DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра промислового маркетингу (МК) : [91]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

TOOLS FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE BASED ON THE VALUE GROWTH «Evropský časopis ekonomiky a managementu» Том 3 вип. 2

Семплінг як інструмент мерчандайзингу / Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки Том 2

Оптимізація проведення параметричного аналізу фінансових ресурсів / Галицький економічний вісник №4 (19), 2008

Детерміноване і стохастичне моделювання факторних систем економічного аналізу/ Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 2008р.

Основні напрямки формування витрат виробництва на промислових підприємствах/ Наука молода Тернопіль Економічна думка 2006р.

Теоретичні та прикладні аспекти здійснення реструктуризації підприємств/ Наука молода Тернопіль Економічна думка 2006

Оперативний аналіз і управлінський облік: взаємозв'язок і суспільні проблеми /Наука й економіка Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету Випуск 1 2006р.

Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності/ Наукові записки Збірник праць кафедри економічного аналізу Випуск 9 Тернопіль 2002

Організація бухгалтерського обліку в сучасних умовах/ Наукові записки Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Випуск 12 Частина 2 Тернопіль "Економічна думка" 2003

Аналіз фінансових ресурсів в структурі фінансового менеджменту/ тези доповідей і виступів ІV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених Донецьк - 2002

Територіальні спільноти низового рівня: досвід формування в ЄС та уроки для України/Вісник Тернопільської академії народного господарства Тернопіль 2002.

Самоврядність територій як пріоритет регіональної політики України в контексті європейської інтеграції/ Вісник Тернопільської академії народного господарства Частина 3 Тернопіль 2001.

Пріоритетна роль інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України у контексті посилення міжнародної мобільності капіталу /Вісник Тернопільської академії народного господарства/ Тернопіль 2004р.

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі

Ризики інвестиційних проектів та їх аналіз

MEТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІ3У ПОКАЗНИКІВ ФІАНСОВОЇ 3BITHOCTI ПРИ ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ/ Вісник національного університету водного господарство та природокористування Випуск 4(36) Рівне 2006.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІ3У НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ СТАТИСТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У KOHTEKCTI ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ/ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ EKOHOMIKA Частина II

Моделі, чинники та умови інноваційного розвитку./Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю заснування ХНЕУ, "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні"

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО БАЛАНСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ/ Conferinta internationala PROBLEMELE CONTABILITATII SI AUDITULUI IN CONDITIILE GLOBALIZARII / MOLDOVA

Необхідні умови проведення ефективної фінансової та економічної оцінки інвестиційного проекту/ Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: інвестиційні аспекти" Ялта -Форос 1999р.

Аналіз і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності/ Наукові записки/ Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопіль "Економічна думка" 2002

Методи прогнозування ринкового попиту /Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку" 1996р.

Аналітичний процес і його забезпечення/ Вісник Житомирського державного технічного університету

Проблемы развития инновационного предпринимательства в условиях переходной экономики/ Научный журнал "Экономики в условиях перехода Научные исследования" Свиштов 2000

Тенденції та перспективи розвитку оперативного економічного аналізу/ Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції "Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства"

Общие подходы к экономическому образованию и взаимосвязь преподавания бухгалтерского учета и других дисциплин

Умови проведення аналізу інвестиційного проекту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Облік і аудит у сучасному бізнесі"

Внутрішньобанківський процес управління кредитними ризиками

Фінансові ресурси як економічна категорія

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій

Продукція та її функції як об'єкт функціонально-вартісного аналізу

Економічна природа прибутку і його роль в умовах ринкової економіки

Маркетингове моделювання діяльності підприємств

Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства як елемент інтегральної оцінки рівня його розвитку

Управлінська звітність як важлива складова стратегічного управління

Використання методу сум в аналізі конкурентоспроможності продукції економіки на сучасному етапі/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів"

Моделювання економіко-виробничих систем//Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» / ТНТУ. — 2011. — Тернопіль. — 261 с.

Економічні ризики:фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія/ за ред. докт. екон. наук, проф. З.В. Гуціайлюка. - Тернопіль:ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.- 200с.

Інвестування в реалізації проекту

Використання методів економічного аналізу в оцінці діяльності туристичних підприємств

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2004р.) ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ Львів-2004

Анализ ликвидности предприятия и его баланса: проблемы и решения

Проблемы развития инновационного предпринимательства в условиях переходной экономики

Використання параметричного аналізу для оцінки ризиків формування і використання фінансових ресурсів

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ СТАТИСТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Методологічні аспекти удосконалення аналізу показників фінансової звітності при оцінці фінансового стану в неприбуткових організаціях

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю заснування ХНЕУ, "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні" 7 — 8 жовтня 2005 року

Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції «Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Інвестиційні аспекти»

Моделювання процесів у маркетинговому середовищі Тези доповіді конференції ТНТУ ім І. Пулюя Актуальні задачі СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів 17-18 листопада 2016 року

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» спеціальності 075 «Маркетинг»

Збірник завдань до практичних занять з курсу «Маркетинг»

Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»

Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту

Конспект лекцій з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту спеціальності 075 «Маркетинг»

Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки]

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення в спеціальність»

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Введення в спеціальнсть"

Конспект лекцій з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Маркетинг»

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Комерційна справа“ для студентів денної та заочної форм навчання факультету „Економіки і управління підприємствами“ спеціальності 6.030507 „Маркетинг“

Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу із спеціальності 6.050100 „Маркетинг“

Конкуренція: теорія і практика. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу „Конкуренційний аналіз“ для студентів спеціальностей 7.050108 та 8.050108 „Маркетинг“ всіх форм навчання

Методичні вказівки для проведення практичних та самостійних занять з курсу "Конкуренційний аналіз" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" всіх форм навчання

Методичні вказівки для проведення практичних та самостійних занять з курсу „Конкуренційний аналіз“ для студентів спеціальностей 7.050108 та 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання

Методичні рекомендації і практичні завдання з дисципліни “Управління ризиками в економіці” для студентів факультету управління та бізнесу у виробництві з спеціальності 7.050108 “Маркетинг”

Методичні вказівки для проходження виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб’єктів залежно від чинників маркетингу

Виникнення некомерційних суб’єктів господарювання із погляду економічних, соціологічних та політичних концепцій

Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів

Дослідження маркетингової орієнтації органів державної влади та місцевого самоврядування України

Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження

Методологічні засади дослідження маркетингу некомерційних суб’єктів

Міжнародна конкуренція

Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика

Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти

Методичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення"

Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»

Сутність інноваційного потенціалу підприємства та особливості його формування

Контент-маркетинг: поняття, цілі, принципи та значення

Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі

Розвиток маркетингу в умовах глобалізації сучасні тенденції та перспективи

Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги

Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України

Интернет-технології як маркетинговий інструмент просування на ринку страхових продуктів

Економічний аналіз

Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus