DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2011 : [173]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Двосторонній контакт ортотропної пластинки з еліптичним отвором і жорсткого диска

Плоска задача теорії пружності анізотропного тіла з тонкими гіллястими пружними включеннями

Обгрунтування механічних властивостей матеріалів у процесі дослідження згинних коливань їх зразків

Визначення граничних рівнів пошкоджень у матеріалах після напрацювання в умовах термомеханічних навантажень

Дослідження стійкості стальних стиснених елементів конструкцій з урахуванням умов їх закріплення та жорсткості опор

Вплив відмінностей фізико-механічних властивостей металу наплавлення та основи на ндс роликів машин безперервного лиття заготовок

Прогнозування залишкової довговічності сталей із застосуванням Фур’є-перетворення цифрового зображення структури

Оцінки похибок джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням

Аналіз ефективності міри стиснення графіків електричних навантажень

Виділення річного тренду як адитивної складової часового ряду газоспоживання

Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера–Фур’є (Конторовича–Лєбєдєва) на полярній осі

Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Бесселя–Фур’є (Конторовича–Лєбєдєва) на сегменті полярної осі

Ідентифікація кінетичних параметрів адсорбції в неоднорідних багатоскладових нанопористих середовищах із використанням інтегрального підходу оцінювання впливу мікропереносу

Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у просторових середовищах з вільними межами

Розроблення енергоощадних нагрівальних систем для індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин

Моделювання витрат пального турбовентиляторного двигуна на компенсацію споживання енергії системою обладнання

Методика визначення амплітуди коливань електромагнітного вібратора при індукційному наплавленні

Дослідження параметрів системи охолодження двигунів внутрішнього згорання

Модель транспортування сипкого вантажу швидкохідними гвинтовими конвеєрами з еластичними робочими органами

Дослідження впливу параметрів режиму повітряно-дугового різання на технологічні показники процесу

Дослідження технологічного процесу завальцювання кульок у направляючих транспортних механізмах

Експериментальні дослідження продуктивності шарнірно-секційного робочого органу гвинтового конвеєра

Математична модель процесу фрезерування криволінійних контурів циліндричною фрезою

Техніко-економічне обгрунтування використання переналагоджуваних кондукторів з обертовими втулками

Методика вибору раціональної конструкції виконавчих механізмів завантажувача качанів кукурудзи

Розрахунок ударних та контактних напружень у механізмі регулювання положення довбальних різців пристрою

Збалансованість деяких видів графів

Комплексна математична модель інвертора напруги для електронного пускорегулювального апарата

Визначення переміщень тонкої залізобетонної трапецевидної плити на пружній основі вінклера

Напружений стан кусково-однорідної ортотропної пластинки з двома еліптичними розрізами

Розрахунок згинальних напружень в ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром

Числове розв’язування контактної задачі про формування з’єднання пружних арматурних стрижнів пружно-пластичною муфтою

Корозійний моніторинг транзитних газопроводів

Регулярні системи тонких неоднорідностей в анізотропному тілі

Напружений стан ґрунтового масиву при проведенні горизонтальної виробки способом ущільнення

Дослідження полікристалічної структури ливарної крижаної моделі засобами фрактальної геометрії

Деформаційний рельєф на поверхні сплаву Д16АТ як показник історії експлуатаційного навантажування авіаційних конструкцій

Оцінювання довговічності сталі 10ГН2МФА з урахуванням пошкоджуваності металу в умовах складного напруженого стану

Намагнічування ферито-феромагнітних гранульованих фільтруючих матеріалів

Оцінювання інформативності електроретинографічних систем

Моделювання теплових процесів методом гібридного диференціального оператора Бесселя–Фур’є–Лежандра на сегменті полярної осі з м’якими межами

Засоби оцінювання спектральної густини потужності нестаціонарного серцевого ритму в системах автоматичного контролю функціонального стану людини

Дослідження інформативності алгоритмів процесорів обчислення автокореляційних функцій

Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів круглого перерізу в гладких валках в умовах, наближених до ізотермічних

Прогнозування ресурсу роботи мобільних сільськогосподарських машин на основі триєдиної моделі оптимального конструювання

Обґрунтування пружних характеристик опор у моделі грейферного навантажувача при роботі з маніпулятором на основі масивів дискретних даних

Теоретичні аспекти моделювання вітроенергетичних установок

Дослідження процесу зміцнення поверхонь деталей машин обробкою іскровими розрядами

Експериментальні дослідження запобіжних муфт приводів гвинтових механічних систем

Експериментальні дослідження пошкодження коренеплодів

Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів

Експериментальні частотні характеристики п’єзотрансформатора поперечно-поперечного типу для стабілізації струму люмінесцентної лампи

Фазі-контролер доступу для мереж GSM

Моделі інформаційних технологій операції циклічного секвентування

Інженерні методи абсолютизації радіометричних вимірювань у видимій та ближній інфрачервоній області

Розроблення структури автоматизованої системи з дослідження та випробування авіаційних форсунок

Точні методи формування ймовірнісного висновку в мережах байєса для задач прогнозування діяльності виробничих підприємств

Одноканальний аналого-цифровий перетворювач у теоретико-числовому базисі Галуа як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології

Визначення світлорозподілу напівпровідникових джерел світла з допомогою пристроїв з лінійними фотоперетворювачами

Дослідження процесу взаємодії природних фосфатів з гідросульфатами лужних металів

Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщини після комбінованих перевантажень розтягом-стиском

Вплив включень на граничний стан алюмінієвого сплаву АМГ6 в умовах розтягу і повзучості

Дослідження деградації матеріалу осі колісної пари локомотива після експлуатації

Mechanics of time dependent fracture in viscoelastic and in ductile solids

Високотемпературне руйнування залізохромових сплавів

Вплив попередньої пластичної деформації металу в різних зонах гину на його властивості після експлуатації на головному парогоні ТЕС

Щодо питання математичного моделювання інженерних розрахунків напружено-деформованого стану робочої камери для отримання флюїдів

Моделювання кусково-неперервними кривими залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від умісту оксиду хрому

Instrumentation for magnetoacoustic emission diagnostics of ferromagnetic materials

Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм

Пошукове конструювання на сучасному розвитку експериментальних засобів та аналітичних досягнень – концептуальна триєдина модель

Modeling flexural capacity of 3d reinforced concrete ceiling panel subjected to a standard fire

Подовження залишкового ресурсу зварних з’єднань сталей СТ3СП і 09Г2С високочастотним механічним проковуванням

Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах

Модельна та експлуатаційна деградація алюмінієвих сплавів авіаційного призначення

Виявлення втомних тріщин в елементах конструкцій, виготовленних з маловуглецевої сталі

Оцінювання залишкового ресурсу рам візків електровозів ВЛ10

Оптимізація термонапруженого стану тіла з метою запобігання його пошкодження

Пластичне відшаровування півбезмежно довгого включення скінченної товщини за умови однобічного контакту з середовищем

Дослідження стійкості стальних стиснених елементів конструкцій з урахуванням умов їх закріплення та жорсткості опор

Фольговый структурно-чувствительный сенсор усталости

Перспективы использования бортовых автоматизированных систем контроля выработки усталостного ресурса авиационных конструкций

Fatigue strength of welds with various defects made by viсkers pyramide

Саморегулювання процесів руйнування та утворення вторинних структур при абразивному зношуванні

Зношування та підвищення довговічності робочих органів сільськогосподарських машин

Методы исследования свойств диссипативных структур, образующихся при импульсном вводе энергии в материал

Визначення стану елементів трибосистеми методом акустичної емісії

Оцінювання тривалої міцності корпусних сталей реактора гідрокрекінгу нафти з використанням параметра Ларсона-Міллера

Методи оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій за блочного навантаження

Оцінювання мікропошкоджуваності отворів під потайні заклепки

Статична тріщиностійкість лопаток парових турбін

Методика дослідження стійкості процесу двоелектродного наплавлення стрічковими електродами

Модернізація автоматизованого торсійного маятника для комп’ютерної обробки результатів дослідження динамічних властивостей епоксикомпозитів

Концепции поврежденности материалов

The effect of deformation on the parameters of magnetoacoustic signals

The effect of hydrogen electrolytically absorbed by steel on the parameters of magnetoacoustic emission signals

Розрахункова оцінка живучості пластин при повзучості з використанням параметрів розсіяного пошкодження

Вплив поверхневих і внутрішніх дефектів на руйнування та конструкційну міцність скляних матеріалів

Расчётно-экспериментальное исследование вязкости разрушения теплоустойчивых реакторных сталей с учётом различных мод предварительного термомеханического нагружения

Вплив способу укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus