DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6307

Назва: Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства
Інші назви: Economic diagnostics of innovative intellectual capital impact on the enterprise value creation
Экономическая диагностика влияния инновационного интеллектуального капитала на креацию стоимости предприятия
Автори: Собко, Ольга Миколаївна
Sobko, Olha
Собко, Ольга Николаевна
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна, к.е.н., доцент; докторант кафедри економіки підприємств і корпорацій, e-mail: olhasobko754@gmail.com
Ternopil National Economic University, 11 Lvivska Street, Теrnopil, 46020, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., Department of Economics, e-mail: olhasobko754@gmail.com
Бібліографічний опис: Собко О. Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства [Електронний ресурс] / Ольга Собко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 303-313. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf.
Bibliographic description: Sobko, O. (2015). Economic diagnostics of innovative intellectual capital impact on the enterprise value creation [Ekonomichna diahnostyka vplyvu innovatsiinoho intelektualnoho kapitalu na kreatsiiu vartosti pidpryiemstva]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 303-313. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15somkvp.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 330.14.01
JEL: D46
Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства
інноваційний інтелектуальний капітал підприємства
креація вартості підприємства
лакуна вартості
реальна вартість інноваційної компетенції
інтелект-потенційна вартість інноваційної компетенції
enterprise intellectual capital
enterprise innovative intellectual capital
enterprise value creation
value gap
intellect-potential value of innovative competence
real value of innovative competence
интеллектуальный капитал предприятия
инновационный интеллектуальный капитал предприятия
креация стоимости предприятия
лакуна стоимости
реальная стоимость инновационной компетенции
интеллект-потенциальная стоимость инновационной компетенции
Діапазон сторінок: 303-313
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано поняття та архітектура інноваційного інтелектуального капіталу підприємства. Представлено напрямки новелізації підходів до економічної діагностики ефектів креації вартості підприємства, які виникають на основі функціонування інноваційного капіталу, що має інтелектуальне походження. Запропоновано систему показників, які відображають вплив інноваційного інтелектуального капіталу на формування ефектів креації вартості підприємства. Обґрунтовано критерії та методику розрахунку показників, які використовуються для оцінки ефектів креації вартості підприємства, забезпечених інноваційним інтелектуальним капіталом.
The concept and structure of the enterprise innovative intellectual capital are suggested in the article. Some approaches novelty directions dealing with economic diagnostics of enterprise value creation impact, arising due to the innovative capital of intellectual origin functioning are presented. Indicators system reflecting the innovative intellectual capital impact on the formation of the enterprise value creation effects is considered. The criteria and methods of the indicators calculating, which are used to assess enterprises value creation effects, provided by innovative capital of intellectual origin were substantiated.
В статье предложена дефиниция и архитектура инновационного интеллектуального капитала предприятия. Определены векторы усовершенствования методики оценки эффектов креации стоимости предприятия, которые возникают на основе функционирования инновационного интеллектуального капитала, имеющего интеллектуальное происхождение. Предложена система показателей, отражающих влияние инновационного интеллектуального капитала на формирование эффектов креации стоимости предприятия. Обоснованы критерии и методика расчета показателей, используемых для оценки эффектов креации стоимости предприятия, обеспеченного инновационным интеллектуальным капиталом.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6307
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf
http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf
http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469-1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf
http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf
http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf
http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469-1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf
Перелік літератури: 1. Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: [монографія] / Олександр Володимирович Кендюхов. – Донецьк: НАН України; Інститут економіки промисловості; ДонУЕП, 2008. – 363 с.
2. Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе: оценка, ориентиры, моделирование, защита прав / Борис Борисович Леонтьев. – М.: Издательский центр «Акционер», 2002. – 196 с.
3. Промислова власність у цифрах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf.
4. Промислова власність у цифрах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf.
5. Статистичний збірник України / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/.
6. Edvinsson L. Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie / Leif Edvinsson, Michael Malone; [przekład Monika Marcinkowska] – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, – 2001. – 150 s.– (Seria Przedsiębiorczość).
7. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności [Електронний ресурс] / Michał Boni // Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów). – (28 marca 2011). – Режим доступу: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf
8. Copeland T. Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; przeł., z ang. Alek Kalinauskas, Tomas Wiazowski. – Warszawa: WIG-Press, 1997. – 516 s. – (XVI).
9. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw / [pod red .auk. Wandy Skoczylas]. Warszawa : PWE, 2007. – 231 s.
10. Dobija D. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Dorota Dobija – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. – 246 [1] s.
11. Hillman A. Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What’s the Bottom Line? / A. Hillman, G. Keim // Strategic Management Journal, 2001. – Vol. 22(2). – P.125–139.
12. Jabłoński A. Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2013. – № 4. – S. 57–63.
13. Jaki A. Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa / Andrzej Jaki. – Wydanie IV poszerone. – Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008 . – 199 s.
14. Marcinkowska M. Kształtowanie wartości firmy / Monika Marcinkowska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 210 [2] s. – (Seria Przedsiębiorczość).
15. McElroy M. W. Social innovation capital / Mark W. McElroy // Journal of Intellectual Capital. – 2002. – Vol. 30. – № 1. – P. 30–39, available at http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469-1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf (access date July 15, 2013).
16. Nita B. Metody wyceny i kształtownia wartości przedsiębiorswa / Bartłomiej Nita. Warszawa : PWE, 2007. – 241 s.
17. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny / [Bratnicki Mariusz, Stryżyna Janusz, Butrym Kamiła]; [pod red. Mariusza Bratnickiego, Janusza Stryżyny]. – Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001. – 205 s – (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach).
18. Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. – New-York: Free Press, 1998. – 224 p. – (2 Edition).
19. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / [Andrzej Drwiłło, Małgorzata Wróblewska, Dorota Czykier-Wierzba i in.]; red. Leszek Pawłowicz. – Warszawa: CeDeWu, 2006. – 529 [1]s.
20. Urbanek G. Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urnabek. Warszawa: Ofocyna a walters Kluwer business, 2011. – 196 s.
21. Warschat J. Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Sector, Report on Workshop Intellectual Capital / J. Warschat, K. Wagner, I. Hauss // Intangible Investments. – 1999. – November 22th, European Commission.
22. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki; [red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski]. – Warszawa: Wydawnictwo „Poltext”, 2011. – 686 [1]s.
23. Współczesne żródła wartości przedsiębiorstwa / [A. Herman, W. Szymański, G.Wójtowicz oraz inni] ; red. Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana. – Warszawa: Difin, 2006. – 499 [6] s.
24. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [red. nauk. Kazimierz Perechuda]. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 230 s.
References: 1. Kendiukhov O. V. Efficient management of intellectual capital [Efektyvne upravlinnia intelektualnym kapitalom]. Donetsk, NAS Ukraine, 2008. 363 p.
2. Leontev B. B. Price intellect. Intellectual capital in Russian business: assessment, guidance, modeling, protection of human [Tsena intellekta. Intellektual'nyy kapital v rossiyskom biznese: otsenka, orientiry, modelirovanie, zashchita prav]. Moscow, Publishing Center "Shareholder", 2002. 196 p.
3. Industrial property in figures [Promyslova vlasnist u tsyfrakh], available at: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2013.pdf.
4. Industrial property in figures [Promyslova vlasnist u tsyfrakh], available at: http://www.uipv.org/i_upload/file/promvlasnist-2014.pdf.
5. Statistical Yearbook Ukraine [Statystychnyi zbirnyk Ukrainy]. State Statistics Committee of Ukraine, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/.
6. Edvinsson, Leif, Malone, Michael. Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 150 p. (Seria Przedsiębiorczość).
7. Boni M. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. Edukacja, nauka i rynek pracy: (Presa Rady Ministrów), (28 marca 2011), available at: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/2011_04/Rynek_pracy_-_MB_-_AKtywizacja_Zawodowa.pdf.
8. Copeland, Tom, Koller, Tim, Murrin, Jack. Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa, WIG-Press, 1997. 516 p.
9. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Pod red. auk. Wandy Skoczylas. Warszawa, PWE, 2007. 231 p.
10. Dobija D. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. 246 p.
11. Hillman A., Keim G. Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What’s the Bottom Line? Strategic Management Journal, 2001, Vol. 22(2), pp. 125–139.
12. Jabłoński A., Jabłoński M. Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, No. 4, pp. 57–63.
13. Jaki A. Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 199 p.
14. Marcinkowska M. Kształtowanie wartości firmy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 210 [2] p. (Seria Przedsiębiorczość).
15. McElroy M. W. Social innovation capital. Journal of Intellectual Capital, 2002, Vol. 30, No. 1, pp. 30–39, available at: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469-1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf (access date July 15, 2013).
16. Nita B. Metody wyceny i kształtownia wartości przedsiębiorswa. Warszawa, PWE, 2007. 241 p.
17. Bratnicki Mariusz, Stryżyna Janusz, Butrym Kamiła. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2001. 205 p. (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach).
18. Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. New-York, Free Press, 1998. 224 p. (2 Edition).
19. Drwiłło Andrzej, Wróblewska Małgorzata, Czykier-Wierzba Dorota i in. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością. Warszawa, CeDeWu, 2006. 529 p.
20. Urbanek G. Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Warszawa, Ofocyna a walters Kluwer business, 2011. 196 p.
21. Warschat J., Wagner K., Hauss I. Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Sector, Report on Workshop Intellectual Capital. Intangible Investments, 1999, November 22th, European Commission.
22. Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Red. nauk. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. Warszawa, Wydawnictwo „Poltext”, 2011. 686 p.
23. Herman A., Szymański W., Wójtowicz G. oraz inni. Współczesne żródła wartości przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin, 2006. 499 [6] p.
24. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Rred. nauk. Kazimierz Perechuda. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 230 p.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15somkvp__COVER.png383,25 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15somkvp.djvu439,13 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15somkvp.pdf851,77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus