DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6302

Назва: Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління
Інші назви: Financial performance of the enterprises in Ukraine: modern trends analysis and the ways for financial management improvement
Финансовые результаты деятельности предприятий в Украине: анализ современного состояния и направления совершенствования управления
Автори: Машлій, Галина Богданівна
Мосій, Ольга Бориславівна
Mashliy, Halyna
Mosiy, Olha
Машлий, Галина Богдановна
Мосий, Ольга Бориславовна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доц., кафедра менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, к.е.н., доц., кафедра менеджменту у виробничій сфері
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Department of Management in production, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine, Ph.D., Assoc. Prof.
Бібліографічний опис: Машлій Г. Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління [Електронний ресурс] / Галина Машлій, Ольга Мосій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 261-267. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mhbnvu.pdf.
Bibliographic description: Mashliy, H. and Mosiy, H. (2015). Financial performance of the enterprises in Ukraine: Modern trends analysis and the ways for financial management improvement [Finansovi rezultaty diialnosti pidpryiemstv v Ukraini: analiz suchasnoho stanu ta napriamy vdoskonalennia upravlinnia]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 261-267. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15mhbnvu.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 336.67
JEL: G30
Ключові слова: фінансові результати
формування фінансових результатів
прибуток
збиток
управління фінансовими результатами
financial outcomes
financial performance
profit
loss
financial performance management
финансовые результаты
формирования финансовых результатов
прибыль
убыток
управление финансовыми результатами
Діапазон сторінок: 261-267
Короткий огляд (реферат): Важливим аспектом фінансового менеджменту є управління фінансовими результатами підприємств. Саме вони характеризують ефективність діяльності економічних суб’єктів у конкретних умовах ринкового середовища, забезпечують наявність власних ресурсів для їх економічного розвитку, а також створюють передумови реалізації інтересів держави, трудового колективу та власників. У статті здійснене дослідження формування фінансових результатів підприємств України на сучасному етапі. Проведене аналізування співвідношення кількості прибуткових та збиткових підприємств у нашій державі. Висвітлено динаміку фінансових результатів до оподаткування на підприємствах України. Проведене дослідження особливостей формування прибутку до оподаткування у розрізі галузей економічної діяльності. Проаналізовано динаміку чистого прибутку (збитку), отриманого великими, середніми та малими підприємствами України за 2010-2015 рр. Викладено основні напрями вдосконалення управління фінансовими результатами.
An important aspect of financial management is the financial performance management. It characterizes the effectiveness of the economic activities in the specific context of the market environment, ensures availability of resources for their economic development and creates preconditions assuring interests of the state, labour and owners. The financial performance of the enterprises in today’s Ukraine has been investigated in the article. The ratio of profitable and unprofitable enterprises in our country has been analyzed in the article. The dynamic of financial outcomes before taxation in the Ukraine has been discovered. The features of profit formation before taxation in various fields of economics have been investigated. The net income (loss) dynamic of large, medium and small enterprises in Ukraine in 2010-2015 has been analyzed. The main ways for financial management improvement have been discovered.
Важным аспектом финансового менеджмента является управление финансовыми результатами предприятий. Именно они характеризуют эффективность деятельности экономических субъектов в конкретных условиях рыночной среды, обеспечивают наличие собственных ресурсов для их экономического развития, а также создают предпосылки реализации интересов трудового коллектива и собственников. В статье осуществлено исследование состояния формирования финансовых результатов предприятий Украины на современном этапе. Проведено анализ соотношения количества прибыльных и убыточных предприятий в нашей стране. Освещена динамика финансовых результатов до налогообложения на предприятиях Украины. Проведено исследование особенностей формирования прибыли до налогообложения в разрезе отраслей экономической деятельности. Проанализировано динамику чистой прибыли (убытка), полученного крупными, средними и малыми предприятиями Украины за 2010-2015 годы. Изложены основные направления совершенствования управления финансовыми результатами.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6302
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://ukrstat.gov.ua
http://pidruchniki.com/1584072054348/finansi/kontroling_dlya_menedzheriv
http://ukrstat.gov.ua
http://pidruchniki.com/1584072054348/finansi/kontroling_dlya_menedzheriv
Перелік літератури: 1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент /И.А. Бланк: 2-е изд., перераб. и доп. – К.: 2004. – 656 с.
2. Баканов М. И. Теория экономического анали за / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. – 5-еизд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
3. Бригхем Юджин Ф. Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхем, Майкл С. Эрхгардт. – СПб: Питер, 2009. – 959 с.
4. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с.
5. Рябенков О.В. Напрями удосконалення політики управління фінансовими результатами промислового підприємства/ О. В. Рябенков // Механізм регулювання економіки. – 2012. – №1. – С. 196–203.
6. Тельнова Г.В. Управління прибутком у системі фінансового менеджменту підприємства/ Г.В. Тельнова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – №1 (26).– С. 243-248.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
8. Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів [Електронний ресурс] / І.А. Маркіна, О.М. Таран-Лала, М.В. Гурченко. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072054348/finansi/kontroling_dlya_menedzheriv.
References: 1. Blank I. A. Financial Management [Finansovyy menedzhment]. Kyiv, 2004. 656 p.
2. Bakanov M. I., Mel'nik M. V., Sheremet A. D. Theory of Economic Analysis [Teoriya ekonomicheskogo analiza]. Moscow, Finansy i statistika, 2005. 536 p.
3. Brigkhem Y. F., Erkhgardt M Financial management [Finansovyy menedzhment]. SPb, Piter, 2009. 959 p.
4. Poddierohin A. M. Financial Management [Finansovyi menedzhment: pidruchnyk], Kyiv, KNEU, 2005. 536 p.
5. Riabenkov O.V. Areas of improvement of financial results of the policy of industrial enterprise [Napriamy udoskonalennia polityky upravlinnia finansovymy rezultatamy promyslovoho pidpryiemstva]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky = Mechanism of economic regulation, 2012, Vol. 1, pp. 196–203.
6. Telnova H.V. Office of profit in the financial management system of the company [Upravlinnia prybutkom u systemi finansovoho menedzhmentu pidpryiemstva]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii = Herald of Donbass State Engineering, 2012, Vol. 1 (26), pp. 243-248.
7. The official site of the State Statistics Service of Ukraine [Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy], available at: http://ukrstat.gov.ua.
8. Markina I.A., Taran-Lala O.M., Hurchenko M.V. Controlling for Managers [Kontrolinh dlia menedzheriv], available at: http://pidruchniki.com/1584072054348/finansi/kontroling_dlya_menedzheriv.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15mhbnvu__COVER.png397,82 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15mhbnvu.djvu398,42 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15mhbnvu.pdf416,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus