DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6296

Назва: Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств
Інші назви: System of economics' security management in economic activity of meat processing enterprises formation
Формирование системы управления экономической безопасности производственно-хозяйственной деятельности мясоперерабатывающих предприятий
Автори: Сосновська, Ірина
Sosnovska, Iryna
Сосновская, Ирина
Приналежність: Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Сумська область, 40000, Україна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку, e-mail: IraSosnovska@i.ua
Sumy National Agrarian University, 160, Herasym Kondratyev str., 40000, Sumy, Ukraine, PhD student, Department of Accounting, e-mail: IraSosnovska@i.ua
Бібліографічний опис: Сосновська І. Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / Ірина Сосновська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 210-218. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15simdmp.pdf.
Bibliographic description: Sosnovska, I. (2015). System of economics' security management in economic activity of meat processing enterprises formation [Formuvannia systemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti miasopererobnykh pidpryiemstv]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 210-218. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15simdmp.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 65.012.8
658.5
637.5
JEL: F52
L66
Ключові слова: економічна безпека підприємства
управління економічною безпекою
система економічної безпеки
economics' security
economic security management
economic security system
экономическая безопасность
управление экономической безопасностью
система экономической безопасности
Діапазон сторінок: 210-218
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню необхідності створення системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств. У статті висвітлено результати досліджень наукових праць різних науковців щодо трактувань системи економічної безпеки та показано відсутність єдиного трактування даного поняття. Разом з цим коротко відображено спостереження за специфікою сучасної діяльності м’ясопереробних підприємств, з чого випливає висновок, що існує велика кількість різноманітних програм і концепцій, які впроваджено на великих промислових підприємствах, але всі вони мають внутрішній характер і не є системними у використанні. У тексті статті вказано чинники, які зумовлюють необхідність формування системи управління економічною безпекою м’ясопереробних підприємств. З наведених завдань та принципів функціонування системи управління економічною безпекою підприємств можна зробити висновок про ефективність впровадження даної системи в виробничо-господарську діяльність м’ясопереробних підприємств.
This article is devoted to creation of economics' security management system production and economic activity of meat current processing enterprises. The article reflects research results of various scientists scientific works regarding interpretation of economic security system and shows the lack of this concept single interpretation. There are summarized observation of current activities of meat processing plants specifics as a conclusion there are a large number of different programs and concepts that are embedded in large industrial plants, but they are internal and are not system using. The factors that determine the necessity of system of the economics' security management of enterprises formation are specified. This text highlighted objectives and principles of enterprises system economic security management that clearly reflect its effectiveness in the production of business enterprises.
Статья посвящена изучению необходимости создания системы управления экономической безопасностью производственно-хозяйственной деятельности мясоперерабатывающих предприятий. В статье отражены результаты исследований научных трудов различных ученых относительно трактовок системы экономической безопасности и показано отсутствие единого подхода к определению данного понятия. Вместе с этим кратко отражены наблюдения за спецификой современной деятельности мясоперерабатывающих предприятий, из чего следует вывод, что существует большое количество разнообразных программ и концепций, которые внедрены на крупных промышленных предприятиях, но все они имеют внутренний характер и не являются системными в использовании. В тексте статьи указано факторы, которые обусловливают необходимость формирования системы управления экономической безопасностью мясоперерабатывающих предприятий. Из приведенных задач и принципов функционирования системы управления экономической безопасностью предприятий можно сделать вывод об эффективности внедрения данной системы в производственно-хозяйственную деятельность мясоперерабатывающих предприятий.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6296
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
Перелік літератури: 1. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 240 с.
2. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 54 с.
3. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія]/Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003.– 280 с.
4. Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О. Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –№ 4(94). – С. 41-45.
5. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 54 с.
6. Слободяник Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві / Т. М. Слободяник // Економічний простір. – 2008. – №12/2. – С. 22-27.
7. Шемаєва Л. Г. Економічна безпека у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня д-ра екон. наук: спец. 21. 04. 02 / Л. Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.
8. Шнипко О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О. С. Шнипко. – К. : Генеза, 2006. – 288 с.
9. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства / З. Якубович // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 1. – С. 81-86.
References: 1. Donets L. I., Vashchenko N. V. Economic security company [Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva : navch. posibnyk]. Kyiv, CUL, 2008, p. 240.
2. Ivaniuta T. M., Zaichkovskyi A. O. Economic security of enterprise [Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva]. Kyiv, CUL, 2009, p. 54.
3. Kozachenko H. V., Ponomarov V. P., Liashenko O. M. Economic security of the enterprise: the nature and mechanism to ensure [Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia]. Kyiv, Libra, 2003, p. 280.
4. Korobchynskyi O. L. Methods of forming system of economic security [Metodyka formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva]. Aktualni problemy ekonomiky = Actual problems of economy, 2009, No. 4(94), pp. 41-45.
5. Ortynskyi V. L., Kernytskyi I. S., Zhyvko Z. B. et al. Economic security of enterprises, organizations and agencies [Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsii ta ustanov]. Kyiv, Pravova yednist, 2009, p. 54.
6. Slobodianyk T. M. Introducing integrated system of economic security and its evaluation on the modern enterprise [Zaprovadzhennia kompleksnoi systemy ekonomichnoi bezpeky ta otsinka yii efektyvnosti na suchasnomu pidpryiemstvi]. Ekonomichnyi prostir = Economic Space, 2008, Vol. 12/2, pp. 22-27.
7. Shemaieva L. H. Economic security in a strategic interaction with the subjects of the environment [Ekonomichna bezpeka u stratehichnii vzaiemodii z subiektamy zovnishnoho seredovyshcha]. Kyiv, 2010, p. 39.
8. Shnypko O. S. Economic security multilevel hierarchical systems: Regional Aspect [Ekonomichna bezpeka iierarkhichnykh bahatorivnevykh system: rehionalnyi aspekt]. Kyiv, Heneza, 2006, p. 288.
9. Yakubovych Z. Formation of economic security engineering enterprise [Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky mashynobudivnoho pidpryiemstva]. Visnyk TNEU = Bulletin TNEU, 2010, Vol. 1, pp. 81-86.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15simdmp__COVER.png380,98 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15simdmp.djvu251,92 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15simdmp.pdf715,54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus