DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6290

Назва: Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів
Інші назви: Integrated assessment of the social tension in the regions
Интегральная оценка социальной напряженности регионов
Автори: Андренко, Олена Анатоліївна
Мордовцев, Сергій Михайлович
Andrenko, Olena
Mordovtsev, Sergii
Андренко, Елена Анатольевна
Мордовцев, Сергей Михайлович
Приналежність: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул, Революції, 12, м. Харків, 61000, Україна, к.е.н., доц., e-mail: Landr59@mail.ru
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул, Революції, 12, м. Харків, 61000, Україна, к.т.н., доц., e-mail: smmor@mail.ru
O.M.Beketov National University of Urban Economic, 12 Revolyuciyi str., 61000, Kharkiv, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., e-mail: Landr59@mail.ru
O.M.Beketov National University of Urban Economic, 12 Revolyuciyi str., 61000, Kharkiv, Ukraine, PhD, Assoc. Prof., e-mail: smmor@mail.ru
Бібліографічний опис: Андренко О. Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів [Електронний ресурс] / Олена Андренко, Сергій Мордовцев // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 161-168. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15aoasnr.pdf.
Bibliographic description: Andrenko, O. and Mordovtsev, S. (2015). Integrated assessment of the social tension in the regions [Intehralna otsinka sotsialnoi napruzhenosti rehioniv]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 161-168. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15aoasnr.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 338
658.5
JEL: C38
Ключові слова: регіон
соціальна напруженість
частинний індикатор
головні компоненти
інтегральний індекс
region
social tension
partial indicator
principal components
integral index
регион
социальная напряженность
частный индикатор
главные компоненты
интегральный индекс
Діапазон сторінок: 161-168
Короткий огляд (реферат): Оцінка соціальної напруженості як однієї з основних загроз соціальній безпеці регіону, її причин та наслідків, закономірностей розвитку і методів прогнозування на сьогодні є актуальним завданням міждисциплінарних досліджень. Різноманітність підходів та дискусійний характер окремих питань до оцінки соціальної напруженості вимагають подальшого науково-методичного дослідження цієї проблеми. У статті запропоновано економіко-математичну модель, що дозволяє сформувати обґрунтовані набори частинних індикаторів і визначити комплексну рейтингову оцінку рівня соціальної напруженості регіонів України. Дослідження за п’ять років показали, що зростання соціальної напруженості пов'язане з незадовільною кримінальною та екологічною обстановкою, неможливістю населення своєчасно погашати заборгованість за комунальні платежі через низький рівень доходів і несвоєчасну виплату заробітної плати. Високий рівень напруженості зберігається у промислово розвинених східних регіонах України.
Evaluation of social tension is the actual task of interdisciplinary researches. The analysis of theoretical researches testifies to absence a single methodological approach to forming of a scientific and methodical bases evaluation and development of the system of indicators that characterize the level of social tension in regions. In the paper an economic and mathematical model has been proposed based on the method of principal components, which allows to form reasonable sets of partial indicators and to perform a complex rating assessment of the social tension level in the regions of Ukraine during five years. Researches over five years prove that the growth of social tension is related to the unsatisfactory criminal and ecological situation, impossibility of population to pay off in time the debt for utility bills on the basis of low level of profits and tardy salary. A high level of tension is kept in the industrially developed eastern regions of Ukraine.
Оценка социальной напряженности как одной из основных угроз социальной безопасности региона, исследование причин ее возникновения, закономерностей развития являются актуальными задачами междисциплинарных исследований. Разнообразие подходов и дискуссионный характер отдельных вопросов к оценке социальной напряженности требуют дальнейшего исследования этой проблемы. В статье предложена экономико-математическая модель, позволяющая получить рейтинговую оценку уровня социальной напряженности регионов Украины. Исследования за пять лет показали, что рост социальной напряженности связан с неудовлетворительной криминальной и экологической обстановкой, невозможностью населения своевременно погашать задолженность за коммунальные платежи из-за низкого уровня доходов и несвоевременной выплаты заработной платы. Высокий уровень напряженности сохраняется в промышленно развитых восточных регионах Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6290
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
Перелік літератури: 1. Андренко О.А. Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району / О.А. Андренко, О.С. Мордовцев // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2011. – № 62. – С. 3-8.
2. Андренко Е.А. Построение интегральных индикаторов социально-экономического развития районов Харьковского региона / Е. А. Андренко // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 2008. - Вип. 237, Т. 3. - С. 830-839.
3. Андренко О.А. Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону / О.А. Андренко // Бизнес-информ. – 2013. – № 9. – С. 119-123.
4. Баранова Г.В. Особенности социальной напряженности в регионах России / Г. В. Баранова, В. А. Фролов, А. В. Кондрашин // Социологические исследования, № 6. – 2011. – С. 48-55.
5. Бородкин Ф. М. Социальные индикаторы / Ф. М. Бородкин, С. А. Айвазян. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 607 с.
6. Головенько В. А. Рівень соціальної напруженості та потенціал соціального протесту в суспільстві: Можливості соціологічного дослідження та прогнозування / В. А. Головенько // Український соціум: Соціологія. Політика. Економіка. Педагогіка : Науковий журнал . – 09/2007 . – N5/6 . – С.137-152.
7. Грызлов, И. Н. Информационная технология оценки социальной напряженности в регионах России / И. Н. Грызлов, В. П. Белов // Информационные системы и технологии. – 2010. – №1/57(584). – С. 50–57.
8. Диагностика социальной напряженности в обществе: региональный аспект / Под ред. П. В. Акинина, С. В. Рязанцева. – Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 240 с.
9. Коробейников А. М. Оценка эффективности регионального развития / А. М. Коробейников // Сб. Особенности стратегического планирования развития городов в постсоветских странах. — СПб: 2000.– С. 118-121.
10. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия / Р.К. Мертон // Социологические исследования. 1992. – № 2. С. 118-124.
11. Соціальні індикатори рівня життя населення: Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Толстова Ю.Н. Расширение понятия социологического измерения и его использование для измерения социальной напряженности / Ю. Н. Толстова, Н. Д. Воронина // Мониторинг общественного мнения. – 2011. – № 5(105). – С. 25-36.
13. Узунов В.В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: [Монография] / Н. А. Кизим, В.В. Узунов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. – 204 с.
14. Человек и государство в ХХI веке: метафизические и феноменологические аспекты. Монография / под. ред. А.А. Мерцалова, Г.Я. Узилевского. – Орел: ОРАГС, 2008. – 210 с.
References: 1. Andrenko O.A., Mordovtsev O.S. Using the model of integral indicator to assess the level of social tension Administrative Region [Vykorystannia modeli intehralnoho indykatora dlia otsinky rivnia sotsialnoi napruzhenosti administratyvnoho raionu]. Visnyk NTU «KhPI». Zbirnyk naukovykh prats. Tematychnyi vypusk: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva = Vestnik NTU "KPI". Collected Works. Special Issue: Current Affairs management and financial and business enterprises, 2011, No. 62, pp. 3-8.
2. Andrenko E.A. Construction of integrated indicators of socio-economic development of the Kharkiv region [Postroenie integral'nyh indikatorov social'no-jekonomicheskogo razvitija rajonov Har'kovskogo regiona]. Ekonomіka : problemi teorії ta praktiki : zb. nauk. pr. = Economy: problems of theory and practice: Coll. Science. Pr., Dnіpropetrovs'k, 2008, Iss. 237, Vol. 3, pp. 830-839.
3. Andrenko O.A. Social tensions as a kind of threat to the social and economic security of the region [Sotsialna napruzhenist yak vyd zahrozy sotsialno-ekonomichnii bezpetsi rehionu]. Biznes-inform = Business-inform, 2013, Vol. 9, pp. 119-123.
4. Baranova G.V., Frolov V. A., Kondrashin A. V. Features of social tension in the Russian regions [Osobennosti social'noj naprjazhennosti v regionah Rossii]. Sociologicheskie issledovanija = Sociological studies, No. 6, 2011, pp. 48-55.
5. Borodkin F. M., Ajvazjan S. A. Social Indicators [Social'nye indikatory]. Moscow, JuNITI-DANA, 2006, p. 607.
6. Holovenko V. A. Level of social tension and potential of social protest in society: Opportunities sociological research and forecasting [Riven sotsialnoi napruzhenosti ta potentsial sotsialnoho protestu v suspilstvi: Mozhlyvosti sotsiolohichnoho doslidzhennia ta prohnozuvannia]. Ukrainskyi sotsium: Sotsiolohiia. Polityka. Ekonomika. Pedahohika : Naukovyi zhurnal = Ukrainian society: Sociology. Politics. Economy. Pedagogy: Research Journal, 2007, No.5-6, pp. 137-152.
7. Gryzlov, I. N., Belov V. P. nformation technology assessment of social tension in the Russian regions [Informacionnaja tehnologija ocenki social'noj naprjazhennosti v regionah Rossii]. Informacionnye sistemy i tehnologii = Information systems and technology, 2010, No. 1/57(584), pp. 50–57.
8. Diagnosis of social tension in society: regional aspect [Diagnostika social'noj naprjazhennosti v obshhestve: regional'nyj aspekt]. Ed. P. V. Akinin, S. V. Rjazancev, Stavropol', Servisshkola, 2002, p. 240.
9. Korobejnikov A. M. Assessment of the effectiveness regional development [Ocenka jeffektivnosti regional'nogo razvitija]. Sb. Osobennosti strategicheskogo planirovanija razvitija gorodov v postsovetskih stranah = Coll. Features of the strategic planning of urban development in the post-Soviet countries, SPb, 2000, pp. 118-121.
10. Merton R. K. Social Structure and Anomie [Social'naja struktura i anomija]. Sociologicheskie issledovanija = Sociological researches, 1992, No. 2, pp. 118–124.
11. Social Indicators of living standards: Statistical Yearbook [Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia: Statystychnyi zbirnyk], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Tolstova Ju.N., Voronina N. D. Tolstova Expanding the concept of sociological measurement and its use for the measurement of social tensions [Rasshirenie ponjatija sociologicheskogo izmerenija i ego ispol'zovanie dlja izmerenija social'noj naprjazhennosti]. Monitoring obshhestvennogo mnenija = Monitoring of public opinion, 2011, No. 5(105), pp. 25-36.
13. Uzunov V.V., Kizim N. A. Software-oriented approach to the governance of social tension in the regions of the country [Programmno-celevoj podhod k gosudarstvennomu upravleniju social'noj naprjazhennost'ju v regionah strany: Monografija]. Khrkiv, ID «INZhJeK», 2007, p. 204.
14. Man and the state in the twenty-first century: metaphysical and phenomenological aspects. Monograph [Chelovek i gosudarstvo v HHI veke: metafizicheskie i fenomenologicheskie aspekty. Monografija]. Ed. A.A. Mercalov, G.Ja. Uzilevskii, Orel, ORAGS, 2008, p. 210.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15aoasnr__COVER.png369,47 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15aoasnr.djvu500,09 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15aoasnr.pdf987,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus