DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6284

Назва: Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства
Інші назви: Classification of scientific support of the enterprise labour potential evaluation
Систематизация научного обеспечения оценки трудового потенциала предприятия
Автори: Сімчера, Ольга Іванівна
Simchera, Olha
Симчера, Ольга Ивановна
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», проспект Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, e-mail: olia_s@meta.ua, аспірант кафедри економіки і підприємництва
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Victory Avenue, 37, Kyiv 03056, Ukraine, PhD student, Department Economics and Entrepreneurship, e-mail: olia_s@meta.ua
Бібліографічний опис: Сімчера О. Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Ольга Сімчера // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 105-110. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15soitpp.pdf.
Bibliographic description: Simchera, O. (2015). Classification of scientific support of the enterprise labour potential evaluation [Systematyzatsiia naukovoho zabezpechennia otsiniuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 105-110. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15soitpp.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 331.101
JEL: М12
Ключові слова: трудовий потенціал підприємства
оцінювання трудового потенціалу підприємства
показники оцінювання
методи оцінювання
показники оцінювання
персонал підприємства
enterprise labour potential
evaluation of enterprise labour potential
evaluation methods
evaluation indices
enterprise staff
трудовой потенциал предприятия
оценка трудового потенциала предприятия
показатели оценки
методы оценки
показатели оценки
персонал предприятия
Діапазон сторінок: 105-110
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено наукове забезпечення процесу оцінювання трудового потенціалу підприємства за допомогою системи показників, методів та підходів. Розглянуто місце оцінювання трудового потенціалу підприємства в системі наукових знань. Теоретичним та науково-методичним базисом статті стали методи наукового пізнання, наукової абстракції та логічного узагальнення, компаративного аналізу та синтезу, наукові підходи та розробки. На основі узагальнення існуючих наукових поглядів, було запропоноване авторське бачення оцінювання трудового потенціалу. Проведена систематизація наукових підходів до оцінювання трудового потенціалу підприємства дала змогу ідентифікувати методи оцінювання та адекватні їм показники, що дозволяє здійснити розмежування та уточнення існуючих знань та забезпечити вірність наукових та творчих досліджень. Перевагами авторських узагальнень є відповідність сутності наукового підходу методам та показникам його оцінювання.
Scientific support of the enterprise labour potential evaluating by means of the system of indices, methods and approaches was considered in the article. The position of the enterprise labour potential evaluation in the scientific knowledge system was studied. Theoretical and scientific-methodological basis of the article is methods of scientific cognition, scientific abstraction and logical generalization, comparative analysis and synthesis, scientific approaches and developments. Having considered the existing scientific theories, author’s view of labour potential evaluation was suggested. This classification of scientific approaches dealing with enterprise labour potential evaluation has enabled us to identify the evaluation methods and related indices. Thus, it has become possible to carry out the existing knowledge differentiation and clarification, to provide scientific and creative research significance. The correspondence of the scientific research essence with its evaluating methods and indices is main advantage of author’s generalization.
В статье исследованы научное обеспечение процесса оценки трудового потенциала предприятия с помощью системы показателей, методов и подходов. Рассмотрены место оценки трудового потенциала предприятия в системе научных знаний. Теоретическим и научно-методическим базисом статьи стали методы научного познания, научной абстракции и логического обобщения, сравнительного анализа и синтеза, научные подходы и разработки. На основе обобщения существующих научных взглядов, было предложено авторское видение оценке трудового потенциала. Проведена систематизация научных подходов к оценке трудового потенциала предприятия, которая позволила идентифицировать методы оценки и адекватные им показатели, что позволяет осуществить разграничение и уточнения существующих знаний и обеспечить верность научных и творческих исследований. Преимуществами авторских обобщений является соответствие сущности научного подхода методам и показателям его оценки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6284
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776
http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Economics/50309.doc.htm
http://uk.wikipedia.org
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776
http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Economics/50309.doc.htm
http://uk.wikipedia.org
Перелік літератури: 1. Гуменюк М.М. Методологические аспекты оценки трудового потенциала предприятия в условиях инновационной экономики / М. М. Гуменюк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Підприємство і менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 65-68.
2. Дибленко В.І. Сучасні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства / В.І. Дибленко, С.О.Ракова, О.О. Шевченко // Вісник КНУТД. – 2012. – №6. – С. 277-281.
3. Дідур К.М. Сучасні методи оцінки персоналу [Електронний ресурс] / Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2011. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776.
4. Заїнчковський А.О. Вартісний підхід до оцінки використання трудового потенціалу підприємства / А.О. Заїнчковський, І.В. Новойтенко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – №3(46). – С. 166-170.
5. Іванісов О. В. Трудовий потенціал: сутність та методи оцінки / О. В. Іванісов // Коммунальное хозяйство городов. Научно- технический сборник. – 2013. – № 87. – С. 352-357.
6. Масленніков О.Ю. Трудовий потенціал підприємства: його формування та оцінювання // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 21.8 – 2011. - с. 241 – 245.
7. Набока P.M. Методологічні проблеми вимірювання та оцінювання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Economics/50309.doc.htm.
8. Рекуненко С.Н. Оценка трудового потенциала строительной организации / С. Н. Рекуненко // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 130/2012. Серія: Економіка і фінанси. – 2012. – №130. – С. 191-196.
9. Третьякова Е.П. Современный подход к оценке трудового потенциала организации / Е.П. Третьякова та М.І. Бажанова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2010. - № 7 (183). – С. 77-82.
10. Харун О.А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства / О.А. Харун // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2014. – №25. – С. 92–97.
11. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.
References: 1. Humeniuk M.M. Methodological aspects of the labor potential of the enterprise in the innovation economy [Metodologicheskie aspekty ocenki trudovogo potenciala predprijatija v uslovijah innovacionnoj jekonomiki]. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. Pidpryiemstvo i menedzhment = Ukrainian Scientific Journal. Enterprise and Management, 2011, Vol. 2, pp. 65-68.
2. Dyblenko V.I., Rakova S.O., Shevchenko O.O. Modern approaches to evaluation of labor potential of the enterprise [Suchasni pidkhody shchodo otsiniuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva]. Visnyk KNUTD = Bulletin KNUTD, 2012, Vol. 6, pp. 277-281.
3. Didur K.M. Modern methods of personnel evaluation [Suchasni metody otsinky personalu]. Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika" = Electronic scientific specialized edition "Efficient economy", 2011, Vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776.
4. Zainchkovskyi A.O., Novoitenko I.V. Value approach to evaluate the use of the labor potential of the enterprise [Vartisnyi pidkhid do otsinky vykorystannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen = Journal of Social and Economic Research, 2012, Vol. 3(46), pp. 166-170.
5. Ivanisov O. V. Labor potential: the nature and methods of assessment [Trudovyi potentsial: sutnist ta metody otsinky]. Kommunalnoe khoziaistvo horodov. Nauchno- tekhnycheskyi sbornyk = Cities municipal economy. Scientific and technical collection, 2013, Vol. 87, pp. 352-357.
6. Maslennikov O.Yu. The employment potential of the company, its development and evaluation [Trudovyi potentsial pidpryiemstva: yoho formuvannia ta otsiniuvannia]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy = Scientific Herald NLTU Ukraine, 2011, Vol. 21.8, pp. 241-245.
7. Naboka P.M. Methodological problems of measuring and evaluating the employment potential of the company [Metodolohichni problemy vymiriuvannia ta otsiniuvannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva], available at: http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Economics/50309.doc.htm.
8. Rekunenko S.N. Evaluation of labor potential of a construction company [Otsenka trudovoho potentsyala stroytelnoi orhanyzatsyy]. Visnyk SevNTU: zb. nauk. pr. Vyp. 130/2012. Seriia: Ekonomika i finansy = Bulletin SevNTU: Collected Works. Business and Finance, 2012, Vol. 130, pp. 191-196.
9. Tretiakova E.P., Bazhanova M.I. The modern approach to the assessment of the employment potential of the organization [Sovremennyj podhod k ocenke trudovogo potenciala organizacii]. Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Ekonomika i menedzhment = Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management, 2010, Vol. 7 (183), pp. 77-82.
10. Kharun O.A. Evaluation of labor potential of industrial enterprise [Otsinka trudovoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu = Proceedings of Kirovograd National Technical University, 2014, Vol. 25, pp. 92–97.
11. The free encyclopedia Wikipedia [Vilna entsyklopediia Vikipediia], available at: http://uk.wikipedia.org.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15soitpp__COVER.png368,26 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15soitpp.djvu217,34 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15soitpp.pdf334,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus