DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) : [325]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

25 - 26 листопада 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь близько 700 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 40 навчальних закладів України та закордону. На конференцію було подано 317 тез доповідей.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи д.т.н. професор Р.М. Рогатинський, також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

З пленарними доповідями виступили:

 • Є.Б. Ярема «Дослідження напружено-деформованого стану пластини з еліптичним отвором та двома рівними між собою співвісними тріщинами»
 • П.М. Фірсов «Прочность и деформативность акриловых модифицированных композиций»
 • А.А. Ткачук «Комбіноване зміцнювально-викінчувальне оброблення, як засіб підвищення зносостійності спряжених поверхонь маложорстких деталей»
 • К.Ю. Шошина «Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях»
 • В.М. Клендій «Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційних характеристик шарнірно-секційного робочого органу»

Робота конференції проходила за напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Про конференцію у новинах ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук. -техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листоп. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. Том 1,Том 2. – 284 с., 277 с.

Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 1)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
260
283

Content (Vol. 1)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
3
5
7
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
35
37
39
41
43
45
47
49
50
51
52
53
54
55
57
58
60
62
63
64
66
68
69
70
71
73
75
77
78
79
81
83
85
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
87
89
91
93
95
97
98
99
101
103
105
106
108
110
111
113
114
116
118
120
121
122
124
125
126
128
129
130
131
132
133
135
137
138
139
140
142
144
146
147
149
151
153
154
156
157
160
162
163
165
166
167
169
171
173
175
176
178
180
182
183
185
187
189
191
193
194
196
198
200
201
202
204
206
208
209
211
213
214
215
217
219
221
222
223
225
227
228
229
231
232
234
236
237
239
240
242
244
245
247
249
251
252
254
255
256
258
 
162. Zmist
260
283
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том 2)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
254
276

Content (Vol. 2)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
18
20
22
23
25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
43
45
46
47
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
66
68
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
106
107
108
110
112
113
115
117
119
121
122
124
126
127
129
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
131
133
134
136
138
139
140
141
142
144
146
147
149
151
153
155
156
158
159
160
162
164
165
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
167
168
170
172
173
175
177
179
181
183
185
187
188
189
191
193
195
197
198
200
202
203
204
206
208
209
210
211
212
213
215
216
218
220
222
224
225
227
228
230
231
232
234
235
236
238
240
242
244
246
248
250
252
 
160. Zmist
254
276

Нові матеріали (усі)

Редакційна сторінка

Зміст

Прикладной эконометрический анализ эффективности внедрения корпоративных информационных систем на предприятиях

Формування інноваційної стратегії на ринку світлотехнічної продукції

Економічні аспекти багатокомпонентного інформаційного забезпечення впровадження новітніх технологій у виробництво

Система управління проектами в Україні

Процес бюджетування капітальних інвестицій як фундаментальна основа ефективної діяльності підприємства

Становлення концептуальних понять комунікаційного менеджменту в аспекті формування сучасної ділової комунікації на підприємстві

Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес

Корпоративна культура як фактор прибутковості

Інформаційні технології в управлінні фінансовим станом підприємства

Нобелівський лауреат ангус дітон за добробут проти бідності

Мотиваційні особливості вживання алкоголю

Вплив витрат на ціноутворення

Використання інтегрального підходу при визначенні рівня економічної безпеки підприємств

Особливості використання рефлексії при вивченні іноземної мови

Технологія урегулювання і розв’язання конфліктів

Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках

Контрабанда тютюнових виробів в Україні

Соціально-психологічні детермінанти спілкування людей в соціальних мережах

Розширення асортименту м’ясних продуктів з використанням харчових волокон

Наукова парадигма підприємництва в туризмі

Основні напрямки інноваційного розвитку підприємств кондитерської галузі

Інноваційна складова як основа економічного росту України

Розвиток інформаційних технологій в суспільстві: економічний аспект

Функції і завдання системи управління операційними бізнес-процесами виробничого підприємства

Гештальтпсихологія як наука: генезис

Проблеми впровадження в Україні інноваційних технологій біржової торгівлі

Проблеми розвитку біржового електронного трейдингу в Україні

Економічні системи регіонального рівня в якості «Точок зростання» національної економіки

Використання нових пакувальних матеріалів як перспективний напрямок розвитку кондитерської промисловості

Історія та перспективи сучасного розвитку легкої промисловості України

Використання системи Target Costing, як нетрадиційного методу обліку витрат

Формування та перспективи розвитку ринку послуг автосервісу

Колектив як об’єкт управління

Економічна безпека підприємства та підприємництва

Класифікація ризику в наукових працях Польщі

Управління фінансовими ризиками підприємства

Виставкова діяльність – джерело генерування нової продукції та технологій промислових підприємств

Чинники, що впливають на ціноутворення

Значення трудового потенціалу для ефективного функціонування підприємства

Методика формування витрат на підприємстві

Централізована система електронного документообігу для органів місцевого самоврядування в Україні

Theories of fiction

Формування ефективної маркетингової інформаційної системи на ринку світлотехнічної продукції

Іншомовна компетентність як складова підготовки менеджерів до інноваційної професійної діяльності

Роль фантазії в науці

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у контексті розвитку інноваційної економіки

Маркетинг екологічних організацій у розвитку нових технологій

Віртуалізація бізнес-процесів через впровадження сучасних інформаційних технологій в туризмі

Економічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах розвитку технологій

Інноваційні методи у викладанні англійської мови. Особливості розробки тестів як засобів діагностики

Ринок мотоциклів в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Управлінська діагностика як спосіб пошуку напрямів покращення системи менеджменту на підприємстві

Content marketing jako nowoczesna technologia biznesowa

Оцінювання якості пробіотиків

Фракціонування протеїнів казеїнового комплексу на аніонообмінниках

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на піноютворюючу здатність білка

Стабілізація ензимів у мийних засобах

Перспективи використання соєвих харчових волокон у технології хліба

Вплив обробки насіння ріпака ферментними препаратами на вихід пресової олії

Ідентифікація етилового спирту

Електрофоретична характеристика процесу виділення казофосфопептидів

Дослідження технологічних умов отримання пектину з комбінованої сировини

Дослідження пневмозахватів пристроїв для укладання пляшок

Електронний язик – аналітичний інструмент для визначення характеристик продуктів

Трансглутаминаза в технологии промытого куриного фарша

Сучасні технології виробництва сиру збагаченого Омега – 3 жирними кислотами

Дослідження змін реологічних властивостей модельних жирових емульсій

Ферментер з вібраційним перемішуванням для культивування клітин в біосинтезі активних фармацевтичних інгредієнтів

Оцінка безпечності металевої тари для пакування харчових продуктів

Уточнення математичної моделі процесу фільтрування із закупорюванням кожної пори фільтрувальної поверхні однією частинкою

Дослідження впливу шроту льону на технологічні властивості тіста

Характеристика основних дієт

Застосування друкованих зображень із змінними оптичними характеристиками для функціональних паковань

Исследование некоторых потребительских свойств цельнозерновой муки из ячменя

Особливості роботи розвантажувачів у цехах розливу пива

Консервна промисловість україни: стан, тенденції та перспективи розвитку

Освітлювальні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей та іоністорів

Тарифна політика України

До практичних можливостей отримання електроенергії за рахунок природних та штучних джерел теплової енергії

Облік електричної енергії в системах зовнішнього освітлення

Трансформация солнечной энергии в электричество методом фотоэлектрического преобразования

Колориметричні вимірювання за допомогою пристроїв з багатоелементними фотоперетворювачами (постановка задачі)

Навантаження та втрати енергії при гальмуванні противмиканням мостових кранів

Діагностика силових кабельних ліній, особливості та проблеми, що виникають під час експлуатації

Світлові прилади із змінними оптичними системами

Електромеханічні процеси в системах самозапуску електричних машин

Визначення коефіцієнта корисної дії світлових приладів на базі напівпровідникових джерел світла

Дослідження світлових характеристик світлодіодів в імпульсному режимі

Аналіз використання багатоелементних фотодіодних перетворювачів у світлотехнічних вимірюваннях

Математичне моделювання роботи теплообмінника «Труба в трубі»: постановка задачі

Імпульсний опромінювальний пристрій для світлокультури рослин

Використання суперконденсаторів у енергоустановках

Учебно-исследовательский стенд «анализ способов пуска асинхронного электропривода»

Переваги та недоліки спорудження електростанцій на базі існуючих гідротехнічних споруд на прикладі бережанської мікрогес

Аналіз процесів перетворення енергії в електроприводах машин з метою енергозбереження

Оцінювання економічних збитків від роботи асинхронного двигуна при неякісній електроенергії

Тривимірна польова математична модель двигуна постійного струму із постійними магнітами

Основные направления научных исследований по достижению теоретического значения кпд пленочных солнечных элементов на основе CdTe

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus