DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2014 >

XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, (2014) : [207]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

29 - 30 жовтня 2014 року відбулася XVІІІ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Напрямки роботи конференції:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинобудування
 • Інформаційні технології
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Приладобудування
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби ідентифікації
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика
 • Фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Обладнання харчових виробництв
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 • Економіка та підприємництво
 • Гуманітарні науки

Збірник матеріалів конференції.

Матеріали ⅩⅧ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
4
5
7
8
10
11
12
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
95
97
99
100
102
104
105
107
109
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
156
157
159
160
161
162
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
163
164
165
167
168
169
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ.ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
171
172
173
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
304

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
4
5
7
8
10
11
12
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
54
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
73
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
74
76
78
80
81
84
86
87
89
91
93
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII, PRYLADOBUDUVANNIA
95
97
99
100
102
104
105
107
109
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
111
112
113
114
115
116
118
119
123
124
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
126
128
130
131
133
134
136
138
140
142
143
144
146
148
150
152
154
SEKTSIIA: MATEMATYKA
156
157
159
160
161
162
SEKTSIIA: FIZYKA
163
164
165
167
168
169
SEKTSIIA: KHIMIIA.KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
171
172
173
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
174
175
176
178
180
181
182
183
184
186
187
188
189
190
191
192
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
193
195
197
198
200
202
204
206
208
209
211
213
215
217
219
220
222
223
225
227
229
230
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
232
233
235
237
239
240
241
243
245
247
248
250
251
253
255
256
258
260
261
262
264
265
266
268
270
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
272
273
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
291
293
295
296
298
299
300
301
302
303
205. Zmist
304

Нові матеріали (усі)

Зміст

Формування здорового способу життя у студентів та його складові

«Народовѣщанїє» – почаївська пам’ятка української літературної мови ⅩⅧ ст.

Про досвід прояву агресивної поведінки особи юнацького віку

Вплив рухової активності на фізичний розвиток студентів

Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУ

Іван Тиктор – великий видавець

Соціальні конфлікти в Україні

Обґрунтування необхідності покращення рівня психофізичної підготовленості студентів

Консолідаційні тенденції в середовищі західноукраїнських політичних партій у виборчій кампанії 1930 року

Особистісні трансформації як наслідок переживання життєвих криз

Західноєвропейська політична думка доби просвітництва

Комунікативні засади професійного спілкування

Фізична підготовка студентів спеціальних медичних груп

Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погоди

Особливості перекладу шведських атрибутивних словосполучень

Адаптація плавців до фізичних навантажень

Взаємозв'язок фізичного і естетичного виховання студентів

Урядове регулювання діяльності акціонерних іпотечних банків в умовах кризи 1890-х рр

Профілактика травматизму у силових видах спорту

Особливості організації навчання іноземних студентів у Німеччині

Українознавчі вектори досліджень Івана Франка

Індивідуальні стилі здорового способу життя студентів

Оздоровчий і профілактичний ефект фізичної культури

Встановлення професійної самосвідомості особистості студента

Обстеження порушень постави студентів, віднесених до спеціальної медичної групи

Оцінка конкурентоспроможності нової продукції підприємства

Про важливість техніко-економічного обґрунтування діяльності підприємств

Аналіз проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи

Якісні аспекти конкурентоспроможності

Форум інноваційних стартап ідей в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

Критерії визначення підприємств малого бізнесу в Україні

Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності машинобудвного підприємства

Україна та міжнародні інвестиційні процеси: сучасний аспект

Основні фінансові показники стану машинобудівної промисловості України за 2008-2013 роки

E-mail –маркетинг – новий інструмент маркетингової політики компанії

Аналіз фінансово-аналітичних програм для оцінювання бізнес-проектів

Антикризове управління розвитком підприємств у муніципальній економічній системі

Освіта, бізнес, влада: кластерний підхід до комплексного вирішення питань підготовки майбутніх фахівців європейського рівня

Аналіз сучасних концепцій поняття «мода»

Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві

Особливості міжнародної економічної взаємодії на макрорівні

Сутність економічної освіти

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України

Становлення економічної науки в Україні

Інформаційне забезпечення як чинник ефективного управління витратами

Маркетинг передвиборчих кампаній

Сутність маркетингових ризиків та завдання їхнього аналізу

Динаміка обсягу реалізованої продукції машинобудівних підприємств України за останні шість років

Проблемні аспекти інноваційної розвитку в Україні

Шляхи покращення медичного обслуговування працівників в умовах промислових підприємств

Причини виникнення кризових ситуацій на підприємствах

Економічне моделювання: нобелівська премія і практика

Особливості підбору персоналу в умовах європейської адаптації сфери послуг та організація його страхування

Кадровий ресурс як фактор зміцнення соціально-економічної безпеки вітчизняних машинобудівних підприємств

Проблемні питання правового захисту об’єктів права інтелектуальної власності

Ефективне підприємство як квінтесенція сталого розвитку суспільства

Формування системи моніторингу економічної безпеки підприємств

Інноваційні аспекти управління діловою активністю промислового підприємства

Управління змінами в умовах ризику та невизначеності

Управління змінами в умовах ризику та невизначеності

Вплив стратегічного планування на систему управління діяльністю підприємства

Посилення конкурентної позиції підприємства через підвищення якості продукції, робіт та сфери послуг

Why does self-management important for leaders

Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексу

Перспективи економічного розвитку підприємств хлібопекарської галузі України

Визначення проблем та пріоритетних напрямів формування та розвитку видавничо-поліграфічної галузі України

Основні тенденції розвитку вітчизняних підприємств плодоовочевої консервної промисловості

Основні підходи до управління якістю

Концептуальні підходи до формування адаптивної системи ресурсовикористання промислового підприємства

Визначення цілей рекламної кампанії

Бурякоцукрова галузь як перспективний сектор розвитку АПК в Україні

Визначальні фактори розвитку ринку плодоовочеконсервної продукції України

Шляхи ефективного використання та зниження енергозатрат при замішуванні тіста

Використання вторинних енергетичних ресурсів в хлібопекарській промисловості

Напрямок розвитку нагнітальних валків

Аналіз напрямків розвитку технологій фасування газованих напоїв

Аналіз процесу подрібнення зерна на вальцьових верстатах

Екологічна складова конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

Роль і місце пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря в сучасних очисних системах

Обгрунтування доцільності заміни батарейних циклонів БЦШ циклонами з жалюзійними елементами на Тернопільському КХП

Кінетика процесу фільтрування молочної сироватки при використанні самоочисного фільтрувального елемента

Вимоги до пресування сирів

Параметри, що впливають на ефективність сепарування молока

Експериментальне обґрунтування параметрів активації екстрагентів методом кавітації

Способи автоматизованого виробництва згущених молочних консервів

Вплив ультразвукової і гідродинамічної кавітації в системах тверде-тіло рідина в процесах екстрагування

Переваги теплової обробки сиркових мас у роторно-вихрових емульсорах

Особливості замішування тіста у тістомісильних машинах періодичної дії

Використання консервантів в харчовій промисловості

Визначення концентрації панкреатину для виділення казофосфопептидів

Властивості та жирнокислотний склад нетрадиційних олій

До питання підвищення якості знань студентів з фізики

Електретний ефект у політетрафторетиленових зразках при дії імпульсу механічного навантаження

Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітних хвиль у студентів технічних спеціальностей вузів

Перехід метал-діелектрик у двократно орбітально виродженій моделі у випадку густини станів з асиметрією на краю зони

«Дірковий формалізм» в моделі з внутрішньоцентровим притяганням електронів

Перехід діелектрик-метал в антиферомагнетиках хаббард-андерсонівського типу: квазікласичне наближення

Розв’язок сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Лежандра і Бесселя

Теплообмін при заданій температурі середовища

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus