DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

Конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2015) : [183]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

19 - 21 травня 2015 р. на базі університету пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвячена 55-річчю заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 170-річчю з дня народження Івана Пулюя.

20 квітня в науково-технічній бібліотеці університету відбулося відкриття конференції. Привітав учасників та урочисто відкрив конференцію проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Рогатинський Роман Михайлович.

У конференції взяло участь 356 авторів, які подали 180 тез за такими напрямами:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енергозбереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

 • Олександр Рокіцький (За співавторством з В.Шендеровським) «Іван Пулюй — дорога повернення в Україну»
 • Василь Всильків «Розроблення технології виготовлення гвинтових і шнекових заготовок на основі уніфікацій»
 • Олег Цьонь (За співавторством з Т.Рибаком) «Удосконалення конструкцій дообрізувача гички цукрових буряків активного типу»
 • Катерина Козак (За співавторством з М.Тарасенком, В.Хомишиним) «Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світла»

Збірник матеріалів конференції: Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження І. Пулюя, (Тернопіль, 19–20 травня. 2015.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 308..

Новина про конференцію на сайті університету.

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій»

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
62
64
65
66
68
69
70
72
74
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
75
77
79
81
83
85
87
88
89
90
91
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
112
114
116
118
120
122
123
124
126
127
129
131
132
134
136
137
139
140
141
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
143
145
146
148
149
150
152
153
155
156
158
160
162
164
165
167
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
169
171
172
173
175
177
178
180
182
184
186
187
188
189
191
193
194
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
196
197
199
200
201
203
204
205
206
208
210
211
212
213
215
216
217
219
220
221
222
223
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
224
226
228
230
232
233
234
236
237
239
240
241
242
244
246
248
250
252
254
256
257
259
261
262
264
266
268
269
270
272
274
275
277
279
281

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
62
64
65
66
68
69
70
72
74
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
75
77
79
81
83
85
87
88
89
90
91
93
95
97
99
100
101
103
105
106
108
110
112
114
116
118
120
122
123
124
126
127
129
131
132
134
136
137
139
140
141
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
143
145
146
148
149
150
152
153
155
156
158
160
162
164
165
167
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
169
171
172
173
175
177
178
180
182
184
186
187
188
189
191
193
194
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
196
197
199
200
201
203
204
205
206
208
210
211
212
213
215
216
217
219
220
221
222
223
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
224
226
228
230
232
233
234
236
237
239
240
241
242
244
246
248
250
252
254
256
257
259
261
262
264
266
268
269
270
272
274
275
277
279
182. Zmist
281

Нові матеріали (усі)

Зміст

Особливості застосування електротерапії при захворюванні скелетно-мязової групи пюдини

Особливості та необхідність розвитку стратегічного маркетингу на підприємствах харчової промисловості

Evaluation of effectiveness of new technologies

Монополії і ринкова влада. Нобелівський комітет став на захист монополій

Технічне споживацтво як складова "раціонального насилля" в сучасному суспільстві

Планування як функція управління підприємством

Правове регулювання електронної комерції

Вплив інформаційних технологій на духовність молоді

Маркетинг раціонального природокористування

Ефективні методи рекламування товарів та послуг

Вплив інформаційних технологій на розвиток банківських електронних розрахунків

Соціальне та біологічне в житті людини

Особливості впливу соціальної компоненти на соціально-економічну безпеку підприємств машинобудівної галузі України

Проблеми інноваційного розвитку національних машинобудівних підприємств та напрями підвищення їх інноваційної активності

Агресивний маркетинг

Екологізація діяльності підприємства: зменшення технічного навантаження на навколишнє середовище

Модель стратегічно орієнтованого маркетингового планування машинобудівних підприємств

Інноваційні технології у вищій освіті

Звук, музика і звукові ефекти в рекламі

Вища освіта як детермінанта сталого економічного розвитку країни

Дослідження механізму монетарної трансмісії України

Маніпуляції індивідуальною і суспільною волею у контексті філософії техніки М. Бердяєва

Форсайт як інноваційна технологія соціального розвитку

Оцінка ефективності наукової розробки

До питання перекладу в творчості Петера Нюмака

Теоретичні підходи до аналізу медіаринку України

Оцінка впливу якісних характеристик нерухомого майна на його вартість

Методологія ризику і абсурдності в науковому пошуку

Дивергентні підходи до ресурсозбереження на промислових підприємствах

Key elements of quality assurance of higher education in Ukraine

Управління маркетинговою політикою торгових мереж

Актуальні виклики некомерційним організаціям сфери благодійних інститутів і розвитку волонтерства

The legal framework of Ukrainian economic cooperation with the European Union

The most influential transnational corporations in 2014

Вплив фруктових порошків на якість помадних мас

Виділення природних мінералзв’язуючих пептидів

Температурний режим у роторно-вихрових емульсорах

Особливості теплової обробки продуктів у роторно-вихрових емульсорах

Розширення асортименту хлібобулочних виробів на основі раціонального використання зернових ресурсів

Застосування системи НАССР при виробництві нових закусочних консервів

Інноваційні підходи у забезпеченні реагування на надзвичайні ситуації з небезпечними хімічними речовинами на підприємствах харчової та переробної промиловості

Дослідження валкового нагнітання тіста

Пищевые продукты целенаправленного лечебно -профилактического действия

Дослідження амфотерного катіонного крохмалю

Дослідження процесу просолювання оселедця атлантичного під впливом ультразвуку

Перспективи використання функціональних продуктів

Особливості оцінки та проблеми підвищення харчової цінності пшеничного хліба

Антибактеріальні властивості екстрактів фітодобавок

Очистка газів: основні причини, завдання, оцінка вигоди

Динаміка мікробіологічного і денітрифікуючого процесів у технології соління огірків

Уточнення математичної моделі процесу фільтрування молочної сироватки

Вплив глюканвмісної борошняної сировини на якість бісквітних напівфабрикатів

Екологізація сучасної технічної освіти

Використання теорії Байєса при управлінні інноваційним розвитком харчових підприємств

Залежність витрат енергії різання від геометрії дифузійних ножів

Технологія цукатів з дикорослої сировини

Combined operation of renewable energy systems and responsive demand

Дослідження та графічне моделювання розподільчих електромереж з визначенням технологічних втрат електроенергії

Автономне живлення зовнішнього освітлення з використанням світлодіодних джерел світла

Динаміка коефіцієнта пульсацій світлового потоку теплових і люмінесцентних джерел світла

Нова технологія спалювання деревної біомаси для отримання теплової енергії

Моделирование теплового режима процесса спекания бокситовой шихты

Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності

Можливий критерій енергоефективності роботи системи “трубчастий теплообмінник + помпа” в умовах накипоутворення

Особливості проектування осьових робочих коліс для трубних гідротурбін

Підвищення цільової ефективності системи опалення споруд

Методи та показники надійності елементів релейного захисту

Дослідження частотних характеристик світлодіодних модулів

Дослідження способів енергозбереження при тепловій обробці металу в нагрівальних печах

Стан зовнішнього освітлення європейських країн

Особливості конструювання вихідного блоку електронних пускорегулювальних апаратів

Проектування імпульсного опромінювального пристрою для використання в тепличному господарстві

Дослідження світлових характеристик напівпровідникових джерел світла в імпульсному режимі

Підхід до забезпечення якості програмних систем на етапі тестування

Дистанційне навчання у вищій школі: виклики, пошуки, перспективи

Компьютерно-информационные технологии регулирования туристического спроса

Результати вимірів технічних характеристик надширокосмугового хвилеводного суміщеного тракту НВЧ С/Ku - діапазонів

Варіанти проектування трактів НВЧ супутникових антенних систем земного базування для прийому інформації від штучних супутників дистанційного зондування Землі

Аналіз математичних моделей пульсового сигналу

Інформаційна технологія автоматичної сегментації частково спотворених зображень

Збіжність алгоритмів динамічної маршрутизації

Математичне дослідження нелінійних систем наведення і стабілізації головного світла автомобіля

Особливості тестування програмного забезпечення з допомогою white framework

Комп’ютерна графіка як важливий інструмент сучасних internet-технологій

Криптографічні методи захисту інформаційних систем

Дослідження швидкісних характеристик автоматизованої системи управління електроприводом

Оцінка надійності кластерних серверних систем

Концептуальна модель інформаційної системи підтримки прийняття рішень при заводненні нафтового родовища

Комп’ютерна система діагностування персональних показників праці

Дослідження процесу деформації пружно-гвинтового хону у solidworks simulation

Аналіз конструкцій і дослідження механізмів синхронного обертання

Дослідження руху сипкого матеріалу по внутрішній поверхні рухомого циліндра

Порівняльний аналіз технологічних маршрутів виготовлення заготовок бурових доліт

Аналіз конструкцій свердел для глибокого свердління та особливості їх застосування

Модель ковшового елеватора

Бункерне завантаження гвинтових конвеєрів

Застосування низьких частот для індукційного наплавлення тонких плоских деталей

Комп’ютеризована побудова кінематичних схем промилсових роботів

Дослідження стійкості робочого органу гвинтового пресу

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus