DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

Конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2015) : [72]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» “IC-DMDP”

Конфренція відбулася 22-25 вересня 2015 року в Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя (м. Тернопіль).

Конференція проводилася Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Тернопільським національним технічним університетом ім. І. Пулюя, Західним науковим центром НАН і МОН України, науковою радою з проблеми “механіка деформівного твердого тіла” при відділенні механіки НАН України, науковою радою з проблеми “фізико-хімічна механіка матеріалів” при відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства, Тернопільською обласною організацією українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов експлуатації (високі та низькі температури, циклічне навантаження, корозійне середовище, радіаційне опромінення і т.д.).

Діагностика й описування пошкодження матеріалів важливі для розроблення методів підвищення надійності, прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій та оптимізації фізико-механічних властивостей матеріалів. Дослідження пошкоджуваності металів присвячені як розробленню фундаментальних основ описування цього явища, так і створенню методів оцінювання міцності й довговічності елементів конструкцій з урахуванням усього комплексу конструктивних та експлуатаційних факторів.

Дана конференція є одним із форумів, присвячених розгляду результатів досліджень даної проблеми.

Проведення ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” дасть змогу проаналізувати і узагальнити результати нових теоретичних і експериментальних досліджень процесів накопичення пошкоджень, зародження й розвитку тріщин, діагностування з метою забезпечення міцності та надійності елементів конструкцій.

Тематика конференції:

1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів.

2. Діагностування пошкоджень.

3. Методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів.

4.Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій.

September 21-25, 2015

Ternopil, Ukraine

During operation, materials of structural elements are subjected to damages whose nature is dependent on the mode of loading and operating conditions (high and low temperatures, cyclic loading, corrosive medium, irradiation, etc.).

Diagnostics of material damages and their description are of importance for the development of the methods for improving the reliability, prediction of the residual life of structural elements and optimization of the physico-mechanical properties of materials.

Investigations of the damage accumulation in metals involve both the development of the fundamentals for describing this phenomenon and methods for assessing the strength and life of structural elements taking into account the whole set of the design and operational factors.

The Conference is one of the forums dealing with consideration of the results of investigations of this problem.

OBJECTIVES

The International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction” will allow analyzing and generalizing the results of new theoretical and experimental studies into the processes of damage accumulation, crack initiation and propagation, diagnostics of damages with a view to ensuring the strength and reliability of structural elements.

MAIN TOPICS

Localized and nonlocalized damage of materials.

Damage diagnostics.

Methods for describing and predicting material damaging.

Residual life assessment for structural elements.

LANGUAGES

The official languages for all presentations are

English, Ukrainian, Russian

Збірник матеріалів конференції.

IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“

Зміст


1
РОЗСІЯНЕ І ЛОКАЛІЗОВАНЕ ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
7
11
15
18
20
23
27
31
35
39
41
44
47
51
55
60
ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ
64
68
70
74
78
82
86
88
91
94
98
102
МЕТОДИ ОПИСУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ МАТЕРІАЛІВ
106
110
114
117
121
125
129
133
137
ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
141
145
148
152
154
163
167
171
175
179
182
186
190
194
198
202
205
207
208
212
216
220
224
228
232
236
240
244
248
252
256
259
264

Нові матеріали (усі)

Кінцеві сторінки

Зміст

Визначення МСЕ коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контуру поверхневих тріщин при їх злитті

Вплив залишкових напружень після дорнування отвору на НДС пластини за одновісного циклічного розтягу

Локальне зношування твердих сплавів легованих нанокарбідом вольфраму при точінні

Моделювання НДС зварної кроквяної ферми при експлуатаційних навантаженнях

Особливості визначення конструкційної міцності крихких матеріалів

Міцність та пошкоджуваність різальних кромок твердосплавних пластин при локальному навантаженні

Моделювання МСЕ взаємодії двох півеліптичних поверхневих тріщин при розтягу

Моделювання росту поверхневої тріщини в колекторі пароперегрівника ТЕС

Дослідження властивостей і структури епоксикомпозитів модифікованих карбонатом срібла

Урахуванням структурної неоднорідності матеріалу осі колісної пари при оцінюванні її залишкового ресурсу

Живучесть труб линейной части нефтепровода с типичными дефектами после длительной эксплуатации

Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд

Розрахункова схема визначення міцності матеріалів на основі фібробетонів

Оцінювання енергетичного стану матеріалу елементів конструкцій в процесі навантаження

Закономірності руйнування сталі тривало експлуатованого магістрального газопроводу з урахуванням наводнювання та попреднього пластичного деформування

Дослідження пошкодження поверхневого шару елементів конструкцій ГТД при термоциклічному навантаженні до і після появи тріщин термічної втоми

Влияние параметров предварительного обжатия материала в зоне отверстия на усталостную долговечность элементов авиационных конструкций

Пошуки оптимального підходу для визначення зсуву критичної температури крихкості матеріалів корпусів реакторів типу ВВЕР-1000

Автоматизація та оптимізація обрахунку критичної температури крихкості на основі даних залежностей ударної в'язкості від температури шляхом створення комп’ютерної програми

Дослідження впливу грунту на виявлення дефектів ізоляційного покриття підземних трубопроводів

Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей в газоподібному водні

Стан та перспективи технологій оцінювання ризиків експлуатації магістральних трубопроводів

Розкид флюенсу в зразках-свідках та його вплив на точність визначення критичної температури крихкості

Окрихчуюча дія концентраторів напружень

Малоциклова міцність трійника з пошкодженнями

Вплив історії навантаження на в’язкопластичні властивості сталі 10ГН2МФА з врахуванням пошкоджуваності металу в умовах термосилового циклічного навантаження

Trends to determine fracture intiation and propagation of a pipe under service pressure

The key problems of local approach to cleavage fracture

Вдосконалення методики дослідження міцності зчеплення наплавлення з основним металом

The criterion for selecting the length of realization to estimate the machines lifetime under service loading

Advanced methods for reliability and fracture risk assessment of structural elements with crack-like defects

Методика та обладнання для вимірювання високотемпературної твердості за Брінеллем

Моделювання напружено-деформованого стану елементів конструкцій газотурбінних двигунів з урахуванням їх пошкоджуваності

Оценка методами структурно-энергетической кинетической теории параметров прочности, долговечности, поврежденности материала подверженного нестационарным нагрузкам

Численное моделирование многоочагового усталостного повреждения образцов из алюминиевого сплава Д16АТ

Визначення втомного пошкодження матеріалів за ступенем вичерпання циклічної пластичності при експлуатаційному навантаженні

Лазерна ударно-хвильова дія на властивості приповерхневого шару зварного з’єднання із аустенітної сталі

Evaluation of electrochemical properties of steel sheets for automotive applications

Моделювання пошкодження і руйнування панельних конструктивних елементів із композиційних матеріалів при ударі

Оцінка якісних змін мікроструктури сталей тривало експлуатованих об'єктів за комплексом їх фізичних властивостей

Образование и распространение усталостных трещин в образцах с множественными концентраторами

Імітаційне та фізичне моделювання системи моніторингу конструкцій в експлуатації

Умови сумісної деформації індикатора втомних пошкоджень із замковим з’єднанням бурильних труб

Моніторинг пошкоджуваності сталі Х18Н10Т за дії періодичного навантажування

Development of ultrasonic phassed array technology for identification weld defects and determination of their geometrical dimensions

Система вихрострумової дефектоскопії

Визначення вібродіагностичних параметрів наявності «дихаючої» тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу

Поширення тріщин термовтоми у тілах із біматеріалу

Дослідження особливостей руйнування конструкційних матеріалів за енергетичними характеристиками сигналів акустичної емісії

Diagnostics of degradation of surfaces treated by thermal spraying

Влияние упругих характеристик регулярной системы на величину вибродиагностического параметра наличия «дышащей» трещины

Акустоемісійна модель циклічного деградування виробів з конструкційних металевих матеріалів

Examination of negative side effects caused by the corrosion preventive compounds

Вплив засолення ґрунтів на опір деформаціям стиску

Оцінка ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів

Електрокорозійна деградація трубопроводів в високомінералізованих грунтах

Внутрішньотрубна корозія промислових газопроводів

Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки

Вплив ударно-коливального навантаження на зміну структури і вихідні механічні властивості пластичних матеріалів

Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації

Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість

Скорость роста усталостных трещин в алюминиевых сплавах Д16АТ, 2024T3 и 7075T6

Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі

Созидательная и разрушающая роль трещин в жизненном цикле конструкции-системы

Оцінювання довговічності залізничних рейок за критерієм зародження втомних тріщин

Экспериментальное определение характеристик трещиностойкости титановых сплавов

Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах

Аналіз ознак деградації тривало експлуатованих елементів веж Шухова

Редакційні сторінки

Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus