DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2004 : [54]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Зміст

Авторський покажчик

До проблеми використання принципу історизму в шкільному курсі фізики

Фулерени та фулерити - нова фаза вуглецевих структур. Особливості технології нанотрубок, перспективи їх застосувань

Про основні історичні відомості з розвитку фізики мікросвіту

Творчий портрет фізика Т.О.Афанасьєвої-Еренфест, уродженки Києва

Порівняльний аналіз змісту сучасних європейських і українських підручників з фізики

Комплект навчально-наочних посібників для оформлення кабінетів фізики

Методика прогнозування температурної поведінки коефіцієнта фононного гальмування дислокацій у лужно-галоїдних кристалах

Релаксаційні явища та локальні рівні енергії у кристалах PBWO₄

Електронна провідність в моделі матеріалу з сильними електронними кореляціями

Феромагнетизм в двократно орбітально виродженій моделі Габбарда з сильними кореляціями

Фазові переходи у фазах магнелі ванадію

Кінетичне рівняння для густих газових сумішей з багатосходинковою міжчастинковою взаємодією

Spin model with essential short-range competing interaction

The application of Green functions method to the theoretical description of Hyperraman scattering ligth phenomenon

Модель нейтральної кисневої вакансії в β-кристаболіті

Вплив тунельного розщеплення рівнів на електронний спектр псевдоспін-електронної моделі

Термодинаміка асиметричної моделі хаббарда в теорії динамічного середнього поля

Комбінаційне розсіяння світла в локально-ангармонічних кристалічних системах з сильними електронними кореляціями: квантово-статистичний підхід

Функціонал густини для моделі надпровідника з виродженою електронною підсистемою

Interference of outgoing electromagnetic waves generated by two point-like sources

Варіяційне узагальнення вільної релятивіської дзиґи

Рівняння типу Брайта у формалізмі редукованої КТП

Високоенергетична діраківська частинка в гравітаційному полі

Про нелінійну електродинаміку 3. Храпливого

Зіновій Храпливий і Тернопільщина

Методичне забезпечення курсу фізики при заочній (дистанційній) формі навчання

Концепція сигналу у проблемах новітньої фізичної дидактики

Стандартизація назв хемічних елементів та використання їх в освіті і науці

Навчальний курс „Історія розвитку основних фізичних уявлень” як засіб підвищення якості фізичної освіти в технічних університетах

Активізація навчальної праці студентів при викладанні курсу фізики

Американські підручники з фізики: аналіз і проблеми перекладу

Модульно-рейтингова система вивчення фізики у "Львівській політехніці"

Особливості викладання університетського курсу “Атомна і ядерна фізика”

Підручник з фізики для українських гімназій професора Зіновія Храпливого

Фононне гальмування дислокацій в кристалах з різною густиною дислокацій

Electrons and phonons in disordered matter

Квантова теорія як науковий феномен

Про “незбагнену” ефективність математики у квантовій фізиці

Проблеми релятивізму і квантова механіка

Supersymmetry in quantum mechanics

Відображення розмірності середовища квантових структур в процесах локалізації електронних збуджень

Метод функціонального інтегрування в квантовій механіці і квазікласичне наближення

Проблеми фізики сильноскорельованих електронних систем

Квантова телепортація

Незнаний Зенон Храпливий: словникарські нотатки на берегах квантової теорії

Зіновій Храпливий і релятивістська квантова механіка

Зиновій Храпливий (15.03.1904-3.10.1983)

Фізики з когорти НТЦІ

Програма конференції

Програмний комітет та організаційний комітет

Титулка

Тези доповідей наукової конференції "Сучасні проблеми квантової теорії" присвяченої 100-річчю від дня народження Зіновія Храпливого

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus