DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015) : [111]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації
із залученням молодіжного ресурсу»

Збірник тез конференції

Конференція відбулася 15 - 17 жовтня 2015 року.

Тернопільщина — край, багатий природною красою та історичною спадщиною, де збереглося близько 4000 пам’яток історії та культури. Більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені саме у нашому регіоні.

Тернопільська область, маючи вигідне геополітичне розташування, володіючи чисельними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, може досягнути значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку культури й економіки Тернопільської області. І це корелює зі світовими тенденціями, які свідчать, що туристична сфера формується як одна з найперспективніших індустрій ХХІ століття.

Саме завдяки цим фактам, 15 - 17 жовтня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», організаторами якої виступили Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, Національний заповідник «Замки Тернопілля» та інші установи.

Особливістю даного заходу було його проведення безпосередньо у найвизначніших історичних пам’ятках Тернопільської області — Вишнівецькому палаці (смт. Вишнівець) та Збаразькому замку (м. Збараж), а також у місті Тернополі.

Близько 100 учасників із різних міст України прийняло участь у цьому поважному зібранні. Проблематика конференції зацікавила як науковців, так і представників органів державного управління і місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Не залишилися осторонь наші закордонні колеги з Польщі, Литви, Грузії.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися Голова Тернопільської облдержадміністрації С.С. Барна, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., професор П.В. Ясній, Консул Республіки Польща в м. Луцьк Марек Запур, завідувач відділом Таурагського повіту Департаменту регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ (Литва), член Таурагського Товариства друзів Тернополя (Литва), голова литовської делегації Бічкус Відас.

Пленарне засідання вирізнялося конструктивними, ґрунтовними, різноплановими доповідями, своє бачення стосовно піднятих проблем висловили фахівці різних галузей науки і сфер діяльності.

Широкий спектр піднятої проблематики дозволив продовжити змістовну дискусію на засіданнях секцій конференції.

Гості Тернопілля мали змогу ознайомитися з багатьма визначними місцями нашої області, здійснити незабутні екскурсійні подорожі.

У цілому, на конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії.

Беззаперечно, цей захід стане однією з найцікавіших подій 2015 року в нашому регіоні. Високий фаховий і представницький рівень учасників міжнародної науково-практичної конференції дав можливість виробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть згуртуванню зусиль у дослідженні широкого кола актуальних питань теорії і практики формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу, будуть дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей та задумів у контексті реалізації основних положень Стратегії розвитку туризму на Тернопільщині.

Наукова конференція набула широкого резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

Напрямки роботи конференції:

  1. Вектори формування потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації: функціональне навантаження та потенційні можливості
  2. Інституційні основи управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  3. Інструментальна складова управління регіональним розвитком туризму та рекреації: зарубіжний досвід і практика в Україні
  4. Фінансово-економічне та обліково-статистичне забезпечення регіонального розвитку туризму та рекреації
  5. Інфраструктурна і логістична компоненти регіонального розвитку туризму та рекреації в контексті підвищення рівня сервісизації надання туристичних послуг
  6. Технологічний супровід управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  7. Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації
  8. Моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону
  9. Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг
  10. Формування регіональної молодіжної політики в галузі розвитку туризму та рекреації: збалансування очікувань на макро- і мезо- рівнях щодо використання молодіжного ресурсу

Реєстраційна форма та інформація про конференцію:

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
СЕКЦІЯ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
107
109
112
115
119
121
123
127
130
СЕКЦІЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА В УКРАЇНІ
133
136
138
140
142
144
147
СЕКЦІЯ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
149
151
154
157
159
161
163
165
СЕКЦІЯ: ІНФРАСТРУКТУРНА І ЛОГІСТИЧНА КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕРВІСИЗАЦІЇ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
170
173
175
СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
179
183
185
СЕКЦІЯ: ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ БАЗИС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
187
190
192
194
197
199
203
206
СЕКЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
СЕКЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
СЕКЦІЯ: ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗБАЛАНСУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ НА МАКРО- І МЕЗО- РІВНЯХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОГО РЕСУРСУ
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Content


1
SEKTSIIA: VEKTORY FORMUVANNIA POTENTSIALU REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: FUNKTSIONALNE NAVANTAZHENNIA TA POTENTSIINI MOZHLYVOSTI
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
SEKTSIIA: INSTYTUTSIINI OSNOVY UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
107
109
112
115
119
121
123
127
130
SEKTSIIA: INSTRUMENTALNA SKLADOVA UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII: ZARUBIZHNYI DOSVID I PRAKTYKA V UKRAINI
133
136
138
140
142
144
147
SEKTSIIA: FINANSOVO-EKONOMICHNE TA OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
149
151
154
157
159
161
163
165
SEKTSIIA: INFRASTRUKTURNA I LOHISTYCHNA KOMPONENTY REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII V KONTEKSTI PIDVYSHCHENNIA RIVNIA SERVISYZATSII NADANNIA TURYSTYCHNYKH POSLUH
170
173
175
SEKTSIIA: TEKHNOLOHICHNYI SUPROVID UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
179
183
185
SEKTSIIA: PRYRODORESURSNYI BAZYS REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
187
190
192
194
197
199
203
206
SEKTSIIA MODELIUVANNIA TA INFORMATYZATSIIA RYNKU TURYSTYCHNYKH POSLUH REHIONU
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
SEKTSIIA: OSOBLYVOSTI ZDIISNENNIA PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV U SFERI TURYZMU TA REKREATSII NA VITCHYZNIANOMU RYNKU OSVITNIKH POSLUH
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
SEKTSIIA: FORMUVANNIA REHIONALNOI MOLODIZHNOI POLITYKY V HALUZI ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: ZBALANSUVANNIA OCHIKUVAN NA MAKRO- I MEZO- RIVNIAKH SHCHODO VYKORYSTANNIA MOLODIZHNOHO RESURSU
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Освітній туризм: синергія знань та вражень

Моделювання регіонального розвитку туристичної сфери діяльності

Історико-архітектурний туризм як засіб профілактики агресивності особи юнацького віку

Аналіз діяльності юнацько-молодіжних організацій туристичного спрямування в карпатському регіоні

Географо-туристичне положення Тернопільської області як чинник розвитку туризму

Транспортні мережі – трансфер туризму в Україну

Аналіз сайтів туристичних агентств Івано-Франківська щодо пропозицій паломницьких турів

Специфіка організації практик у процесі підготовки майбутнього фахівця сфери туризму

Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму

Людський капітал і мотивація в туризмі

Портфоліо компетентностей сучасного менеджера індустрії туризму: сутність, умови та фактори побудови

Особливості підготовки фахівців з туризму в нових туристичних центрах (на прикладі м. Кривий Ріг)

Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг на прикладі Львівського інституту економіки і туризму

Особливості іншомовної підготовки фахівців у сфері туризму на українському ринку освітніх послуг в умовах глобалізації

Проблемология образования в системе формирования специалиста туризма и гостеприимства

Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг

Фінансові аспекти підготовки фахівців для туристичної галузі

Психологічний аспект використання ігрових методів навчання в процесі підготовки фахівців у сфері туризму

Аніматор у системі туристської освіти

Основні передумови необхідності покращення якості підготовки фахівців з туризму в Україні

Розвиток медіа-компетентності у студентів напряму підготовки «туризм» у національному університеті фізичного виховання і спорту України

Перспективи використання туристичних ресурсів України для проведення польових практик та навчальних тренінгів (на прикладі оздоровчо-туристсько-лікувального комплексу «Петрівська слобода» Міжгірського району Закарпатської області)

Регіональний ринок туристичної сфери України в сучасних умовах соціалізації економіки

Технологія створення інформаційної системи управління туристичною фірмою

Геоінфрмаційні технології, зорієнтовані на потреби туриста

Інтелектуальна система міат на основі мобільних інформаційних технологій

Сучасні інформаційні технології в галузі туризму: системний аналіз ситуації

Modelind and informatization market of tourist services

Консолідована інформація в галузі туризму

Онтологічне моделювання природомовних інтерфейсів туристичних інформаційних систем

Інтернетизація готельного бізнесу: регіональний аспект

Моделювання мотивації праці у банківських установах та створення кредитних програм для розвитку туризму в регіоні

Туристичні принади Мукачівського району Закарпатської області

Віртуальні компанії в галузі туризму: соціокомунікаційний аспект

Модель прийняття рішень при індивідуальному виборі туру

Природоресурсний потенціал лікувальних грязей для потреб санаторно-курортного господарства України

Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації (на прикладі ізраїлю)

Природоресурсний базис розвитку туризму та рекреації у волинській області

Вирішення проблеми тпв один з шляхів підвищення туристичної привабливості Тернопілля

Сучасні підходи до необхідності очищення промислових і вентиляційних викидів в атмосферу

Туристично-рекреаційний потенціал донецького краю після воєнного конфлікту

Деякі екологічні аспекти розвитку туризму

Санаторій „брусниця” як основний елемент розвитку лікувально - оздоровчого туризму у Чернівецькій області

Світлотехнічні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей з акумулюючими елементами

Технологічні аспекти забезпечення рекреації в умовах неконтрольованого розвитку ціанобактерій

Формування туристичної інфраструктури шляхом державно-приватного партнерства

Рівні туристичної інстраструктури та їх складові

Туризм на івано-франківщині за підсумками літнього сезону 2015 року

Метод порівняльного аналізу якості готельного господарства крупного міста

Інвестиційна привабливість Тернопільської області

Підвищення ефективності бюджетного фінансування туристичної галузі

Інвестування у туристичну галузь України

Визначення ролі України на світовому ринку туристичних послуг

Інвестиційне забезпечення стратегії інноваційного розвитку туризму в регіоні

Економічні передумови активізації діяльності аграрних підприємств в сфері зеленого (сільського) туризму

Фінансово-економічні чинники розвитку туризму та рекреаціі

Вплив девальвації гривні на розвиток туристичної галузі України

Особливості комунікативного забезпечення туристично–рекреаційного обслуговування в постконфліктних умовах

Досвід грузії для підвищення результативності українського туристичного бізнесу

Модернізація технологій управління підприємств як інноваційний чинник структурної перебудови муніципальних економічних систем

Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризму

Tendencies of world tourism development and ukrainian realities

Регіональний маркетинг як інструмент виходу із кризи туристичної галузі луганської області

Управління регіональним розвитком рекреації: теоретичне підґрунтя та інструменти реалізації

Стратегічні напрями розвитку закладів готельно-ресторанного господарства

Форми економічної співпраці у розвитку регіонального туристичного продукту

Роль та організаційні засади проведення маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств

Конкурентоспроможність Тернопільської області та її місце в регіональному розподілі перспектив розвитку України

Удосконалення інституційних основ управління регіональним розвитком туризму та рекреації через здійснення управлінням дснс України в Тернопільській області функціональної діяльності щодо забезпечення безпеки екосистеми

Роль туристських дестинацій в управлінні регіонального розвитку

Використання маркетингу для вдосконалення державної політики розвитку туризмом

Концептуальні засади розвитку сільського зеленого туризму

Проблеми державного регулювання ринку рекреаційних послуг України

Роль кластерів у розвитку конкурентноздатності вітчизняного туризму в сучасних ринкових умовах

Місце туристичної галузі в економіці розвинутих країн світу

Музей як складова туристичної інфраструктури Львова

Оцінка потенціалу туристичної галузі Тернопілля

Організаційна культура туристичної організації як засіб зміцнення її кадрового потенціалу і соціально-культурний чинник управління регіональним розвитком туризму та рекреації

Неймінг як новітній напрямок маркетингу в туризмі: регіональний вимір та інноваційний потенціал

Перспективні напрямки розвитку туристичних регіонів України

The features of rural green tourism in Poland

Ціннісний аспект міжнародної політики туризму

Перспективи активізації розвитку туризму в м. Тернопіль

Регулювання туристичної діяльності на регіональному рівні

Національний заповідник «замки Тернопілля» в системі регіонального туристичного продукту

Промисловий туризм карпатського регіону

Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду північно-західного регіону України

Методологічний аналіз підходів до розвитку підприємств

Просторові системи послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки

Соціально-економічний важіль сільського зеленого туризму в розвитку агробізнесу

Соціально-економічні трансформації туристичних осередків України

Формування конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону в умовах сталого розвитку

Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної галузі в Україні та світі

Аналіз потенціалу агротуристичних господарств та потреб їх гостей (за матеріалами польових досліджень пілотних селянських господарств карпатського регіону)

Проблеми формування та функціонування екологічного туризму на Харківщині

Соціально-економічний вектор розвитку туризму в Україні

Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону

Туризм как фактор регионального развития

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus