DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2010 : [119]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Концептуальні засади формування економічної політики держави у трансформаційний період

Удосконалення механізму управління ефективністю використання основних виробничих фондів на молокопереробних підприємствах

Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу

Формування концептуальних засад антикризового управління розвитком сфери послуг

Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в україні

Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення

Проблеми інтеграції україни у світове господарство

Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи

Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти

Джерела формування інвестиційного потенціалу економіки України

Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем

Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі оцінювання

Використання логотипів та слоганів у рекламі для підвищення ефективності просування товарів автомобілебудівної галузі

Теоретичні основи привабливості інвестиційних ресурсів приватних підприємств

Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств

Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави

Дослідження ролі держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у міжнародному туризмі

Транспортно-економічні кластери як механізм підвищення ефективності міжнародних транспортних перевезень карпатського регіону

Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів у контексті міжнародного співробітництва

Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі

Система діагностики витрат у контексті методичної взаємодії з інформаційно-аналітичними системами машинобудівного підприємства

Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації

Місце і проблеми екологічного аудиту в системі аудиторської діяльності україни

Стратегічне управління витратами підприємств на основі модифікації функціонального обліку витрат

Аналіз збитковості будівельних підприємств за методом фірми «дюпон»

Сутнісно-теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємства

Методика прогнозування стану зовнішнього фінансового середовища підприємства

Аналіз проблем та перспектив уведення податку на нерухомість в україні на сучасному етапі розвитку економіки

Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість

Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах

Інноваційний розвиток сільськогосподарського машинобудування в контексті ланцюга «держава - освіта і наука – підприємництво»

Визначення потреби і вибір виду реструктуризації будівельного підприємства

Управління плануванням та основні підходи до формування системи планування діяльності підприємства на різних організаційних рівнях

Планування на основі збалансованої системи показників

Особливості структурної політики в умовах формування постіндустріального суспільства

Методологічні аспекти формування результативної системи управління стратегічним потенціалом підприємств

Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання

Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства

Реструктуризація підприємства як один із напрямів підвищення його конкурентоспроможності

Особливості змісту категорії «людський потенціал» в умовах розвитку інноваційної економіки україни

Муніципальні фінансові ресурси як чинник економічного розвитку території

Системний пiдхiд до функціонування та техніко-економiчної оцiнки автодорожнього комплексу

Вплив органолептичних відчуттів на купівельну активність споживача

Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг

Управління персоналом підприємства як елемент антикризової стратегії

Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України

Реклама як фактор залучення інвестицій

Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування

Персонал в комплексі маркетингу на ринку праці

Концепції фінансового результату діяльності промислового підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії

Участь України в процесах інтеграції і глобалізації: теоретико-методологічний аспект

Тенденції офшорного аутсорсингу виробництва та бізнес-процесів у галузі електроніки

Необхідність введення терміну «точка прийняття рішення» в облікову термінологію на прикладі інформаційних потоків управлінського обліку затрат

Відмінності між вітчизняними та міжнародними підходами до оцінки дебіторської заборгованості торговельних підприємств

Облік фінансування бюджетних установ

Особливості регулювання валютних відносин з боку держави та національного банку україни: реалії сьогодення та шляхи оптимізації

Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів

Модель розвитку машинобудівних підприємств на постприватизаційному етапі

Особливості методології економіко-математичного моделювання трансферу технологій

Теорія та практика оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів малого бізнесу

Економічна конституція україни – основний економічний закон держави

Особливості вибору маркетингової стратегії

Тіньова діяльність як джерело доходу: основні форми вияву

Економічна суть інноваційної діяльності

Важливі аспекти механізму планування рекламної кампанії регіональними фірмами: аналіз і перспективи

Раціональна організація бізнес-процесів в умовах ефективного функціонування внутрішнього господарського механізму

Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах сучасного ринку

Комунальна власність: особливості, проблеми та пріоритети реалізації управлінських рішень

Комунальна власність: особливості, проблеми та пріоритети реалізації управлінських рішень

Адміністративно-територіальна реформа в україні: проблемита шляхи їх вирішення

Формування інституціональної основи економічної моделі україни

Формування напрямків національної інвестиційної стратегії в умовах макроекономічної нестабільності

Довкілля промислових регіонів як середовище підприємницької інноваційної діяльності

Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади

Оцінювання соціально-економічних факторів інноваційного розвитку підприємства на основі прогнозування з інтервалом довіри

Макроекономічній розвиток країн центральної та східної європи протягом глобальної фінансової кризи: висновки для україни

Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства

Зовнішня трудова міграція населення україни

Світові тенденції акумуляції та використання міжнародних золотовалютних резервів

Феномен міжнародної конкуренції в сучасній економіці

Інформаційне забезпечення реорганізації підприємств

Управління процесами виробництва цукру в умовах невизначеності

Необхідність удосконалення методики обліку у вищих навчальних закладах як важливої складової управління вузом

Особливості виявлення за даними бухгалтерського обліку ризикових фінансово-господарських операцій

Моделювання ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства

Проблеми податкового регулювання в україні та шляхи їх вирішення

Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем

Особливості діяльності українських депозитаріїв

Напрямки використання математичних методів в оцінці фінансової надійності страхової компанії

Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління

Обґрунтування факторів і джерел ризиків машинобудівних підприємств

Дослідження поведінки споживачів та розробка нового товару в умовах економічної кризи

Проблеми функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (на прикладі Львівської області)

Антикризова стратегія вітчизняних машинобудівних підприємств

Маркетингове планування діяльності підприємств

Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи

Сутнісні характеристики трансферного потенціалу інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Особливості управління витратами наукомістких підприємств

Життєвий цикл товару

Теоретичні основи використання інструментарію мерчандайзингу в магазинах дитячих товарів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus