DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2010 : [105]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Оцінювання опірності армованих полімерних матеріалів руйнуванню з урахуванням агресивного середовища

Розрахунок оптимальних параметрів термообробки пластин рухомими зонами нагріву

Дослідження кінетики напружено-деформованого стану циліндричних дисків при відновленні їх експлуатаційних властивостей шляхом наплавлювання

Газоабразивне зношування електродугових покривів з порошкових дротів за підвищеної температури

Мішана контактна задача для ортотропної пластинки з еліптичним отвором і жорсткого диска

Ефективний гамільтоніан періодичної моделі андерсона для опису систем з квантовими точками

Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів

Побудова моделей сенсорних мереж та їх оцінювання методами теорії графів

Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) – Ейлера – Фур’є на сегменті полярної осі

Оптимізація керування одномасовими механічними системами

Експрес-метод оцінювання енергетичних процесів у матеріалах при дії потужного лазера

Розробка методу короткотермінового прогнозу добового газоспоживання в опалювальний період на основі регресійного аналізу

Аналіз технологічного процесу видалення залишків гички комбінованим викопуючим робочим органом

Моделювання і розрахунок процесів теплообміну в термоперетворювачах (ТП) з плинним проміжним середовищем

Особливості технологічного процесу нарізки гвинтової канавки на заготовці некруглого профілю

Дослідження динаміки розгону машин, обладнаних двигунами постійного струму незалежного збудження

Обгрунтування конструктивних параметрів модифікованої великогабаритної черв’ячної передачі

Періодичність вимірювань видовження відрізків приводних роликових і втулкових ланцюгів при випробуванні їх на надійність

Моделювання профілів зубів внутрішнього еліпсного зачеплення пристрою для навивання еліпсних заготовок

Технологічні можливості застосування розтискних оправок з передавально-підсилювальними елементами та патронів для механічного оброблення на металорізальних верстатах

Дослідження похибки обробки при використанні засобів активного контролю

Визначення тиску сипкого матеріалу в забірній частині гвинтового конвеєра

Контрольні пристрої для заміру конструктивних параметрів корпусних деталей

Експериментальні характеристики п’єзотрансформатора поперечно-поперечного типу для стабілізації струму люмінесцентної лампи

Дослідження балансування гвинтових робочих органів машин для внесення сапропелів

Визначення силових характеристик процесу вальцювання кульок у направляючі

Техніко-економічна ефективність модернізованої машини для внесення твердих органічних добрив з вертикальними гвинтовими робочими органами

Інженерна методика розрахунку конструктивно- енергетичних параметрів пневмомеханічного конвеєра для транспортування сипучих матеріалів

Розрахунок оправки затискної конусної сегментної металорізальних верстатів

Моделювання теплових полів при електроімпульсному зміцнювальному точінні у програмному комплексі ANSYS

Дослідження процесу формування скляної тари на подільнику потоку ліній розливу фармацевтичної промисловості

Нелінійні маятникові коливання вантажу на гнучкому підвісі при різних режимах обертання

Динаміка гвинтових конвеєрів

Дослідження експлуатаційних характеристик привідних коліс автомобілів

Моделювання процесу завантаження вертикального гвинтового конвеєра

Удосконалення конструкції струменевих ежекційних захоплювачів автоматичних пристроїв завантаження

Створення технологічних виробів оптимальним заповненням простору каркасними литими металоконструкціями

Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим шаром у випадку потенціалу бартєньєва-хазановіча

Фізико-механічні властивості захисних полімеркомпозитних покриттів, наповнених дисперсними наповнювачами, що підлягали обробці зовнішніми фізичними полями

Коливання одновісної машини зі змінними масами

Ідентифікація кінетичних параметрів однокомпонентного адсорбційного масопереносу

Обґрунтування математичної моделі фрикативного звуку у вигляді періодично корельованого випадкового процесу

Математична модель узагальненого перетворювача імітансу на базі триполюсника

Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр–шар при неідеальному тепловому контакті

Похибка оцінок матриць переходів періодичного ланцюга Маркова

Інтелектуальний аналіз демографічних даних

Метод структурного синтезу контролерів послідовних інтерфейсів на базі ПЛІС

Граматика мови текстового опису формул алгоритмів

Синтез структури електроімпедансного томографа

Енергетичний потенціал та умови функціонування волоконно-оптичної системи, призначеної для визначення складу та концентрації газу

Процеси формування та перетворення σ-фази у залізохромових сплавах

Розрахунок напружень у балці на основі рівнянь теорії пружності

Вплив попереднього нагріву металу на релаксацію напружень, викликану пропусканням імпульсного електричного струму

Розрахунок міцності конструкційних елементів з покриттями

Мішана контактна задача для системи двох штампів з кутовими точками і пластинки з частково підсиленим трикутним отвором

Оцінювання ймовірності руйнування корпуса реактора після попереднього термомеханічного навантаження із використанням процедури fitnet

Моделювання розкриття тріщини за одновісного розтягу з урахуванням параметрів структурної неоднорідності

Дослідження зародження та поширення коротких втомних тріщин в алюмінієвому сплаві 2024-т3 методом вихрострумової дефектоскопії

Міцність пружно-пластичних тіл із періодичними системами паралельних та колінеарних включень

Розрахунок плит зі змішаними граничними умовами на пружній основі вінклера

Аналіз впливу опору перемикачів на похибку корекції інтегральної нелінійності аналого-цифрових перетворювачів

Математична модель вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата в коливальному режимі.

Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами

Обґрунтування математичної моделі добового електрокардіосиґналу у вигляді кусково-періодично корельованого випадкового процесу

Безконтактне магнітно-імпульсне рихтування автомобільних кузовів

Задачі обробки геофізичних сигналів при дії завад дискретною кореляційною системою з вхідними ортогональними фільтрами

Дослідження динаміки руху автобетонозмішувача з урахуванням характеристик двигуна

Визначення поверхневих температур металевих елементів тертя гальмівних пристроїв

Особливості зміни величини теплової потужності і погонної енергії при різних способах автоматичного наплавлення під флюсом

Точність оброблення торцевих сферичних поверхонь

Визначення сили затиску деталей беззазорною конічною оправкою

Кінематичний аналіз одинарного асинхронного карданного шарніра та його використання у трансмісіях машин

Технологічні особливості відновлення спрацьованих залізничних коліс

Вплив форми леза ножів на енергоспоживання кутера

Дослідження характеристик приводів гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин з конусними запобіжними муфтами

До 75-річчя від дня народження

Дослідження температурних полів при електроімпульсному зміцнювальному точінні

Tехнологічні пристосування для індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин

Oптимізація форми активної поверхні струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів

Oцінювання напружено-деформованого стану еластичних спіралей гвинтових конвеєрів при навантаженні

Oбґрунтування параметрів переналагоджуваного кондуктора для свердління отворів

Kонструкторсько-технологічне забезпечення підвищення якості лап тришарошкових бурових доліт на усіх етапах їхнього створення

Pозробка математичної моделі технологічної спадковості при електромеханічній обробці корпусних деталей

Kонструкторсько-технологічні передумови підвищення якості оброблення глибоких отворів тонкостінних циліндрів

Kонцепція управління виробничими послугами на промислових підприємствах

Mоделювання процесу сушіння вороху насіння трав

Oбґрунтування конструктивно-технологічних параметрів транспортера-сепаратора для коренебульбоплодів

Mодель вибору запобіжних муфт гвинтових транспортно-технологічних механізмів машин

Технологічне оснащення для виготовлення гвинтових елементів теплоагрегатів

Динамічна модель процесу проточування зовнішніх гвинтових канавок

Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових затискних елементів

Тиск системи двох штампів з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору ортотропної пластинки

Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті

Оптимізація перехідних режимів руху механічних систем прямим варіаційним методом

Вплив легуючих нанодобавок карбіду вольфраму на технологічні особливості процесу отримання сплавів

Вплив експлуатаційних факторів на напружено-деформований та граничний стан роликів машин безперервного лиття заготовок

Пошкоджуваність структури сталі колектора пароперегрівача за експлуатаційних умов

Пофарбування графів за допомогою генетичного алгоритму

Метод фіктивних областей та оптимізація параметрів фільтраційних процесів у криволінійних областях з невизначеними ділянками меж

Схема оптичного пристрою для визначення відхилень поверхні від теоретичної

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus