DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2014 : [123]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

 • Вісник ТНТУ, 2014, № 1 (73) [35]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014 рік, № 1 (73)

 • Вісник ТНТУ, 2014, № 2 (74) [31]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014 рік, № 2 (74)

 • Вісник ТНТУ, 2014, № 3 (75) [28]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014 рік, № 3 (75)

 • Вісник ТНТУ, 2014, № 4 (76) [29]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2014 рік, № 4 (76)

Нові матеріали (усі)

Видавництво

Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми

Якісний аналіз системи рівнянь Ходжкіна–Хакслі електричної активності аксона на основі класифікаційних правил

Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів

Обгрунтування та дослідження математичної моделі сейсмічного сигналу в кореляційних системах з ортогональними фільтрами Лагера

Математичне моделювання процесу відтиску біпористих середовищ, аналіз тиску в частинках та міжчастинковому просторі

Конічний пластомір для дослідження реологічних властивостей керамічної маси

Дослідження ефективності алгоритмів навчання модифікованої нейронної мережі Елмана

Дослідження енергетичної ефективності світлових приладів для зовнішнього освітлення з різними джерелами світла

Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом

Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях

Оптимізація складів високоміцного бетону на механоактивованому в'яжучому з добавкою мікрокремнезему

Статистичний метод визначення розподілу показників якості поверхонь, оброблених у товщі газотермічних покриттів на різних глибинах

Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці

Застосування методу енергетичного балансу для оцінювання розсіювання енергії в елементах динамічних систем

Дослідження температурного коефіцієнта опору графіт-керамічних композиційних матеріалів із кварцовим наповнювачем різної дисперсності

Математичне моделювання внутрішньотрубної корозії трубопроводів під дією газогідратів

Вплив концентраторів напружень на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин

Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах

Напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластинки з коловим розрізом

Термопружна поведінка безмежного термочутливого трискладового тіла за дії об’ємного джерела тепла

Чисельний розв’язок плоских динамічних задач теорії підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях

Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої сили

Переривчасте руйнування та характерні стани тріщини

Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів

Зміст

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Титулка та редакційна сторінка

Умови для участі в конференції

Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів

Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми

Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресії

Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунту

Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій

Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла

Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тисках

Застосування активованого композиційного в'яжучого при виробництві бетонів

Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин

Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуванням

Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу

Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену

Вплив високомодульних силікатів на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 у водогінній воді

Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів

Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми

Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня

Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина

Тріщина з частково завантаженими берегами між двома п’єзоелектричними матеріалами

Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталі

Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщин

Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонці

Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями

Поширення хвиль у пружному шарі, що контактує з шаром в'язкої стисливої рідини

Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами

Дослідження НДС силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Редакційні сторінки

Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку

Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена

Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу

Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла

Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні

Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках

Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія”

Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга

Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору

Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах

Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів

Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей

Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях

Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом

Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека

Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками

Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин

Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку

Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями

Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів

Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях

Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту

Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів

Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій

Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику

Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра

Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів

Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів

Зміст

Титул

Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів

Комплексне оцінювання молока тварин

Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса

Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами

Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежиму

Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу

Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті

Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки

Гідравлічний робочий еталон об’єму газу

Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах

Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла

Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus