DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2014 : [1160]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Розвиток психомоторики у студентів

Top 10 supercomputers

Психологічна допомога при переживанні горя

7 Wonders of the Modern World

Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві

Теократична модель держави

Відносини добросусідства за земельним законодавством України

Трудова зайнятість як фактор психологічного здоров’я людини

Компетентнісний підхід у навчальному процесі на кафедрі фізичного виховання і спорту

Критерії професійної придатності практичного психолога

Аналіз наукових підходів до формування здорового способу життя

Політичний процес

Фізичне виховання студентів спец. мед. груп

Holography

Застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи

Influence of computer games on young people’s behavior

Психологічний аналіз Інтернет мережі як інституту соціалізації

Особливості дихальних проб у плавців збірної ТНТУ

Why people switched from iphone to Android

Вестибулярна стійкість баскетболістів

Приватне життя в англійських мініатюрах XI-XІІІ ст.

Importance of computer

Психологічні чинники професійної самореалізації жінки в сучасному суспільстві

Current research of cross platform game development using GMS

Pros and cons of Android devices

Плавання – засіб підвищення функціонального стану людини при зміні погоди

Особливості взаємин УНДО і товариства «Просвіта»

Дослідження показників сили волі студентів ТНТУ

Адаптація у сучасному спорті

Використання комп’ютерної програми ”Reaction-Test” у тренуванні плавців

Вплив ЗМІ на формування гендерних стереотипів

Приречений творити для людей

Життєві цінності сучасної молодої сім’ї

Особистісна гідність як умова подолання кризи професійного росту

Самостійна робота студентів з формування культури здоров’я в контексті Болонського процесу

Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту

Вплив «Я-концепції» на рівень успішності професійної діяльності

Новітні технології у процесі фізичного виховання студентів

Франко над Стрипою

Креативні способи популяризації української мови

Video communication software

Удосконалення системи фізичного виховання студентів як засіб покращення їхнього здоров’я

Силова підготовка у фізичному вихованні студентів

Висвітлення інформації про діяльність Тернопільської міської ради

Соціальні та політичні конфлікти у сучасній Україні

Самостійні заняття фізичними вправами

Складові успішності рухової підготовки студентів у процесі навчання

Суть і основні причини виникнення політичних конфліктів

Strategic management of communication

Знання та уміння ведення здорового способу життя в студентів ТНТУ

Smart technologies: the most interesting novelties of 2014

Соціальна поведінка особистості в умовах кризи

Мораль і релігія крізь призму християнської моралі

Ставлення іноземних студентів до вітчизняної системи фізичного виховання

Роль педагогічних товариств у захисті прав українського учительства

Основні принципи спортивного тренування

Tor - The Onion Router

Самоконтроль на заняттях з фізичного виховання і спорту

Індивідуальні стилі здорового способу життя студентів

Мотивація вибору професії практичного психолога

Importance of computer

Bitcoin as cryptocurrency and peer-to-peer epayment system

Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю в Україні

Використання соціальних мереж для просування товарів і послуг

Вдосконалення нематеріальних оцінки активів

Аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Тернопільської області

Підходи до формування потенціалу підприємства

Моделі оцінки рентабельності підприємства

Суть банківської діяльності в Україні

9 most expensive substances in the world

Планування цін на підприємстві

Сучасні методи атестації персоналу

Фактори зниження ефективності функціонування банківських установ

Ідентифікація поняття кризи страхового ринку

Проблеми реформування податкової системи України

Суть фінансового механізму підприємства

Концепція перспективи розвитку управлінської парадигми

Сучасні економічні теорії

Принципи організації служби маркетингу на підприємстві

Стратегічний і тактичний аналіз грошових потоків підприємства

Принципи розроблення стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства

Впровадження інновацій в сфері нанотехнологій в Україні

Шляхи покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств

Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки

Роль інформаційного сектору у розвитку економіки України

Управлінський облік та витрат сільськогосподарських підприємствах

Форми кредитування комерційним банком

Проблеми інформаційного забезпечення в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства

Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні

Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства

Фактори формування прибутку підприємств

Вдосконалення системи обліку оплати праці на підприємстві

Пріорітети розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації

Оцінка ефективності реклами

Шляхи вдосконалення облікової політики бюджетних установ на прикладі Національного банку України

Теоретичні аспекти сутності основних засобів та інших необоротних активів підприємства

Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus