DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Дисертації та автореферати : [174]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Теоретичне обгрунтування параметрів технологічного процесу транспортувально-очисного пристрою

Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки

Маркетинг малого виробничого підприємства

Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки: автореферат дисертації

Маркетинг малого виробничого підприємства: автореферат дисертації

Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С.

Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи: дисертація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук офіційного опонента на автореферат Мариненко Н.Ю.

Відгук офіційного опонента на автореферат Мариненко Н.Ю.

Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С.

Відгук 1 опеонента

Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи

Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур

Інформаційні технології аналізу стохастично періодичних потоків

Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у корпоративних мережах на основі аналізу DNS-трафіка

Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив

Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Кузьмака О.І.

Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив

Математичне моделювання та оцінювання параметрів форми відгуку біооб’єкту на низькоінтенсивне подразнення

Формування напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств

Прикладна механіка і основи конструювання

Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій

Обґрунтування параметрів енергозберігаючого приводу косарки сегментно-пальцевої

Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища: автореферат дисертації

Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування

Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: автореферат дисертації

Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії кіл та сигналів”

Системний аналіз статистичного оцінювання станів стохастичної вібраційної системи і принципу шунтування

Підвищення якості виготовлення тришарошкових бурових доліт

Технологічне забезпечення виготовлення стрічкових гвинтових заготовок з вигнутим профілем

Математичне моделювання перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтових середовищах.

Математичне моделювання впливу тепло-масоперенесення при фільтрації сольових розчинів на деформаційні процеси ґрунтових масивів

Моделювання та розрахунок процесів у планарних індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп

Розробка науково-технічних основ впровадження компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення

Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних вузлів на модульному принципі для фрезерних верстатів

Технологічне забезпечення виготовлення деталей еліпсних гвинтових робочих органів машин

Нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен

Метод оцінювання циклічної тріщиностійкості сталей за поперечного зсуву

Оцінювання пошкодженості та деформаційних параметрів циклічної тріщиностійкості експлуатованої сталі магістрального газопроводу

Зсувне пластичне відшаровування жорстких включень за умов неповного контакту з середовищем

Тріщиностійкість і залишковий ресурс осей колісних пар з урахуванням структурно-механічної неоднорідності

Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Обгрунтування параметрів гнучких гвинтових конвеєрів з шарнірно-секційним робочим органом

Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства

Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків

Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві

Управління розвитком людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики

Підвищення якості поверхонь деталей формуванням композиційних покриттів комплексним методом

Обґрунтування конструкцій і параметрів забірних пристроїв вертикальних гвинтових конвеєрів

Прогнозування мінімальної швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень розтягом

Підвищення ефективності діагностики стикових з’єднань токарних верстатів

Металорізальні інструменти з асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких отворів циліндрів

Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин

Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу

Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарнихзображень

Моделювання фільтраційних процесів з урахуванням впливу тріщин гідророзриву чисельними методами квазіконформних відображень

Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста

Обгрунтування параметрів шнекового конвеєра з додатковими лопатями для транспортування стружки

Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства

Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світлі під кутом

Оцінка впливу дорнування отворів на довговічність елементів крила транспортного літака

Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих

Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів

Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу

Інноваційні підходи до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств

Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ

Обґрунтування парамбульбашкаетрів забірного пристрою засобу для добування сапропелю

Удосконалення конструкції дообрізувача гички цукрових буряків активного типу

Системний підхід до оцінки енергоефективності джерел світла та освітлювальних установок

Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських машинобудівних підприємств

Соціальні функції поведінкових моделей підприємств сільськогосподарського машинобудування

Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів

Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання

Формування інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами

Зміцнююча дія МОТС при фрезеруванні сталей аустенітного класу

Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням впливу розчинів хімічної суфозії

Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями

Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання

Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів

Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами

Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості

Підвищення ефективності технологічного процесу відцентрового армування породоруйнівних елементів бурових доліт

Обґрунтування параметрів відрізних різців з бічною установкою багатогранних непереточуваних пластин

Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин

Математичне моделювання фільтрації сольових розчинів у ґрунтових середовищах з урахуванням техногенних чинників

Моделі процесів дифузійного перенесення і методи оцінювання технологічних параметрів в багатошарових наноплівках

Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу

Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем

Формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва

Математичне моделювання процесів розчинення та вилуговування водорозчинних порід з основ та фундаментів гідротехнічних споруд

Методи оцінки і покращення параметрів функціональних та несучих систем сільськогосподарських грейферних навантажувачів

Математичне моделювання струму в об’єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томоґрафії з підвищеною точністю

Розробка стаціонарного обгортача рулонів сінажу і обґрунтування його технічно-технологічних параметрів

Формування системи економічної безпеки підприємств машинобудування

Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств

Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем

Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини

Обґрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus