DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
05.09.07 – світлотехніка та джерела світла >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2575

Назва: Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості
Інші назви: Исследования энергоэкономичных источников света бытового назначения, разработка рекомендаций по повышению их эффективности и качества
Investigation of energy-saving light sources of household purposes and recommendations for their effectiveness and quality improvement
Автори: Басова, Юлія Олександрівна
Басова, Юлия Александровна
Basova, Y.
Бібліографічний опис: Басова Ю. О. Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / Ю.О.Басова — Тернопіль, 2013. — 24 с.
Дата публікації: 25-гру-2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.04
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кожушко, Григорій Мефодійович
Члени комітету: Овчинников, Станіслав Степанович
УДК: 621.321
Ключові слова: лампа компактна люмінесцентна
лампа світлодіодна
світлова віддача
енергоекономічність
надійність
лампа компактная люминесцентная
лампа светодиодная
световая отдача
энергоэкономичность
надежность
compact fluorescent lamp
LED lamp
luminous efficiency
energy efficiency
reliability
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена проблемі заміни ламп розжарювання на енергоекономічні лампи – компактні люмінесцентні та світлодіодні – в житловому секторі, оцінці їх ефективності, довговічності та надійності залежно від умов функціонування. З метою оцінки відповідності енергоекономічних ламп для прямої заміни ламп розжарювання вимогам нормативних даних і задекларованим параметрам проведені порівняльні дослідження КЛЛ і СВД-ламп різних виробників, які наявні на ринку України, встановлені залежності параметрів цих ламп від конструктивних особливостей і умов функціонування, зроблені рекомендації щодо підвищення технічного рівня та усунення бар’єрів, які стримують більш широке їх упровадження в житлово-комунальному секторі. Крім стандартних методик, для дослідження електричних, світлових і колірних характеристик запропоновані вдосконалені методики прискореної оцінки тривалості горіння та спаду світлового потоку в процесі строку служби КЛЛ, які базуються на статистичних методах, а також оцінки ресурсу КЛЛ за результатами їх випробувань у режимі частих запалювань. Розроблені пропозиції та заходи щодо підвищення технічного рівня КЛЛ та СВД-ламп, зокрема розроблені проекти національних стандартів. Зроблені рекомендації щодо сфер ефективного використання КЛЛ і СВД-ламп у житлово-комунальному секторі.
Диссертация посвящена проблеме замены ламп накаливания на энергоэкономичные лампы – компактные люминесцентные и светодиодные – в жилом секторе, оценке их эффективности, долговечности и надежности в зависимости от условий функционирования. На основе анализа результатов исследований влияния света на здоровье и самочувствие людей, а также рекомендаций международных стандартов к энергоэкономичности и надежности источников света в работе сформулированы предложения относительно требований к энергоэкономичным лампам бытового назначения для прямой замены ламп накаливания. С целью оценки соответствия энергоэкономичных ламп для прямой замены ламп накаливания этим требованиям проведены сравнительные исследования КЛЛ и светодиодных ламп разных производителей, которые представлены на рынке Украины. Установлены зависимости параметров ламп от конструктивных особенностей и условий функционирования, сделаны рекомендации по повышению технического уровня и устранению барьеров, которые сдерживают их широкое внедрение в жилищно-коммунальной сфере. Предложены усовершенствованные методики ускоренной оценки средней продолжительности горения и спада светового потока в процессе срока службы КЛЛ, которые базируются на статистических методах, а также оценки ресурса КЛЛ по результатам их испытаний в режиме частых включений. Приведены сравнительные результаты оценивания стоимости световой энергии КЛЛ и светодиодных ламп с учетом световой отдачи этих ламп для разных цветностей, мощности ламп, расходов на утилизацию КЛЛ и современных цен на лампы и электроэнергию. Показано, что стоимость световой энергии (учитывая стабильность светового потока, тарифы на электроэнергию, стоимость лампы и утилизации КЛЛ) КЛЛ ниже, чем стоимость световой энергии светодиодных ламп приблизительно на 12–15 %. Однако, учитывая тенденции на снижение цен на светодиодные лампы и увеличение их световой отдачи, можно утверждать, что через 1,5–2 года стоимость световой энергии этих ламп сравняется. Разработаны предложения и мероприятия по повышению технического уровня КЛЛ и светодиодных ламп, в частности разработаны проекты национальных стандартов. Сделаны рекомендации относительно сфер эффективного использования КЛЛ и светодиодных ламп в жилищно-коммунальной сфере с учетом их технико-экономических параметров.
The thesis paper is devoted to the problem of incandescent bulbs replacement in the residential sector with energy efficient bulbs such as compact fluorescent and LED lamps. The following issues such as evaluating of energy efficient bulbs’ efficiency, durability and reliability depending on the operating conditions were considered in the thesis paper. A comparative study of compact fluorescent lamps and LED lamps of various Ukrainian manufacturers was made to evaluate the correspondence of energy-saving lamps to the direct replacement of incandescent lamps according to the regulatory data and declared settings. The relation between lamps’ parameters and their design features and operating conditions was set in the thesis. Recommendations for improving technical level of energy efficient lamps and for removing barriers that hinder their more widespread adoption in the residential sector were made. In addition to standard investigation methods of electrical, lighting and color characteristics, the improved methods of the rapid assessment of the duration of burning and lumen during the service period of the compact fluorescent lamps were proposed. These techniques are based on statistical methods, as well as on the compact fluorescent lamps’ resource evaluation according to the results of bulbs’ testing using frequent ignition. Suggestions and measures to improve the technical level of compact fluorescent lamps and LED lamps were developed. Particularly there were designed projects of national standards. Recommendations for the efficient use of compact fluorescent lamps and LED lamps in the residential sector were made.
Опис: Робота виконана на кафедрі товарознавства непродовольчих товарів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Захист відбувся ”25” грудня 2013 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, Україна м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 2, ауд. 79. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пуляю Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2575
Розташовується у зібраннях:05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-Basova_Y-Investigation_of_energy-saving_light_sources_of_2013__COVER.png63,06 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-Basova_Y-Investigation_of_energy-saving_light_sources_of __2013.pdf363,38 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-Basova_Y-Investigation_of_energy-saving_light_sources_of __2013.djvu445,21 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus