DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2572

Назва: Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин
Інші назви: Механико-технологические основы разработки адаптированных корнеуборочных машин
Mechanical-technological bases of the adapted root-harvesting machines development
Автори: Барановський, Віктор Миколайович
Барановський, Виктор Николаевич
Baranovsky, V.M.
Бібліографічний опис: Барановський В.М. Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / В.М.Барановський — Тернопіль, 2013. — 44 с.
Дата публікації: 2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: доктора технічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.02
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Рибак, Тимофій Іванович
Члени комітету: Гевко, Роман Богданович
Головач, Іван Володимирович
Козаченко, Олексій Васильович
УДК: 631.356.262
Ключові слова: коренеплоди
адаптована коренезбиральні машина
технологічний процес
ворох коренеплодів
параметри робочих органів
подача вороху
домішки
математична модель
корнеплоды
адаптирована корнеуборочная машина
технологический процесс
ворох корнеплодов
параметры рабочих органов
подача вороха
примеси
математическая модель
beet-roots
adapted root-harvesting machine
technological process
beet-root tops
operating members parameters
beet-root tops transporting
admixtures
mathematic model
Короткий огляд (реферат): У дисертації на основі сукупності узагальнених результатів вирішено актуальну науково-технічну проблему, яка полягає в розробці нової концепції аналітично-емпіричних методів оптимізації параметрів і режимів роботи адаптованої коренезбиральної машини з урахуванням реальних умов експлуатації, зокрема агрофізичних характеристик коренеплодів і грунтово-кліматичних умов збирання. Розроблено наукову концепцію та алгоритм побудови адаптованих коренезбиральних машин на основі обгрунтування структурних моделей адаптованих комбінованих робочих органів і формулювання методологічних особливостей конструктивно-технологічних ознак їх застосування. Розроблено метод побудови детермінованих математичних моделей інтенси- фікації процесу відокремлення домішок від вороху коренеплодів комбінованими робочими органами транспортно-технологічних систем адаптованої коренезби- ральної машини на основі дослідження процесів переміщення вороху коренеплодів по їх робочих поверхнях і закономірностей функціонування динамічної системи «грунт-робочий орган-коренеплід». Розроблено методику інженерного розрахунку параметрів і режимів роботи адаптованої коренезбиральної машини. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень обґрун- товано основні раціональні параметри та режими функціонування адаптованої коренезбиральної машини. Результати досліджень використовують проектно-конструкторські організації в процесі удосконалення існуючих і розроблення нових коренезбиральних машин.
В диссертации на основании совокупности обобщенных результатов решена актуальная научно-техническая проблема, которая состоит в разработке новой концепции аналитически-эмпирических методов оптимизации параметров и режимов работы адаптированной корнеуборочной машины с учетом реальных условий эксплуатации, в частности агрофизических характеристик корнеплодов и почвенно-климатических условий уборки. Разработана научная концепция и алгоритм построения адаптированных корнеуборочных машин на основе обоснования структурных моделей адаптированных комбинированных рабочих органов и формулировки методологических особенностей конструктивно-технологических признаков их использования. В основу решения научно-технической проблемы повышения эффективности уборки корнеплодов положена гипотеза о возможности расширения сроков работы адаптированной корнеуборочной машины на протяжении года путем сбора корнеплодов сахарной, кормовой, столовой свеклы и моркови одной корнеуборочной машиной. Разработка алгоритма построения адаптированной корнеуборочной машины базировалась на применении в ее конструктивной схеме адаптированных транспортно-технологических систем, которые являют собой моноблочные выкапывающие и очистительные системы комбинированных рабочих органов. В работе обосновано представление корнеуборочной машины как последова- тельное соединение структурных звеньев транспортно-технологических систем. На основе анализа перемещения вороха корнеплодов по их рабочим поверхностям с транспортным запаздыванием и с использованием преобразования Лапласа построена математическая модель интенсификации процесса отделения примесей от вороха корнеплодов рабочими органами транспортно-технологических систем адаптированной корнеуборочной машины. Частичная реализация полученной модели представлена в виде аналитических зависимостей, которые характеризуют изменение секундных подач компонентов вороха корнеплодов от параметров адаптированного выкапывающего транспортно-очистительного комбинированного рабочего органа, характеристик корнеплодов и условий работы корнеуборочной машины. С учетом закономерностей функционирования динамической системы «почва-рабочий орган-корнеплод» получены зависимости, описывающие движение примесей вороха корнеплодов, представленного в виде почвенной сплошной среди и корнеплодов по поверхностям адаптированного транспортно-очистительного комбинированного рабочего органа. Адекватность теоретических математических моделей и зависимостей подтверждена результатами проведенных экспериментальных исследований. Разработана методика инженерного расчета параметров и режимов работы транспортно-технологических систем и адаптированной корнеуборочной машины в целом. На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований обоснованно основные рациональные параметры и режимы функционирования адаптированной корнеуборочной машины в зависимости от характеристик корнеплодов и условий работы уборочного агрегата. Сравнительные полевые исследования показали, что адаптированная корнеуборочная машина обеспечивает снижение общего количества примесей в ворохе собранных корнеплодов в 2,5 раза. Общий экономический эффект за 1 год эксплуатации машины от повышения ее функциональных показателей составляет 31713,83 грн, или 105,7 грн на 1 га. Результаты исследований используют проектно-конструкторские организа- ции в процессе усовершенствования существующих и разработки новых корнеуборочных машин.
Basing on the incorporated generalized result the urgent scientific-technological problem, which deals with the development of new conception of analytical-experimental method of optimization the parameters and operating regimes of the adapted root-harvesting machine, a been solved in the dissertation, taking into account the real operation conditions, agrophysical characteristics of beet-roots and soil-climatic conditions of harvesting in particular. Scientific conception and algorithm of the adapted root-harvesting machines while interpreting the structural models of the adapted combined operation members as well as the statement of methodological characteristics of construction-technological features of their application, has been developed. The method of building the determinated mathematical models of intensification the process of separation of admixtures from the beat-roots tops, using combined operating members of the transporting technological systems of the adapted root-harvesting machine, has been developed, basing on the investigation of the beet-roots tops transporting along their operating surfaces and regularities of the dynamic system «soil-operating member-beetroot» functioning. The method of engineering calculation of parameters and operation regimes of the adapted root-harvesting machine, a been developed. Basing on the carried out theoretical and experimental investigations the main rational parameters and operation regimes of the adapted root-harvesting machine have been interpreted. The results of investigations are being widely used by the design-construction institution for the improvement of available and development of new root-harvesting machines.
Опис: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся в 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, аудиторія 79. З дисертаційною роботою можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2572
Розташовується у зібраннях:05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-Baranovsky_V_M-Mechanical-technological_bases_of_the_adapted_2013__COVER.png40,91 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-Baranovsky_V_M-Mechanical-technological_bases_of_the_adapted__2013.pdf3,61 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-Baranovsky_V_M-Mechanical-technological_bases_of_the_adapted__2013.djvu3,37 MBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus