DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

ⅩⅦ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2013) : [276]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ⅩⅦ наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

20 - 21 листопада 2013 року відбулася ⅩⅦ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію проректор з наукової роботи д.т.н., професор Рогатинський Р.М. Загалом у роботі конференції прийняли участь 357 учасників як з Тернопільської політехніки, так і з інших вишів України. Найбільше делегатів завітало з Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету „КПІ“, Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогоспо–дарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

За результатами роботи наукової конференції опубліковано 250 тез доповідей.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Природничі науки та інформаційні технології, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅰ. Природничі науки та інформаційні технології. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 111 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Матеріалознавство та машинобудування, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅱ. Матеріалознавство та машинобудування. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 92 с.

Матеріали ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, секція: Гуманітарні, соціальні та економічні науки, 20-21 листопада 2013 року : Тези допов. Том Ⅲ. Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 101 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
29
30
31
32
33
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
57
58
59
60
61
62
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
63
64
65
66
67
68
69
70
71
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
72
73
74
75
76
75. Сельський В., Мельнічук О., Федорчак Ю. Особливості харчування людей похилого віку
77
78
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
102

Content (Vol. Ⅰ : Science and Information Technology)


1
4
5
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPO-DARSKOHO VYROBNYTSTVA
29
30
31
32
33
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: MATEMATYKA
57
58
59
60
61
62
SEKTSIIA: FIZYKA
63
64
65
66
67
68
69
70
71
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
72
73
74
75
76
75. Selskyi V., Melnichuk O., Fedorchak Yu. Osoblyvosti kharchuvannia liudei pokhyloho viku
77
78
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
 
100. Zmist
102
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅱ :Матеріалознавство та машинобудування)


1
4
5
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84

Content (Vol. Ⅱ : Materials Science and Engineering)


1
4
5
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
 
84
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя

Зміст (том Ⅲ : Гуманітарні, соціальні та економічні науки)


1
3
4
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Content (Vol. Ⅲ : Humanitarian, social and economic science)


1
3
4
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
 
95

Нові матеріали (усі)

Маркетинг у сфері протидії торгівлі людьми

Інтернет-просування інформаційних продуктів та їх класифікація

Шляхи підвищення продуктивності діяльності машиннобудувних підприємств

Аналіз дії алкоголю на організм людини

Зміст

Основні напрями формування молокопереробної промисловості України

Порівняльна характеристика динаміки росту показників фізичного розвитку студентів, які займаються плаванням

Націотворча функція галицької інтелігенції в ретроспективі Івана Франка

Суперечності демократичної трансформації української держави

До питання навчання німецьої мови в контексті Болонського процесу

Реклама як елемент культури суспільства

Оцінювання методики моніторингу енерго- та ресурсозбереження (досвід ЄС)

Інноваційні технологій у вищій школі в 21 столітті

Окремі аспекти викладання практичного курсу технічного перекладу

Праксеологічні нотатки Т.Котарбіньського щодо підвищення ефективності організації різних видів людської діяльності

Особливості обслуговування наукових зв’язків з українською діаспорою (соціогуманітарні аспекти)

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

Регіоналізація світового економічного простору як прояв глобалізаційних тенденцій

Пріоритети розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств

Перспективи розвитку клінінгових компаній у Тернополі

Земля як економічна основа розвитку місцевого самоврядування в Україні

Вплив ризиків на діяльність банків України

Оцінка рівнів конкурентоспроможності туристичних підприємств

Способи використання відеоматеріалів під час викладання англійської мови

Роль занять фізичною культурою в профілактиці гострих респіраторних захворювань

Правові та соціально – економічні передумови виникнення рейдерства на ринку цінних паперів

Поняття нового в естетиці футуризму

Перешкоди та напрями удосконалення інноваційної діяльності підприємств будівельного комплексу

Вплив різних погодних умов на фізичний стан спортсменів гировиків

Дворянський земельний банк

Мотиваційні чинники працевлаштування сучасної молоді

Меблева промисловість як перспективний сектор розвитку економіки України

Вплив етнічних лобі на зовнішню політику США

Делегування як напрямок корпоративної культури управління в міжнародному бізнесі

Економічна безпека підприємства і підприємництва

Особливості фізичного виховання іноземних студентів в українських ВНЗ

Титульна сторінка

Роль вищого керівництва при запровадженні бенчмаркінгу в діяльність організації

Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів у виробничій сфері

Стан та проблеми економічної безпеки підприємств галузі машинобудування в Україні

Програмний комітет

Штрих-код товару як елемент адміністративно-правого захисту прав споживачів

Особливості фізичної підготовленості плавців

Маркетинг в соціальних мережах

Трансакційні витрати в системі менеджменту якості підприємства

Інноваційна діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств

Особливості управління державним боргом в Україні

Інструменти інноваційного розвитку національної економіки

Роль громадської думки в соціально-політичних трансформаціях українського суспільства

Антикризове управління підприємством: суть, принципи, методи, ефективність

Аналіз і перспектива розвитку критого скейт-парку та скалодрому у Тернополі

Розвиток логістичної інфраструктури – чинник підвищення конкурентоспроможності українських реґіонів

Роман Ч. Ачебе «Розпад»: художньої манери відтворення африканської реальності

Особливості становлення ринку меблевої продукції в Україні, перспективи його розвитку

Роль менеджера в інноваційній діяльності

Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту

Тайм-менеджмент, як основа оптимального використання часу

Інноваційна діяльність підприємств з іноземним капіталом в Україні

Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи

Принципи і методи навчання української мови на сучасному етапі розвитку шкільної освіти

Формування готовності персоналу до дій в умовах кризових ситуацій

Проблеми комерціалізації інноваційних результатів

Principles of the government regulation of market economy

Комунікативний менеджмент – наука і мистецтво управління комунікаційними процесами

Мережева модель інноваційного процесу як чинник забезпечення економічного зростання в Україні

Посереднецтво як метод вирішення економічних конфліктів

Німецька мова як друга іноземна: особливості викладання

Особливості адаптації дихальної системи у плавців при фізичних навантаженнях

Інвестиційна діяльність, як запорука інноваційного розвитку підприємства

Зниження ризику діяльності підприємства інструментарієм хеджування

Індивідуальні якості працівників та їх ефективність роботи у колективі

Проблеми вітчизняного ринку інновацій

Роль малих та середніх підприємств в інноваціях

Формування здорового способу життя засобами фізичної культури

Дослідження характеристик господарського ризику

Залучення бізнесу до реалізації муніципальних програм та проектів

Адаптація системи зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентів

Концептуальні засади внутрішнього аудиту як складової стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства

Ресурсоефективність та екоінновації в умовах євроінтеграції

Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погоди

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Роль малого підприємництва у розвитку національної економіки

Стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняного ринку кондитерських виробів

Участь уНДО у проведенні шкільного плебісциту 1932 р.

Історіографічні проблеми поземельних відносин на Правобережній Україні ХІХ століття

Формування нових морально-етичних підходів української греко-католицької церкви діаспори

Формування здорового способу життя у студентів та його складові

Сучасне безробіття як психологічний феномен

Напрямки роботи конференції

Агресія і міждержавні відносини

Адаптація атлетів у спорті вищої спортивної майстерності

Основні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму

Дослідження впливу конструктивних параметрів гофрованих смуг на енергосилові параметри одержання гофрованих навивних заготовок

Протруювач насіння удосконаленої конструкції

Вплив конструктивних особливостей автотракторних шин та ріжучого інструменту на процес порізки

Методика підвищення поверхневої активності часток дисперсних наповнювачів

Пневматичний вібраційний привод живильника зі змінною частотою та формою збудження

Установка для вулканізації кінців нарізних плоских пасів

Дослідження динаміки механізмів синхронного обертання з врахуванням електромагнітних перехідних процесів

Конструктивні особливості вдосконаленого ущільнення поршня блоку управління протипомпажного клапану ВК ГПА-25 І

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus