DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2013 : [111]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

 • Вісник ТНТУ, 2013, № 1(69) [28]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013 рік, № 1 (69)

 • Вісник ТНТУ, 2013, № 2 (70) [26]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013 рік, № 2 (70)

 • Вісник ТНТУ, 2013, № 3 (71) [21]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013 рік, № 3 (71)

 • Вісник ТНТУ, 2013, № 4 (72) [36]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2013 рік, № 4 (72)

Нові матеріали (усі)

Пам’яті професора М.П. Ленюка

Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності

Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем лінійних алгебричних рівнянь в середовищі MatLab

Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям

Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході

Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур

Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi

Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення

Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла

Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута

Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур

Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом

Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф

Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії

Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС

Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства

Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных

Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов

Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора

Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6

Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації

Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях

Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження

Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану

Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода

Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації

Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями

Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації

Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації

Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення

Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій

Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин

Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами

Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій

Зміст

Титул

Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии

Дослідження закономірностей накопичення втомних пошкоджень у зварних з’єднаннях

Застосування методу акустичної емісії для оцінювання впливу поверхневого зміцнення на характеристики опору багатоцикловій втомі залізовуглецевих сплавів

Зміцнення твердосплавного різального інструменту для важкого машинобудування на основі поверхневої та об’ємної модифікації фізичними методами

Чисельний аналіз розвитку в’язкого руйнування ділянок магістральних трубопроводів з типовими дефектами

Розроблення процедури визначення характеристик твердості і міцності сталей методом інструментованого індентування

Оцінювання довговічності тіл кочення за утворенням типових контактно-втомних пошкоджень – пітингу і відшарування

Моделювання процесів повзучості й тривалої міцності матеріалів

Cavitation wear of reinforced metal surfaces in corrosive environments

Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень

Визначення ресурсу роторів лабораторних центрифуг

Вплив змінного струму на швидкість зовнішньої корозії матеріалу трубопроводу та локалізацію корозійних процесів у хлоридних середовищах

Прогнозирование характеристик сопротивления усталости материалов на больших базах нагружения

Моніторинг експлуатаційної деградації авіаконструкцій

Поздовжній зсув анізотропних тіл з лінійно періодичними системами тонких неоднорідностей різної довжини та орієнтації

Фізико-механічні властивості ливарної сталі 20ГЛ після електроіскрового легування та ультразвукової ударної обробки

Амплітудні характеристики дискретної непружності субмікрокристалічного титану ВТ1-0 за багатоциклового навантажування

Низькотемпературна стрибкоподібна деформація металів: локалізоване пошкодження та втрата міцності

Оцінювання точності та достовірності при побудові дозових залежностей зсувів критичної температури крихкості згідно з методикою verlife на основі даних досліджень зразків-свідків АЕС України

Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом

О характеристиках колебаний регулярных систем стержневых элементов для диагностики их повреждений

Вплив хімічного складу середовища на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин

Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для півпростору з тріщинами та тонкими включеннями

Дослідження температурного поля та напруженого стану прогонової будови сталезалізобетонного моста

Змішана статична контактна задача для пружного шару і пружного циліндричного штампа з початковими (залишковими) напруженнями

Метод екстраполяції діаграм тривалої міцності жароміцних матеріалів

Моделювання розкриття втомної тріщини в сплаві Д16Т за регулярного навантаження методом скінченних елементів

Визначення напружено-деформованого стану пористого гумового буфера в умовах нелінійного деформування

Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації, жорстко з’єднаних з оболонкою

Технологія синтезу термітних антифрикційних чавунів

Методика наближеного розв’язання рівняння Фредгольма першого роду в деяких осесиметричних задачах механіки деформівного твердого тіла

Теплопровідність двоступінчастої круглої пластинки з постійними коефіцієнтами тепловіддачі з лицьових поверхонь

Математичне моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках оксидної структури (дослідження зразка за технологією виробництва базальтового супертонкого волокна)

Дослідження кінетики розвитку втомних тріщин металу на основі цифрової 3d-моделі

Основи побудови дросельних синтезаторів газових сумішей з мікроконцентраціями компонентів

Багаторізцева головка для тонкого точіння з пружними напрямними та електромагнітним приводом

Оптимізація режиму зварювання пластин малої товщини

Зчеплення арматурних стержнів різних діаметрів класу А500С з бетоном

Статистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок

Обгрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів

Результати експериментальних досліджень параметрів процесу змішування сипких матеріалів

Розрахунок геометричних параметрів вузла адаптації схвата промислових роботів

Розрахунок відповідальних елементів апаратів точного висіву насіння

Дослідження стабільності лічильників газу

Залежність номінальних світлових віддач джерел світла від номінальних потужностей

Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст

Подавлення завад загального виду у вимірювальних каналах

Визначення температурного поля в системі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар

Збіжність комбінованого методу Ньютона-Хорд і єдиність розв’язку нелінійних рівнянь

Математичне моделювання концентраційних розподілів багатошарових наноплівок оксидної структури

Моделювання теплопровідності оболонок з двостороннім багатошаровим покриттям

Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями

Моделювання природно-технічної системи гідроресурсів

Циклічні пентагональні розклади графа Кn

Загальна модель редактора графічних унітермів

Особливості розроблення програмних засобів реалізації протоколів асиметричного шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей

Вимірювання електропровідності в системі з «прозорими» циліндричними джерелами поля

Результуюча швидкість процесу контактної взаємодії коренеплодів

Особливості розрахунку шліцьових з’єднань механізмів машин односторонньої дії

До розрахунку довжини вильоту електрода при механізованому зварюванні сталей у захисних газах

Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням

Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей

Оптимізація параметрів гвинтових транспортно-технологічних сиситем

Фізичне обгрунтування методу дифузного поверхневого розсіювання

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus