DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Галицький економічний вісник : [701]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Галицький економічний вісник“

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Заснований у 2004 році. Журнал виходить до 6 разів на рік. Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • статистика;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Склад редколегії:

 1. Панухник О.В. – д.е.н., професор, головний редактор, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 2. Маркович І.Б. – к.е.н., заступник головного редактора, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 3. Оксентюк Б.А. – к.е.н., доцент, відповідальний секретар, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 4. Рогатинський Р.В. – д.т.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 5. Андрушків Б.М. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 6. Кирич Н.Б. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 7. Буняк Н.А. – д.психол.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 8. Федорович Р.В. – к.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 9. Білоус О.С. – к.е.н, професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 10. Дудкін П.Д. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 11. Ціх Г.В. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 12. Дмитрів Д.В. – к.т.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 13. Константюк Н.І. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 14. Козюк В.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 15. Длугопольський О.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 16. Гуцайлюк З.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 17. Красноруцький О.О. – д.е.н., професор, член редколегії, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 18. Калінеску Т.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 19. Prof., dr hab. Krzysztof Malik, Vice-rector for Cooperation & Development, Opole University of Technology, Poland
 20. Prof., dr hab Henryk Brandenburg, Head of the Department of Strategic and Regional Studies, University of Economics in Katowice, Poland
 21. Dr Kazimierz Zaras, Retired Professor, Department of Management Science, University of Quebec, Canada

Науковий журнал „Галицький економічний вісник“ виходить шість разів на рік. До друку приймаються рукописи, що мають наукову і практичну цінність та оформлені згідно з нормативними матеріалами. Статті, обсягом 5–10 сторінок, проходять попереднє рецензування, після чого рішення про їх опублікування приймає редакційна колегія. Статті, у яких авторів більше трьох, до розгляду не приймаються.

Див. детальніше про вимоги до матеріалів, шаблон статті у „Додатках щодо ГЕВ“.

Галицький економічний вісник на веб-сайті ТНТУ.

Зібрання цього фонду

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви

Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства

Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства

Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки

Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємств

Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу

Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я

Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон

Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи

Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави

Opracowanie ogólnego modelu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie

Редакційні сторінки

Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем

Зміст

Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ

Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності

Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України

Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки

Управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємства

Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції

Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку

Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти

Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі

Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в «електронному ресторані»

Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів

Нотатки та видавничі сторінки

Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства

Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів

Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання

Оцінювання ризикованості акцій на фондовому ринку України

Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства як елемент інтегральної оцінки рівня його розвитку

Нотатки та видавничі сторінки

Теоретичні аспекти державного регулювання у галузі водопостачання і водовідведення та його вплив на фінанси підприємств

Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку

Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я

Розвиток процесів регіональної економічної інтеграції: валютний аспект

Розвиток соціально-культурної сфери через бюджетне грантування інститутів громадянського суспільства

Організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб для цілей податкового контролю

Enterprise performance evaluation models

Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки

Тенденції розвитку ринку автомобілебудівної промисловості України

Діагностика рівня капіталізації банківської системи України

Необхідність податкового планування у сільськогосподарських підприємствах

Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні

Особливості стратегічних підходів до формування корпоративної культури компаній

Модель несприятливого вибору на прикладі управління зусиллями працівників

Стратегічний підхід до управління як передумова ідентифікації векторів модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики

Промислово-туристичний кластер як одна з форм територіально-галузевої організації регіону

Особливості розвитку машинобудівних підприємств України в сучасних умовах

Розвиток підприємств електротехнічної галузі як передумова успішного функціонування на ринку

Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств

Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення

Людський капітал: наукові підходи та стан формування в Україні

Особливості розвитку інституту соціальної відповідальності в україні та перспективи впровадження національної моделі соціальної відповідальності бізнесу

Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments

Зміст

Редакційні сторінки

Вимоги до матеріалів „Галицького економічного вісника“ (від 2016.04.14)

Видавництво

Вимоги до матеріалів

Наші автори

Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти

Basic principles of environmental marketing

Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи

Удосконалення бухобліку чи його стохастичні зміни?

Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм

Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств

Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту

Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління

Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти

Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення

Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу

Систематизація і класифікація ризиків у галузях економічної науки

Явище «інтелектуалізації» у діяльності соціально-економічних систем

Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності

Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону

Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України

Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку

Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні

Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища

Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Редакційна сторінка

Вимоги до матеріалів

Наші автори

Інтернет як ефективний маркетинговий інструмент сучасного підприємства

Необхідність розроблення маркетингової стратегії для підприємств

Інформація в системі маркетингового управління підприємством

Методи визначення конкурентоспроможності

Маркетинг благодійних і волонтерських організацій

Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні

Методика оцінки впливу якісних характеристик нерухомого майна на його вартість

Методичні засади обліку вексельних операцій

Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів

Методи та інструменти захисту репутації підприємства

Передумови реорганізації виробничої інфраструктури промислового підприємства

Теоретичні аспекти інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств

Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus