DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Авторські публікації дослідників : [250]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Основи економіки транспорту

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЧЕПА

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ БАЗОВИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ШЛЯХАМИ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні

Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.

Обернені коефіцієнтні задачі компетитивної дифузії в неоднорідних середовищах нанопористих частинок з використанням ґрадієнтних методів

Аналіз попиту і пропозиції на ринку автотранспортних послуг в Україні

Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами

Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва

Використання технологій безпроводових сенсорних мереж для обробки державного інформаційного ресурсу в системах пожежної охорони

Порушення при облаштуванні паркувальних місць транспортних засобів на вулично-дорожній мережі міста

Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами

Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем

Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем

Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці

Особенности развития национальной инновационной системы Украины

Дослідження економічної сутності малого підприємництва та його ролі у забезпеченні економічної безпеки

Класи варіантності сиґналів і їх лінійних перетворень та чисельні методи – висліди системного аналізу ряду Тейлора

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент»

Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж

Метод навігації та керування рухом автономного мобільного робота

Метод синтезу інверсного нейроемулятора для керування наведенням антени

Constraction of a likelihood ratio functional for signals with spread spectrum

Особливості регулювання та підтримки малого і середнього бізнесу в країнах Євросоюзу

Безкоштовний розмовний клуб в ТНТУ/ Матеріали III Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні»,

Дослідження основних аспектів проблематики економічної безпеки підприємства

Дослідження причин виникнення та позитивних функцій конфліктних ситуацій на підприємствах малого бізнесу

Дослідження основних методів вирішення конфліктів у господарській діяльності підприємств малого бізнесу

Economic security of Ukrainian enterprises in conditions of information war

Дослідження рівня ризикованості економічної діяльності підприємств малого бізнесу України

Interaction of economic security system for small business enterprises with the environment

Особливості управління конфліктними ситуаціями на підприємствах малого бізнесу

Сприятливі фактори і ризики розвитку переробної промисловості України в умовах гібридної війни

Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу

Дослідження організаційних форм інтеграції підприємств малого бізнесу в умовах постконфліктних ситуацій

Дослідження виявів економічного рейдерства в Україні та пошук шляхів його подолання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання інвестиційних процесів" для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" денної та заочної форми

Прикладна механіка і основи конструювання, Навчально-методичний посібник

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання систем"

Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проходження практик студентами напряму 6.030601 – «Менеджмент» та спеціальностей 7.03060101, 8.30060101 – Менеджмент організацій і адміністрування

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломного проекту спеціаліста у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element

Перспективи девелоперського бізнесу на ринку комерційної нерухомості в Україні

МСП у розвитку виробництва агропродукції

Особливості аутсорсингу ключових видів діяльності підприємства

Інтеграція контролінгу та логістики на підприємстві

Исследование машин для уборки корнеклубнеплодов

Проблематика еволюційних процесів організації виробництва, його менеджменту та обліку

Робочий час як об’єкт обліку і контролю

Методичні вказівки для практичних занять ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Парадигма біомедичної інженерії

Удосконалення транспортера-сепаратора для коренебульбоплодів

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні інгредієнти в технології консервованих продуктів»

Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні інгредієнти в технології консервованих продуктів»

Методика та результати експериментальних шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею

Влияние реологических характеристик сырной пыли на процесс фильтрования молочной сыворотки

Посібник для практичних та самостійних робіт з курсу «Теоретичні основи теплотехніки»

Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element

Методичний посібник для практичних занять з курсу "Холодильна техніка"

Курс лекцій "Холодильна техніка"

Методичні вказівки до лабораторно-практичного заняття № 1 "Обладнання для зберігання молока" з курсу «Технологічне обладнання молочної промисловості»

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів

Динамічна модель ударної взаємодії «коренеплід – пруткове полотно»

Обгрунтування параметрів транспортера-сепаратора

Стенд для дослідження запобіжних муфт

Дослідження динамічних характеристик навісної бурякозбиральної машини

Дослідження напружено-деформованого стану в процесі формоутворення гнутих заготовок для гвинтових профілів

Обгрунтування силових параметрів низькодинамічної зубчато-кулькової запобіжної муфти

Технологічні особливості профілювання гвинтових заготовок

Дослідження силових параметрів формоутворення профільних гвинтових елементів сільськогосподарських машин

Контрольний пристрій для заміру конструктивних параметрів корпусних деталей при виготовленні і відновленні

Технологія виготовлення деталей шнекових механізмів на штампах-автоматах

Надійність роботи шнеково-гвинтових змішувачі

Обґрунтування економічної ефективності виготовлення гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин

Обґрунтування параметрів стендів для дослідження транспортно-технологічних систем ряду сільськогосподарських машин

Стенд для дослідження характеристик гвинтових транспортно-технологічних механізмів

Дослідження характеристик гвинтових робочих органів ямокопачів

Дослідження очисників-сортувальників створених на основі профільних навитих заготовок

Обгрунтування параметрів гвинтових механізмів на основі навитих заготовок

Дослідження шнекових очисників коренеплодів зі зміщеною віссю обертання

Дослідження технологічного процесу виготовлення елементів гвинтових спіралей

Методологія розрахунку і компонування трирядної навісної бурякозбиральної машини

Дослідження динаміки шнекового сепаратора з горизонтальними імпульсними навантаженнями

Дослідження вертикальних гвинтових конвеєрів

Результати експериментальних досліджень запобіжно-компенсуючої муфти верстатного обладнання

Дослідження переміщення сипкого вантажу в робочому просторі бункерних систем

Результати експериментальних досліджень гвинтових циліндричних сепараторів зі зміщеною віссю обертання

Техніко-економічне обгрунтування вибору структури транспортера неперервної дії

Дослідження стійкості інструментів при профілюванні робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів при виготовлені і відновлені

Дослідження конструкторсько-технологічних параметрів зони перевантаження гвинтових транспортно-технологічних систем

Аналіз конструкцій і розрахунок завантажувальної здатності насадок гвинтових конвеєрів

Кінематичний аналіз елементів зачеплення пружної запобіжно - компенсуючої муфти

До визначення режимів роботи циліндричного шнекового очисника зі зміщеною віссю обертання

Математичне моделювання процесу переходу вантажів через вальці у гвинтових сепараторах

Визначення енергосилових параметрів гвинтових циліндричних сепараторів з радіально зміщеними осями

Дослідження приводів механічних систем

Дослідження процесу змішування сипких матеріалів

Обгрунтування параметрів гвинтових затискних патронів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus