DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2012 : [140]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Переваги та недоліки використання аутсорсингу в діяльності автомобілебудівних підприємств України

Управління брендом туристичних осель у складі маркетингових заходів індустрії сільського туризму

Аналіз маркетингової діяльності підприємств-виробників віконних профілів: організація та методика

Розвиток інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг

Маркетингова сегментація на світових ринках

Основні існуючі протиріччя поняття щодо суб’єктного складу державного сектора України в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку

Вплив економічних чинників на ефективність діяльності підприємств машинобудування

Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі

Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства

Управлінський облік як основа для прийняття рішень

Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Проблеми визначення поняття «витрати»

Використання матричних методів в стратегічному аналізі диверсифікованих компаній

Проциклічна валютна політика в умовах доларизації економіки України

Доктрини реформування менеджменту вищої школи

Теоретичні основи сутності й змісту інновацій та інноваційної діяльності

Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності методів збільшення нафтовилучення

Кількісне оцінювання рівнів концентрації світових ринків груп товарів експортної спеціалізації України

Методичні аспекти оцінювання конфліктів на підприємстві у контексті корпоративної культури

Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня

Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств

Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань

Фактори інформаційного забезпечення оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання

Особливості формування лояльності роздрібних споживачів на вітчизняному ринку пального

Комплексне оцінювання ефективності оренди цілісного майнового комплексу виноробної галузі

Місце і роль державної митної служби України в системі державних фінансів

Класифікація доходів бюджетних установ: гармонізація вітчизняного законодавства у контексті модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України

Використання досвіду країн з розвиненою ринковою економікою в управлінні фінансами України

Міжнародні злиття та поглинання у фінансовому секторі: світові тенденції та особливості їх прояву в Україні

Аналіз інноваційності промислового виробництва України в контексті інтеграції в світовий економічний простір

Про особливості трансформації промисловості в системі глобальних викликів

Моделювання управління виробництвом багаторівневих інтегрованих структур лісопромислового комплексу

Логістичні центри як чинник становлення глобальних логістичних систем

Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання

Біологічний капітал скотарства: аналіз стану та ефективності використання

Фіскальна система російської імперії та її реформування наприкінці ХІХ століття

Форми співпраці промислових підприємств у межах фрагментованого виробництва

Організаційні підходи до формування стратегічного партнерства підприємств регіону

Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку підприємств машинобудування України

Особливості оцінювання конкурентоспроможності

Парадигма стратегічного маркетингу

Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень з проблеми місця ризиків в економіці та в діяльності підприємств

Структура соціально-економічного потенціалу стійкого регіонального розвитку

Теоретико-практичні аспекти адаптивної реструктуризації будівельних підприємств у сучасних умовах

Моделювання матеріального потоку з урахуванням чинника порушення виробничого ритму

Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці

Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства

Корпоративна культура – чинник фінансової стабільності підприємств у сучасних економічних умовах

Трансфертно-варіативне бюджетне регулювання для розвитку територій: концепція та механізм

Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин

Аналіз впливу мотивацій іноземних інвесторів на форми реалізації інвестиційних проектів

Дослідження фінансових механізмів радянської індустріалізації в українській економічній літературі

Роль заробітної плати в системі мотивації праці

Теоретико-прагматичні підходи до визначення та розрахунку місткості ринку перестрахування

Аналіз факторів впливу на якість вищої освіти в Україні

Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів реструктуризації підприємств

Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх господарств

Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації

Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства

Удосконалення збалансованої системи показників з урахуванням інтелектуальної складової для цілей стратегічного аналізу підприємств

Засади класифікації системи цін в економіці україни за умов ринкових відносин

Застосування системи одночасних рівнянь для ідентифікації та планування змін у процесі життєвого циклу підприємства

До питання варіантів організації продажів страхових продуктів

Інноваційні підходи та прикладні аспекти концепції підготовки маркетологів

Управління збутовою діяльністю підприємства

Формування ефективної системи управління логістикою на підприємствах

Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи

Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малого підприємництва

Інноваційні передумови активізації торгово-побутових підприємств

Концепція запровадження стратегій маркетингу як ефективного засобу управління розвитком біоенергетичних компаній

Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості

Ключові індикатори розвитку банківської системи України

Організація системи цін за умов ринкових відносин

Класифікація природоохоронних витрат лісового господарства в бухгалтерському обліку

Особливості функціонування фінансових ресурсів у системі управління підприємством

Оцінювання ефективності функціонування фондового ринку України

Удосконалення методики управлінського обліку витрат на промислових підприємствах

Місце та роль страхових компаній в інституційній структурі фінансового ринку

Математичні моделі оподаткування доходів від іпотечних банківських операцій

Вплив економічних лідерів азійсько-тихоокеанського регіону на глобальну економіку (на прикладі Японії та Китаю)

Удосконалення економічного інструментарію пошуку нових ресурсів в умовах пострадянського суспільства

Автоматизація управління виробничими процесами у діяльності машинобудівних підприємств

Економіко-математична модель визначення чистого доходу малого підприємства від інноваційно-комплексного провайдингу його розвитку

Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісноорієнтованого управління

Ціновий чинник економічної поведінки виробників житлово-комунальних послуг

Трудова міграція та її взаємозв’язок з безробіттям в Україні

Державна підтримка конкурентоспроможності машинобудівних підприємств

Основні чинники виникнення кризових ситуацій на підприємствах газопостачання та газифікації України

Ефективність використання української діаспорної мережі для сприяння соціально-економічному розвитку України

Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва

Совершенствование земельно-кадастровых процессов в украине. анализ земельных отношений и инфраструктуры земельного рынка в г. Харькове

Трансформація гарантій медичного обслуговування населення в країнах з перехідною економікою

Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України

Концептуальні засади організації зерновиробництва на основі кластерного підходу

Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства

Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні

Тіньова економіка та напрями її подолання за умов ринкових відносин

Практичні проблеми, породжені недосконалістю законодавчого регулювання закупівель за державні кошти в Україні

Розвиток теоретичних підходів щодо формування ефективної стратегії подолання бідності в процесі досягнення глобальних цілей розвитку тисячоліття

Досвід реформ в Україні у світлі неоконсервативної економічної політики

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus