DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2013) : [95]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
25 квітня 2013 року факультетом економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя було проведено Ⅲ Міжнародну науково-практичну конференцію „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“.

Відкривав конференцію д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Рогатинський Роман Михайлович.

Перед науково-педагогічним колективом та студентством виступили з цікавими та актуальними доповідями викладачі факультету, зокрема, на пленарному засіданні – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління та економіки Рудакевич М. І. дискутувала про важливість та необхідність визначення якості трудового життя у контексті ділової етики; к.е.н., доцент Тимошик Н. С. акцентувала увагу аудиторії на фінансовому аналізі як способі оцінки та прогнозування потенціалу підприємства; к.е.н., асистент Химич І. Г. розповіла про фінансові ресурси як основу конкурентоспроможності підприємства; к.т.н., доцент Дмитрів Д. В. зацікавив аудиторію доповіддю про проблеми та перспективи міжнародних автомобільних вантажних перевезень; к.пед.н., доцент Кареліна О. В., вміло адаптувавши західний досвід корпоративного навчання як засобу підвищення якості університетської освіти до українських реалій, навела приклади участі студентів нашого університету в корпоративних навчаннях на підприємствах області; асистент Ковальчик О. А. представила результати моделювання діяльності підприємств дорожньої галузі; к.е.н., доцент Борисова Т. М. навела дані проведеного дослідження щодо міграційних намірів молоді м. Тернопіль; к.е.н. Маркович І. Б. проаналізувала особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянні; аспірантка Василишин Т. подала інформацію про сучасний стан машинобудівної промисловості України.

Під час роботи у секціях учасниками було обговорено ряд актуальних питань з проблем теорії і практики фінансів, обліку та контролю, теоретичних та прикладних аспектів розвитку економічних процесів та їх моделювання, інноваційних маркетингових технологій підприємств: сучасних тенденцій та перспектив розвитку, а також соціально-економічних проблем теорії і практики розвитку економічних систем.

Див. також у новинах університету.

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 192 с.

Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Content


1
3
SEKTSIIA 1. AKTUALNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY FINANSIV, OBLIKU TA KONTROLIU
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
SEKTSIIA 2. TEORETYCHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH PROTSESIV TA YIKH MODELIUVANNIA
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
SEKTSIIA 3. INNOVATSIINI MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV: SUCHASNI TENDENTSII TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
SEKTSIIA 4. SOTSIALNO-EKONOMICHNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Алфавітний покажчик

Роль держави в подоланні інфляції і дефляції

Європеська інтеграція України

Реорганізація економічного законодавства на основі тіньових практик ведення підприємництва

Якість трудового життя у контексті ділової етики

Взаємозв’язок вищої освіти та інноваційного розвитку країни

Особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянні

Проблеми якості освіти

Внутрішня та зовнішня мотивація як фактор економічного розвитку підприємства

Створення ринкового механізму мотивації праці з використанням мотиваційного моніторингу

Особливості перехідних економічних систем

Застосування ідей інституціоналізму в функціонуванні соціально-економічних систем в Україні

Україна в системі міжнародної міграції робочої сили: сучасний стан та тенденції розвитку

The essence of foreign economic affairs regulation

Характеристика складу факторів, які впливають на макросередовище фірми

Основні макроекономічні загрози України у 2013 році

Сучасні економіко-математичні методи формування маркетингової стратегії

Оптимізація транспортного обслуговування в підсистемах дистрибуції

Інтернет як інструмент маркетингу

Інформаційна логістика на підприємстві

Освітні інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів

Формування конкурентних засад стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств

Ціна на пальне як індикатор добробуту суспільства

Підходи до оцінки каналів розподілу як маркетингового інтелектуального активу

Аналіз конкурентного середовища на ринку цільномолочної продукції України

Моделі управління у контексті управлінських парадигм у взаємозв’язку з основними установками маркетингу

Стан і тенденції розвитку потреб в екологічному маркетингу

Аналіз конкурентних переваг підприємства

Краудсорсинг: що робити, щоб нічого не робити

Тенденції розвитку пивного ринку України

Якість послуг та шляхи її підвищення

Запровадження прогресивних підходів до формування маркетингової стратегії управління у відносинах зі споживачами

Реклама у туристичному бізнесі

Теоретичне обґрунтування конкурентного статусу будівельних фірм

Інформаційне забезпечення маркетингу та його особливості

Дослідження міграційних намірів молоді м.Тернопіль

Сучасні методи оцінки персоналу

Конфлікти на підприємстві

Управлінські стереотипи в діяльності менеджера організації

Моделювання розвитку агропромислового комплексу Тернопільщини

Особливості побудови структурно-функціональних моделей процесу стратегічного розвитку потенціалу підприємств біоенергетики

Розробка стратегії збутової політики підприємства в контексті оптимізації виробничих запасів

Економіко-математичний аналіз показників ефективності господарювання підприємства

Модель інваріантного елемента вексельної операції

Вдосконалення засобів управління ліквідністю

Моделювання економічних об’єктів методами експертних систем

Моделювання задач закупівельної логістики

Факторний аналіз впливу сировинного потенціалу на стратегічний розвиток промисловості будівельних матеріалів

Моделювання розвитку будівельного сектору Тернопільської області

Моделювання рівня безробіття в Тернопільському регіоні

Моделювання та прогнозування доходів і витрат підприємства методами кореляційно-регресійного аналізу

Особливості діяльності підприємств дорожньо-будівельного комплексу

Корпоративне навчання як засіб підвищення якості університетської освіти

Визначення основних підходів до формування інноваційних витрат машинобудівного підприємства

Визначення фінансового стану підприємства за моделлю ліса на прикладі ДП НТК “Завод точної механіки”

Ризики інноваційної діяльності підприємств

Моделювання попиту надання освітніх послуг вищими навчальними закладами

Оцінка розподілу бюджетних коштів на регіональному рівні

Автоматизація аналізу та моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

Вплив науково-технічної творчості на ефективність виробництва

Роль групування витрат за економічними елементами в системі управлінського обліку

Удосконалення формування стратегії здійснення комерційної діяльності підприємства на основі використання збалансованої системи показників

Історичний аспект розвитку фінансів

Теоретичні аспекти балансовго звіту комерційного банку

Основні фактори впливу на формування фінансових результатів підприємства

Фінансові ресурси як основа конкурентоспроможності підприємства

Характеристика активних операцій комерційного банку

Розвиток підприємства на основі динаміки зміни фінансових показників

Фінансовий аналіз як спосіб оцінки та прогнозування потенціалу підприємства

Удосконалення системи фінансування житлового будівництва

Особливості структурної будови фінансової системи у США

Фінансовий консалтинг в Україні

Етапи та історія виникнення міжнародних стандартів фінансової звітності

Наукові підходи у визначенні сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства

Економічна сутність виробничих запасів та їх роль в діяльності підприємства

Особливості фінансового забезпечення муніципальних утворень України

Облік та аудит процесу реалізації: теорія, практика та перспективи розвитку

Сутність та важливість ведення обліку дебіторської заборгованості

Основні підходи до класифікації ризиків

Шляхи покращення фінансового стану підприємства

Обґрунтування фінансової результативності використання основних виробничих фондів на підприємстві

Економіко-облікова сутність власного капіталу підприємства

Еволюція поглядів на трактування суті прибутку, принципи його формування та аналізу

Діагностика фінансового стану підприємства

РОЛЬ Фінансових посередників у розвитку фінансового ринку України

Трансформація потенціалу в умовах машинобудівних підприємств регіону

Сучасний стан машинобудівної промисловості України

Розвиток ринку фінансових послуг

Методи діагностики банкрутства як основа фінансової стабільності вітчизняного підприємства

Економіко-облікова сутність прибутку підприємства

Зміст

Редакційні сторінки

Інформаційне повідомлення про Ⅲ міжнародну науково-практичну конференцію „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus