DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >

Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2011) : [49]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“

   Запрошуємо викладачів, аспірантів, магістрантів, науковців і практиків взяти участь у роботі Науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“. Конференція відбулася 11-12 травня 2011 року о 11-00 на базі факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

   Секції роботи конференції:

  1. Радіоелектронні біотехнічні апарати і системи
  2. Інформаційні технології в приладобудуванні
  3. Супутникові та наземні системи телекомунікацій
  4. Електроживлення радіоелектронної апаратури
  5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології

Дата і час проведення: 11-12 травня 2011 року, 1100-1700
Відповідальні особи: декан ФРК Яськів В.І.
Місце проведення: вул. Текстильна, 28 (навчальний корпус № 9)

   Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Нові матеріали (усі)

Перенесення математичної моделі у програмне середовище

Оптичний пристрій для контролю форми рефлектора антени

Субпіксельні вимірювання в оптико-електронній системі для визначення просторових координат

Дослідження методів реалізації контролерів інтерфейсу I2C на програмованих логічніих інтегральних схемах (ПЛІС)

Вимірювання зміщення кодового диска давача кута

Система навігації робота з використанням зображення ПЗЗ матриці

Спосіб вимірювання перехідного процесу зміни частоти синтезаторів частоти

Дослідження радіального биття гальмівного барабану

Дослідження характеристик датчика в установках для дослідження повзучості полімерних плівок під дією навколишнього середовища

Розробка та дослідження точності приладу для вимірювання розмірів конічних отворів

Дослідження точності роботи установки для контролю діаметру кульок підшипників

Розробка системи керування опорно-поворотного пристрою на основі крокових двигунів типу ДБМ

Дослідження впливу технічних характеристик оптопари на точність вимірювань пристрою для контролю товщини гумових ущільнень

Дослідження та аналіз похибок наведення опорно-поворотних пристроїв антенних систем дослідження та аналіз похибок наведення опорно-поворотних пристроїв антенних систем

Управління двигуном безконтактним моментним без зворотнього зв’язку

Застосування вейвлет-перетворень та нейронних мереж для вирішення задач класифікації зображень

R-еквівалентність плоских однозв’язних областей і її застосування у мікроелектроніці

Розробка системи керування опорно-поворотним пристроєм антенної системи на основі лінійних приводів

Низькообертові генератори на постійних магнітах для автономних енергоустановок

Метод вторинного опрацювання ультразвукових зображень серця для підвищення їх інформативності

Обгрунтування вибору фотополімеризатора для пломбувального матеріалу

Побудова експертної електроретинографічної системи для оцінювання ризиків нейроінтоксикації людини

Вибір параметрів вимірювального тракту електроретиносигналу для побудови електроретинографічної експертної системи

Еквівалентна схема системи контактів “електрод – біооб’єкт”

Обґрунтування структури системи відбору акустичних сиґналів для задач діагностики систем дихання та голосотворення

Методи фільтрації рентгенівських зображень

Теоретичні основи побудови математичної моделі суміші електрокардіосигналів матері та плода з врахуванням варіабельності

Метод опрацювання суміші електрокардіосигналів матері та плода як періодично-корельованої випадкової послідовності

Запуск реєструючої системи для задач взаємодії лазерного випромінювання з речовиною

Опрацювання інформаційного сигналу для візуалізації зворотного гортанного нерва

Програмне забезпечення для моделювання енергетичних характеристик високочастотних магнітних підсилювачів

Імітаційна система для оцінки якості структури інтервальних різницевих операторів

Хронологічне дослідження розвитку систем передачі електромагнітних хвиль безпровідним шляхом

Методи вдосконалення надширокосмугових супутникових систем зв’язку та моніторингу системного базування

Непрямий метод визначення діаграми випромінювання антени з невідомим параболоїдним профілем

Непрямий метод визначення діаграми випромінювання антени з невідомим параболоїдним профілем

Метод підвищення точності визначення географічних координат в навігаційній супутниковій системі GPS

Низькочастотні напівпровідникові перетворювачі електроенергії для електрозварювання

Низькочастотні напівпровідникові перетворювачі електроенергії для електрозварювання

Оптимізація режимів роботи коректора коефіцієнта потужності

Оптимізація режимів роботи коректора коефіцієнта потужності

Аналіз топологій коректорів коефіцієнта потужності для перетворювачів електричної енергії

Аналіз топологій коректорів коефіцієнта потужності для перетворювачів електричної енергії

Основні аспекти побудови високочастотних напівпровідникових перетворювачів електроенергії з високим рівнем струму навантаження

Математична модель електроенцефалографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу

Розробка портативного комп’ютерного електрокардіографа

Алгоритми реконструкції в електроімпедансній томографії

Методи прийняття рішень в автоматизованих комп’ютерних діагностичних системах при діагностиці ішемічної хвороби серця

Апологія енергетичної теорії і кілька акцентів щодо математичного моделювання коливних процесів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus