DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (МП) >
Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20649

Назва: КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕН УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»
Автори: Шерстюк, Роман Петрович
Малюта, Людмила Ярославівна
Мельник, Лілія Миколаївна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Шерстюк Р. П. КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕН УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» [Електронний ресурс] / Р. П. Шерстюк, Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник // Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 2017.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Район розташування: Тернопіль
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Стойко, Ігор Іванович
Члени комітету: Андрушків, Богдан Миколайович
Стойко, Ігор Іванович
Кількість сторінок: 338
Короткий огляд (реферат): Метою даного курсу є формування у майбутніх управлінців системи знань і практичних навичок для управління усією сукупністю впливів підприємства на навколишнє середовище з поступовим зниженням ступеня таких впливів шляхом економії сировини та енергії, мінімізації відходів і забруднень, забезпечення безпечних умов праці персоналу, оцінки ступеня екологічних ризиків і формування свідомого екологічного світогляду як необхідного атрибуту якісно нової ідеології управління підприємством та оволодіння студентами теоретичних відомостей, основних понять, загальних принципів, категорій та методологічних положень економічної безпеки підприємства і підприємництва. Основним завданням курсу є освоєння методів оцінки зовнішнього середовища підприємства з екологічних позицій, аналізу функціонуючих систем менеджменту, оцінювання екологічної діяльності підприємств, формулювання екологічної політики, підготовки планів і розробки екологічних програм на підприємствах, впровадження систем екологічного менеджменту, оцінки їх результативності та ефективності, ознайомити із поняттям економічної безпеки бізнесу, основними її видами, принципами та методологічними положеннями в контексті виникнення необхідності формування заходів та ефективної системи безпеки вітчизняного підприємства розглянути основні види рейдерства, які базуються на злитті, поглинанні та корпоративному захопленні компаній (підприємств) та організаційно-економічні заходи щодо його попередження, навчитися практично аналізувати конкретні ситуації і вирішувати поставленні завдання, що випливають із запропонованих тем лекційних занять та захист фінансово-майнової, інноваційної безпеки та економічної безпеки держави загалом.
Опис: Курс лекцій розроблено відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітньо-квалафікаційного рівня “магістр” за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ», спеціалізація «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20649
Власник авторського права: Шерстюк Р.П., Малюта Л.Я., Мельник Л.М.
Перелік літератури: СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Базова 1. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство / Андрушків Б.М., Малюта Л.Я.та ін. – Тернопіль: Вид.Терно-граф, 2008. – 424с. 2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Тернопіль : «Лілея», 1997. – 292 с. 3. Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия: учеб.пособие / Г. В. Белов. – М. : Логос, 2006. – 240 с. 4. Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку бізнесу: [монографія] / Білорус О.Г. – К., 2003. – 733 с. 5. Бойко М. Д. Правовий самозахист: [навч. посібник] / Бойко М. Д. – К.: Атіка, 2006. – 323с. 6. Дерягина С.Е. Эколгический менеджмент на предприятии / С. Е. Дерягина, О. В. Астафьева, М. Н. Струкова, Л. В. Струкова. – Екатеринбург : ИПЭ УрО РАН – УГТУ УПИ, 2007. – 146 с. 7. ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – К. : Держстандарт, 1998. 8. ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. 9. ДСТУ ISO 14010-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Загальні принципи. 10. ДСТУ ISO 14011-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. 11. ДСТУ ISO 14012-97. Настанови щодо екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. Державні стандарти України (Вид. офіц.). – 1997. – 227 с. 12. ДСТУ ІСО 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – К. : Держстандарт, 1998. 13. Екологічне підприємництво: Навч. пос. / В.Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін. – К. : Мета, 2001. – 191 с. 14. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К. : Знання, 2006. – 366 с. 15. Екологічний менеджмент: Зб. наук. пр. / За ред. В.А. Гайченка. – К. : МАУП, 2006. – 266 с. 16. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін.]. К. : Правова єдність, 2009. 544 с. 17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змін. та допов.) від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ. 18. Зеркалов Д. Рейдер. Международная и национальная безопасность / Зеркалов Д. – К., 2007. – 312с. 19. Кирич Н.Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування: навч.пос. / Н.Б. Кирич, І.А. Кінаш, О. Б. Погайдак. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 268 с. 20. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 21. Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л.Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : «Академія», 2007. – с. 432. 22. Мельник Л.М. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічне управління інноваційним розвитком підприємства» для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Л.М. Мельник. – Тернопіль : ПП Паляниця В.А., 2015. – 74 с. 23. Малюта Л.Я. Методичні вказівки для практичних занять, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Економічна та майнова безпека бізнесу» / Л.Я Малюта, О.А. Сороківська. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 66 с. 24. Сороківська О.А. Економічна безпека. Конспект лекцій з курсу. / О.А.Сороківська. – Тернопіль: ТДТУ, 2008. – 155с. 25. Туник И. Антирейдер: пособие по противодействию корпоративным захватам/ Туник И., Поляков В. – М., 2007. – 298с. 26. Шапоренко О.І. Екологічний менеджмент / О.І. Шапоренко. – Донецьк : вид-во Норд-Прес, 2004. – 312 с. 27. Шлемко В. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення / Шлемко В. Бінько І. – К., 2012. – 144 с. 28. Шерстюк Р. П. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські акценти) / Р. П. Шерстюк, Н. Б. Кирич, І. Б. Гевко. та ін.; за ред. проф. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: Тернограф. – 2011. – 576 с. Допоміжна 1. Андрушків Б.М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка для підприємця: навчальний посібник [реком. Міністерством освіти і науки України] / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, В.В. Гецько, П.Д. Дудкін, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, І.І. Стойко. – Тернопіль : Вид. ТНТУ. – 2010. – 300 с. – (лист МОН №1.4/18-Г-783 від 25.03.10р.). 2. Економіка підприємства: [підручник] / За загальною редакцією С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2000. – 435 с. 3. Економіка підприємства: [підручник] / За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с. 4. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия / Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. – К., 2003. – 280 с. 5. Концепція економічної безпеки України. Інститут економічного прогнозування / Керівник проекту В.М. Геєць. – К., 1999. – 56 с. 6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.. – К., 2003. – 414 с. 7. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: Монографія. – Суми : ВТД «Університет. кн.», 2002. – 314 с. 8. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / Мунтіян В.І. – К., 2004. – 462с. 9. Олейник К.А. Экологические риски в предпринимательской деятельности (вопросы методологии). – М. : Анкил, 2002. – 208 с. 10. Пастернак-Транушенко Г. Економічна безпека держави / Пастернак-Транушенко Г. – К., 2002. – 302 с. 11. Підприємницьке право: [підручник] / За заг. ред. доц. Шишки Р. Б. – X.: Вид-во Ун-ту внутр. справ. «Еспада», 2000. – 341 с. 12. Потравный И.М., Семенченко П. М. Формирование экологически ориентированной предпринимательской деятельности и оценка эффективности природоохранных мероприятий. – Мариуполь : Приазов. гос. техн. ун-т, 1999. – 83 с. 13. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: [навч.посібник] / Саніахметова Н. О. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 290 с. 14. Экология, охрана природы, экологическая безопасность / Под ред. А.Т. Никитина. – М. : Новь, 2000. – 648 с. 15. Lambert D. La defence de l’economie: la conjugaison des efforts de l’Etat, de l’enterprise et d’individu // Strategigue. – 1990. – №2. – Р. 83-98. 16. Nolan R.L. Managing the Computer Resource: A stage Hypothesis, Communications of ACM. – 2003. – №16. – Р.399-405. Інформаційні ресурси 1. Всеукраїнська екологічна ліга – http://www.ecoleague.net 2. Екоклуб «Зелена хвиля» – http://ecoclub.kiev.ua 3. Екологічні новини – http://greenhome.com.ua 4. Еколого-гуманітарне об’єднання «Зелений світ» – http://www.greenworld.org.ua 5. Український екологічний портал – http://www.ecoport.org.ua 6. Экологический портал – http://portaleco.ru 7. Міжнародний, суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» – http://dt.ua 8. http://www.business-guide.com.ua/enterprises. – список найуспішніших підприємств, які ефективно використовують функції та методи менеджменту. 9. http://www.ternstat.tim.net.ua. – статистичні дані підприємств усіх галузей економіки, які діють на теренах Тернопільської області. 10. http://www.ukrstat.gov.ua. – Офіційний сайт Комітету статистики України. 11. Наукова бібліотека ім.Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua. 12. http://www.lib.com.ua - Електронна бібліотека. 13. http://www.nauka-osvita. com.ua - Економіка. Проблеми теорії та практики. 14. http://www.pro-invest.com - Управління підприємством. 15. http://www.ptpu.ru - Проблеми теорії та практики управління. 16. http://www.ifc.org - Сайт Міжнародної Фінансової Корпорації.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
zbirnyk_lektsii_eutabb.pdfКУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕН УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»4,28 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus