DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20637

Назва: Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи
Інші назви: Some approaches to modeling credit risk of financial institutions
Автори: Кириченко, Віта Миколаївна
Бурденюк, Ірина Іванівна
Kyrychenko, Vita
Burdeynyuk, Iryna
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Кириченко В. М. Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи / Віта Миколаївна Кириченко, Ірина Іванівна Бурденюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 152–158. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Kyrychenko V., Burdeynyuk I. (2016) Deiaki pidkhody do modeliuvannia kredytnykh ryzykiv finansovo-kredytnoi ustanovy [Some approaches to modeling credit risk of financial institutions]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 152-158 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 6-гру-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.71
Ключові слова: фінансово-кредитна установа
ризик банківської діяльності
кредитний ризик
модель
методи моделювання
інноваційна діяльність
банківська система
індекс Херфіндаля-Хіршмана
модифікація
міра концентрації кредитного ризику
finance Institution
banking risk
credit risk
model
modeling
innovative activity
banking system
index Herfindal-Hirschman
modification
measure concentrations of credit risk
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 152-158
Початкова сторінка: 152
Кінцева сторінка: 158
Короткий огляд (реферат): Ефективне управління кредитними ризиками на рівні банків забезпечує стабільне функціонування банківської системи загалом і дозволяє попередити розвиток системних криз на рівні банківського сектора. Враховуючи значну розпорошеність банківського капіталу в Україні та те, що для більшості українських банків характерні невеликі кредитні портфелі, все це зумовлює потребу у розробленні більш гнучких методів оцінювання рівня концентрації кредитного ризику. У статті проаналізовано економіко-математичні моделі та методи банківської діяльності й визначено основні напрями їх вдосконалення з урахуванням специфіки функціонування банківського сектора в умовах невизначеності. Використання розроблених моделей та методів відкриває нові можливості щодо підвищення ефективності кількісного аналізу кредитних ризиків, що є підґрунтям для прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення важливої для економіки України проблеми стосовно підвищення фінансової стійкості й стабільності вітчизняної банківської системи як необхідної умови досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання в державі.
Effective credit risk management at bank level ensures stable functioning of the banking system as a whole and helps to prevent the systemic crisis at the banking sector. Considering dispersion of bank capital in Ukraine, most domestic banks have small credit portfolios, and it makes the need to develop flexible methods for evaluation of credit risk concentration. The article analyzes the economic and mathematical models and methods of banking and the main directions of their improvement to the specifics of banking sector functioning in the conditions of uncertainty. The article analyzes and studies the credit risk of financial institutions. It presents the theoretical generalization and ways of solving problems regarding the use of theoretical tools for constructing mathematical models of evaluation and monitoring credit risk using the conceptual provisions of its key evaluation parameters and methods of simulation. Using the developed models and methods opens up new possibilities for improving quantification of credit risk, which is the basis for management decisions to address issues important for the economy of Ukraine concerning improvement of financial stability and the stability of the domestic banking system as a necessary condition for achievement macroeconomic stability and economic growth in the country.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20637
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.hse.ru/org/persons/65367
Перелік літератури: 1. Вітлінський, В.В. Моделювання економіки: навч. посібник [Текст] / В.В. Вітлінський. – К: КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» – Постанова правління НБУ № 104 від 15.03.2004.
3. Кишакевич, Б.Ю. Моделювання та оптимізація кредитних ризиків банку: монографія [Текст] / Б.Ю. Кишакевич // Дрогобич: Коло, 2011. – 412 с.
4. Кишакевич, Б.Ю. Підходи Базеля ІІІ до зниження проциклічності кредитування [Текст] / Б.Ю. Кишакевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2012. − Т. 1.6. − С. 135 − 139.
5. Кишакевич, Б.Ю. Побудова системи ефективного ризик-менеджменту банку в сучасних умовах [Текст] / Б.Ю. Кишакевич / Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур // Збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. − Львів. − 2007. − № 2 (64). − С. 377 − 383.
6. Кишакевич, Б.Ю. Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків банку: автореф. дис. … докт. ек. наук: спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» [Текст] / Кишакевич Богдан Юрійович. – Київ, 2011.
7. Моделювання економічної динаміки: навчальний посібник. [Текст]/ Г.В. Лавінський, О.С. Пшенишнюк, С.В. Устенко, С.В. Шарапов. – Київ: Атіка, 2006. – 276 с.
8. Cтепаненко О.П. Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України : дис. … докт. ек. наук : 08.00.11 [Текст] / Cтепаненко Ольга Петрівна. – Київ, 2015. – 513 с.
9. Андреев, М.Ю. Моделировавние деятельности современной российской банковской системы / М.Ю. Андреев, И.П. Пильник, И.Г. Поспелов // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hse.ru/org/persons/65367.
10. Степаненко, О.П. Аналіз динаміки розвитку банківської системи України [Текст] / О.П. Степаненко // Теория и практика экономики и предпринимательства: Мат-лы V ІI Междунар. науч.-практ. конф. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 89 – 90.
11. Степаненко, О.П. Дослідження динаміки розвитку банківської системи: сценарний підхід [Текст] / О.П. Степаненко // Економічний аналіз. Збірн. наук. праць. Вип. 9, Ч. 2. – Тернопіль: 2011. – С. 380 – 384.
12. Новое в синергетике. Взгляд в третье тысячелетие [Текст] / под ред. Малинецкого Г.Г., Курдюмова С.П. – М.: Наука, 2002. – 480 c.
13. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] /Д. Норт // М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
14. Овсий, В. Альтернативный взгляд на ІТ-стратегии / В. Овсий // Банковские технологии. – М., 2008. – № 8 (2008). – С. 22 – 24.
References: 1. Vitlins’kyj V.V. Modeliuvannia ekonomiky: navch. posibnyk V.V. Vitlins’kyj. KNEU, 2003. 408 p.
2. Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv» − Postanova pravlinnia NBU no 104 vid 15.03.2004.
3. Kyshakevych B.Yu. Modeliuvannia ta optymizatsiia kredytnykh ryzykiv banku: monohrafiia, B.Yu. Kyshakevych. Drohobych: Kolo, 2011. 412 p.
4. Kyshakevych B.Yu. Pidkhody Bazelia III do znyzhennia protsyklichnosti kredytuvannia B.Yu. Kyshakevych. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky, 2012. T. 1.6, pp. 135 − 139.
5. Kyshakevych B.Yu. Pobudova systemy efektyvnoho ryzyk-menedzhmentu banku v suchasnykh umovakh, B.Yu. Kyshakevych. Sots.-ekon. doslidzh. v perekhid. period. Metody otsinky rivnia kapitalizatsii innovatsijnykh struktur. Zbirnyk naukovykh prats’ NAN Ukrainy. In-t rehional’nykh doslidzhen’. L’viv, 2007, no. 2 (64), pp. 377 − 383.
6. Kyshakevych B.Yu. Ekonomiko-matematychne modelyuvannya kredytnykh ryzykiv banku: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ek. nauk : spets. 08.00.11 “Matematychni metody, modeli ta informatsijni tekhnolohii v ekonomitsi”, Kyshakevych Bohdan Yurijovych. Kyiv, 2011.
7. Lavins’kyj H.V. Modeliuvannia ekonomichnoi dynamiky. Navchal’nyj posibnyk. H.V. Lavins’kyj, O.S. Pshenyshniuk, S.V. Ustenko, S.V. Sharapov. Kyiv: Atika, 2006. 276 p.
8. Ctepanenko O.P. Modeliuvannia protsesiv funktsionuvannia ta rozvytku bankivs’koi systemy Ukrainy : dys. dokt. ek. nauk : 08.00.11, Ctepanenko Ol’ha Petrivna. Kyiv, 2015. 513 p.
9. Andreev M.Yu. Modelyrovavnye deiatel’nosty sovremennoj rossyjskoj bankovskoj systemy, M.Yu. Andreev, Y.P. Pyl’nyk, Y.H. Pospelov. Rezhym dostupu: http://www.hse.ru/org/persons/65367.
10. Stepanenko O.P. Analiz dynamiky rozvytku bankivs’koi systemy Ukrainy, O.P. Stepanenko. Teoryia y praktyka ekonomyky y predprynymatel’stva: Mat-ly V II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Symferopol’: TNU ym. V.Y. Vernadskoho. 2010, pp. 89 – 90.
11. Stepanenko O.P. Doslidzhennia dynamiky rozvytku bankivs’koi systemy: stsenarnyj pidkhid, O.P. Stepanenko, Ekonomichnyj analiz. Zbirn. nauk. prats’. Vyp. 9, Ch. 2. Ternopil’. 2011, pp. 380 – 384.
12. Novoe v synerhetyke. Vzghliad v tret’e tysiacheletye, Pod red. Malynetskoho H.H., Kurdiumova S.P. M.: Nauka, 2002. 480 p.
13. Nort D. Ynstytuty, ynstytutsyonal’nye yzmenenyia y funktsyonyrovanye ekonomyky, D. Nort. M.: Fond ekonomycheskoj knyhy “Nachala”, 1997. 180 p.
14. Ovsyj V. Al’ternatyvnyj vzghliad na IT-stratehyy, V. Ovsyj. Bankovskye tekhnolohyy. M., 2008, no. 8 (2008), pp. 22 – 24.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016n2_(51)_Kyrychenko_V-Some_approaches_to_modeling_152-158__COVER.jpg150,5 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Kyrychenko_V-Some_approaches_to_modeling_152-158.djvu241,13 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Kyrychenko_V-Some_approaches_to_modeling_152-158.pdf2,85 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus