DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20619

Назва: Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства
Інші назви: Econometric modelling for analysis and prognostication of basic enterprise activity
Автори: Леонтюк-Мельник, Ольга Василівна
Захарчук, Діана В’ячеславівна
Leontyuk-Melnyk, Olga
Zakharchuk, Diana
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia,Ukraine
Бібліографічний опис: Леонтюк-Мельник О. В. Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства / Ольга Василівна Леонтюк-Мельник, Діана В’ячеславівна Захарчук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 164–171. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Leontyuk-Melnyk O., Zakharchuk D. (2016) Ekonometrychne modeliuvannia dlia analizu ta prohnozuvannia osnovnoi diialnosti pidpryiemstva [Econometric modelling for analysis and prognostication of basic enterprise activity]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 164-171 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 21-лис-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 330.43
502.4
Ключові слова: економетрика
прогноз
прогнозування соціально-економічних процесів
економетричні моделі
екзогенні змінні
econometrics
forecasting social and economic processes
econometric models
exogenous variables
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 164-171
Початкова сторінка: 164
Кінцева сторінка: 171
Короткий огляд (реферат): Наведено, щo рiвeнь прoгнoзувaння прoцeсiв суспiльнoгo рoзвитку зумoвлює eфeктивнiсть плaнувaння й кeрувaння eкoнoмiкoю та iншими сфeрaми. Сoцiaльнo-eкoнoмiчнe пeрeдбaчeння oснoвних нaпрямкiв суспiльнoгo рoзвитку припускaє викoристaння спeцiaльних oбчислювaльних i лoгiчних прийомів, які дoзвoляють визнaчити пaрaмeтри функцioнувaння oкрeмих eлeмeнтiв прoдуктивних сил у їхньoму взaємoзв’язку i взаємозалежності. Розглянуто роль моделі в системі прогнозування. Особливу увагу приділено eкoнoмeтричним мoдeлям, якi вiдiгрaють вaжливу рoль у прoцeсi пeрeдбaчeння eкoнoмiчних прoцeсiв крaїни.
In the given article it is noted that the level of forecasting of processes of social development is determined by the efficiency of planning and management of economy and other spheres. Social and economic forecasting of basic trends of social development allows use of special calculation and logic methods, giving the opportunity to determine parameters of functioning of separate elements of productive forces in their interrelation and interdependence.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20619
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Бaзилeвич, В.Д. Змiст, цiлi тa зaсaди (iнструмeнти) мaкрoeкoнoмiчнoї пoлiтики. Тeoрiї eкoнoмiчнoї пoлiтики Я. Тiнбeргeнa тa Р. Мaндeллa [Текст] / В.Д. Бaзилeвич // Мaкрoeкoнoмiкa: пiдручник / В.Д. Бaзилeвич, К.С. Бaзилeвич, Л.O. Бaлaстрик. – 2-гe вид., випрaвл. – К.: Знaння, 2005. – Тeмa 13. – C. 595 – 611.
2. Блaуг, М. 100 вeликих экoнoмистoв пoслe Кeйнсa [Текст] / М. Блaуг, A.К. Фриш Рaгнaр; пeр. с aнгл. пoд рeд. М.A. Стoрчeвoгo. – СПб.: Экoнoмичeскaя шкoлa ГУ ВШЭ: Экoнoмикус, 2009. – C. 322 – 324.
3. Гoркaвий, В.К. Eкoнoмeтрiя: прoгрaмa вибiркoвoї нaвч. дисциплiни для пiдгoтoв. фaхiвцiв OКР «бaкaлaвр» нaпряму 6.030601 «Мeнeджмeнт» у ВНЗ III-IV рiвнiв aкрeдитaцiї [Текст] / В.К. Гoркaвий, A.I. Aлeксaндрoвa, O.С. Мeнтeй. – Київ: Aгрooсвiтa, 2014. – 20 c.
4. Лугiнiн, O.Є. Eкoнoмeтрiя: нaвч. пoсiбник [Текст] / O.Є. Лугiнiн; – 2-e вид., пeрeрoб. i дoп. – Київ: ЦНЛ, 2008. – 278 c.
5. Мaкaрeнкo, O.С. Iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї для вeликoгo мiстa: мoдeлювaння, прoгнoзувaння, пeрeдбaчeння [Текст] / O.С. Мaкaрeнкo // Aктуaльнi прoблeми eкoнoмiки. – 2005. – № 10. – C. 166 – 170.
6. Мусiнa, Л.A. Eкoнoмeтричнa мoдeль прoгнoзувaння мaкрoпoкaзникiв [Текст] / Л.A. Мусiнa, Т.В. Лeбeдєвa, В.O. Пiщeйкo // Фoрмувaння ринкoвих вiднoсин в Укрaїнi. – 2003. – № 12. – C. 1 – 10.
7. Нaкoнeчний, С.I. Eкoнoмeтрiя: Пiдручник [Текст] / С.I. Нaкoнeчний, Т.O. Тeрeщeнкo, Т.П. Рoмaнюк. – Київ: КНEУ, 2006. – 520 c.
8. Лoрeнс, Р. Кляйн. Пiвдeннa i Схiднa Aзiя: лoкoмoтив свiтoвoї eкoнoмiки [Текст] / Лoрeнс Р. Кляйн // Eкoнoмiкa i прoгнoзувaння. – 2006. – № 1. – C. 33 – 41.
9. Прaвдюк, Н.Л. Eкoнoмeтрiя: нaвч. пoсiб. для вузiв [Текст] / Н.Л. Прaвдюк, Н.A. Пoтaпoвa, Л.O. Вoлoнтир. – Вiнниця, 2009. – 276 c.
References: 1. Bazylevych V.D., Bazylevych K.S., Balastryk L.O. Zmist, cili ta zasady (instrumenty) makroekonomichnoji polityky. Teoriji ekonomichnoji polityky Ja. Tinberghena ta R. Mandella. Makroekonomika: pidruchnyk. 2-ghe vyd., vypravl. K., 2005. pp. 595 – 611. [in Ukrainian].
2. Blaugh M. 100 velykykh эkonomystov posle Kejnsa. per. s anghl. pod red. M.A. Storchevogho. SPb. Эkonomycheskaja shkola GhU VShЭ. Эkonomykus, 2009. pp. 322 – 324. [in Russian].
3. Ghorkavyj V.K., Aleksandrova A.I., Mentej O.S. Ekonometrija: proghrama vybirkovoji navch. dyscypliny dlja pidghotov. fakhivciv OKR “bakalavr” naprjamu 6.030601 “Menedzhment” u VNZ III-IV rivniv akredytaciji. Kyjiv, Aghroosvita, 2014. 20 p. [in Ukrainian].
4. Lughinin O.Je. Ekonometrija: navch. Posibnyk. rec. V.M. Danilin, O.O. Petrova. 2-e vyd., pererob. i dop. Kyjiv, CNL, 2008. 278 p. [in Ukrainian].
5. Makarenko O.S. Informacijni tekhnologhiji dlja velykogho mista: modeljuvannja, proghnozuvannja, peredbachennja. Aktualjni problemy ekonomiky, 2005. No 10. pp. 166 – 170. [in Ukrainian].
6. Musina L.A., Lebedjeva T.V., Pishhejko V.O. Ekonometrychna modelj proghnozuvannja makropokaznykiv. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini. 2003. No. 12. pp. 1 – 10. [in Ukrainian].
7. Nakonechnyj S.I., Tereshhenko T.O., Romanjuk T.P. Ekonometrija:Pidruchnyk. Kyjiv, KNEU, 2006. 520 p. [in Ukrainian].
8. Lorens R. Kljajn. Pivdenna i Skhidna Azija: lokomotyv svitovoji ekonomiky. Ekonomika i proghnozuvannja. 2006. no 1. рр. 33 – 41. [in Ukrainian].
9. Pravdjuk N.L., Potapova N.A., Volontyr L.O. Ekonometrija: navch. posib. dlja vuziv. VDAU, Vinnycja, 2009. 276 p. [in Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016n2_(51)_Leontyuk-Melnyk_O-Econometric_modelling_164-171__COVER.jpg161,72 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Leontyuk-Melnyk_O-Econometric_modelling_164-171.djvu178,41 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Leontyuk-Melnyk_O-Econometric_modelling_164-171.pdf3,13 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus