DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20617

Назва: Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання
Інші назви: Curriculum competitiveness increase on the basis of graph-combinatorial modeling
Автори: Зеленський, Костянтин Васильович
Луців, Ігор Володимирович
Zelenskyy, Kostyantyn
Lutsiv, Igor
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Зеленський К. В. Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання / Костянтин Васильович Зеленський, Ігор Володимирович Луців // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 131–142. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Zelenskyy K., Lutsiv I. (2016) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti navchalnoho planu na osnovi hrafo-kombinatornoho modeliuvannia [Curriculum competitiveness increase on the basis of graph-combinatorial modeling]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 131-142 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 17-жов-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.242.2
378.141.4
519.156
Ключові слова: навчальний план
управлінський фактор
навчальний кредит
граф
множина
конкурентоспроможний
curriculum
managarial factor
educational credit
graph
set
competitive
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 131-142
Початкова сторінка: 131
Кінцева сторінка: 142
Короткий огляд (реферат): Однією із складових стандарту вищої освіти вищого навчального закладу є навчальний план. Конкурентоспроможний навчальний план забезпечує підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу. У статті досліджено вплив управлінських факторів на структуру навчального плану. Наведено приклади моделювання структури навчальних планів із застосуванням графо-комбінаторних підходів. Побудовано математичну модель обчислення множини проектованих навчальних планів. Для підвищення конкурентоспроможності навчального плану пропонується: збільшувати число поетапних застосовувань управлінських факторів; об’єднувати навчальні кредити у групи за навчальними дисциплінами; довільно розміщувати начальні дисципліни у семестрі; зменшувати кількість навчальних семестрів
The university curriculum is one of the components of higher education standards. Competitive curriculum enhances the competitiveness of higher education. This paper examines the influence effect of managerial factors on the curriculum structure. These managerial factors can be assessed as follows: 1) division a set of few weeks in training subsets - semesters; 2) selection of the educational credits set according to the semesters; 3) arbitrary order of studying credits per semester arrangement. Mathematical model calculations of designed curriculum set have been developed. The techniques for curriculum structure graph-combinatorial modeling are proposed. The calculation examples of curriculum set structure and design are given. The way of the curriculum structure varying based on: 1) the number of semesters; 2) the number of academic weeks in the semester. It was found that: 1) a set of planned curriculum is proportional to the set of possible educational credits arrangement; 2) the number of managerial factors increase reduces the set of possible educational credits arrangement. The competitiveness of the curriculum improving can be reached at: 1) increase in the number of managerial factors stage by stage applications; 2) combining educational credits into groups in regard to the academic disciplines; 3) random allocation of academic subjects per semester; 4) reducing the number of semesters. It is proposed to use as managerial factors in a complex way the following: Ministry recommendations; other higher educational establishments practice; home institution requirements; graduate department regulations; the curriculum designer experience.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20617
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93
http://vzvo.gov.ua/guidelines/220-guidelines-for-drafting-the-curriculum-of-higher-education-levels-of-accreditation-2011.html
http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74282.htm
http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/2.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/recomend_06-04-2010.doc
http://sum.in.ua/s/standart
http://uk.wikipedia.org/wiki/Факторіал
http://www.uazakon.com/document/
Перелік літератури: 1. Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93.
2. Методичні рекомендації до складання навчального плану вищих навчальних закладів ІІ, ІІІ і IV рівнів акредитації. МОНМСУ, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – К.: 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vzvo.gov.ua/guidelines/220-guidelines-for-drafting-the-curriculum-of-higher-education-levels-of-accreditation-2011.html.
3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-192 від 13.04.2004 р. Методичні рекомендації щодо розробки інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у ВПУ і центрах ПТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74282.htm – Заголовок з екрану.
4. Положення про розробку основних документів з організації навчального процесу в університеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/2.pdf
5. Рекомендації щодо підготовки навчальних планів фахівців за ОКР «бакалавр» (дена форма навчання) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://nmc.univ.kiev.ua/docs/recomend_06-04-2010.doc –Заголовок з екрана.
6. Рекомендації щодо розробки навчальних та робочих планів за новими напрямами підготовки бакалаврів [Текст] / Уклад. В.П. Головенкін, А.Д. Лемешко. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2007. – 24 с.
7. Словник української мови: в 11 томах. – Том 9, 1978. – С. 644 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/standart – Заголовок з екрана.
8. Асеев, Г.Г. Дискретная математика: учебник [Текст] / Г.Г. Асеев, О.М. Абрамов, Д.Э. Ситников. – К.: Кондор, 2008. – 162с.
9. Факторіал. Формула Стірлінга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Факторіал – Заголовок з екрана.
10. Галузевий стандарт вищої освіти України з напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»: Збірник нормативних документів вищої освіти [Текст] – К.: Видавнича група BHV, 2011. – 84 с.
11. Зеленський К.В. Лекційна форма занять у вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації [Текст] / К.В. Зеленський, С.І. Тхорик, Т.А. Зеленська // Проблеми освіти. Наук.-метод. зб. – К.: НМЦ ВО, 2002. Випуск 27. – С. 84. – 88.
12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62081. Стаття «Моделювання структури навчального плану» [Текст] / К.В. Зеленський, І.В. Луців. Дата реєстрації 13.10.2015. – 22 с.
References: 1. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 02.06.1993, No 161 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu navchalnogo protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh.” Ministry of Education and Science of Ukraine of 02.06.1993, No 161 “On approval of the organization of educational process in the higher educational institutions”. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93. [in Ukrainian].
2. Metodychni rekomendatsii do skladannia navchalnoho planu vyshchykh navchalnykh zakladiv ІІ, ІІІ і IV rivniv akredytatsii. The guidelines for drawing up the curriculum of higher education institutions of the II, III and IV levels of accreditation. Kyiv: Institute of Innovative Technology and Education. Available at: http://vzvo.gov.ua/guidelines/220-guidelines-for-drafting-the-curriculum-of-higher-education-levels-of-accreditation-2011.html. [in Ukrainian].
3. Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 13.04.2004 No 1/9-192 “Metodychni rekomendatsii shchodo rozrobky intehrovanykh nachalnykh planiv pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv ta molodshykh spetsialistiv u VPU I tsentrakh PTO.” Ministry of Education and Science of Ukraine of 13.04.2004 No 1/9- 192 “The guidelines for the development of integrated curricula of training skilled workers and young professionals in HVS and centers VTE.” Available at: http://www.uazakon.com/document/ fpart74/idx74282.htm. [in Ukrainian].
4. Polozhennia pro rozrobku osnovnykh dokumentiv z orhanizatsii navchalnoho protsesu v universyteti Regulation on the development of key documents of the educational process at the university. Available at: www.khnu.km.ua. Retrived from http://www.khnu.km.ua/root/dept/nmv/res/2.pdf. [in Ukrainian].
5. Rekomendatsii shchodo pidhotovky navchalnykh planiv fakhivtsiv za OKR “bakalavr” (denna forma navchannia) v Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa SHenchenka. The recommendations on the development curriculum specialists by educational level “bachelor” (full-time education) in Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Available at: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/recomend_06-04-2010.doc. [in Ukrainian].
6. Golovenkin V.P., Lemeshko A.D. The recommendations for the development of the educational and work plans for new directions of training bachelors. IBTs Publisher “Polytechnic.” Kyiv, 24 p. [in Ukrainian].
7. Standart. Dictionary of Ukrainian language, in 11 volumes. Vol. 9, p. 644. Available at: http://sum.in.ua/s/standart. [in Ukrainian].
8. Aseev G.G., Abramov O.M., & Sytnikov D.E. Discrete Mathematics: Textbook. Kyiv, Condor, 162 p. [in Russian].
9. Faktorial. Formula Stirlinga. Factorial. Stirling formula. Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Факторіал. [in Ukrainian].
10. Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy z napriamku pidhotovky 6.050101 “Kompiuterni nauky.” Industry Standard of Higher Education of Ukraine training direction 6.050101 “Computer Science.” BHV Publishing Group, Kyiv, 84 p. [in Ukrainian].
11. Zelenskyі K. The lecture form in the higher educational institutions of the I – II levels of accreditation. Problems of Education. Kyiv, pp. 84 – 88. [in Ukrainian].
12. Zelenskyі K.V., Lutsiv I.V. Certificate of registration of copyright No 62081. The article “Modeling the structure of the curriculum”. Registration date 13.10.2015, 22 [in Ukraine].
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016n2_(51)_Zelenskyy_K-Curriculum_competitiveness_131-142__COVER.jpg148,22 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Zelenskyy_K-Curriculum_competitiveness_131-142.djvu190,77 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Zelenskyy_K-Curriculum_competitiveness_131-142.pdf5,08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus