DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) >
Кафедра вищої математики (ВМ)  >
Наукові публікації працівників кафедри вищої математики >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20594

Назва: ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Інші назви: TEACHING HIGHER MATHEMATICS TO FOREIGN STUDENTS WITH ENGLISH LANGUAGE OF STUDYING
Автори: Федак, Сергій Ігнатович
Романюк, Леонід Антонович
Федак, Софія Андріївна
Приналежність: ТНТУ імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: .
Конференція/захід: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. –285 с. Випуск 156, с. 106-112.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 27-лют-2017
Країна (код): UA
Район розташування: м.Кропивницький
УДК: 378.147
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 106-112
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20594
ISBN: 978–7406–57–8
ISSN: 2415–7988
Перелік літератури: 1. Белозерцев Е. П. Педагогика профессионального образования / Белозерцев Е. П., Гонеев А. Д., Пашков А. Г. [и др.]. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 386 с.
2. Білоус О. А. Особливості математичної підготовки студентів-іноземців / О. А. Білоус, Ю. М. Максименко // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі: міжнар. наук-практ. семінар, 28–29 лют. 2012 р.: матеріали доп. – Суми, 2012. – С. 148–151.
3. Віхрова О. В. Методичні особливості навчання математики іншомовних студентів на підготовчих факультетах вітчизняних вузів / О. В. Віхрова, Н. О. Зінонос // Актуальні питання природничо-математичної освіти: зб. наук. праць. – Суми: ВВП «Мрія», 2013. – С. 5–8.
4. Вороніна Г. Р. Шляхи ефективного вивчення професійно-орієнтованої термінології студентами технічних спеціальностей // Х міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». – Eлектронний ресурс http://confesp.fl.kpi.ua/node/1209.
5. Грицик Т. А. Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців / Т. А. Грицик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 5. – С. 235–245.
6. Джеджула О. М. Методика викладання технічних дисциплін англійською мовою на основі використання мультимедійних засобів / О. М. Джеджула, В. М. Пришляк, Т. А. Хом'яківська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 387–392.
7. Карупу О. В., Олешко Т . А., П а х н енко В. В. Аналіз практики викладання вищої математики українським та іноземним студентам в Національному авіаційному університеті / Карупу О. В., Олешко Т . А., П а х н енко В. В.// Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 5. – С. 88–92.
8. Милованова И. А. Формирование математических понятий у студентов-иностранцев в условиях постепенного овладения русским языком: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / И. А. Милованова. – М., 1995. – 17 с.
9. Про деякі особливості викладання математичних дисциплін іноземним студентам за кредитно-модульною системою / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – 2013. – Вип. 8 (261). – С. 52–57.
10. Семененко І. Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів / І. Є. Семененко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2014. – Вип. 2. – С. 33–36.
11. Measurement units. – Електронний ресурс. http:// www.bipm.org/en/measurement-units/baseunits. html.
References: 1. Belozertsev, E. P. (2004). Pedahohyka professyonal'noho obrazovanyya. [Pedagogy of professional education]. Moscow.
2. Bilous, O. A. (2014). Osoblyvosti matematychnoji pidhotovky studentiv-inozemtsiv. Aktualni problem navchannia inozemnyh studentiv na suchasnomu etapi. [The peculiarities of mathematical training of students-foreigners]. Sumy.
3. Vihrova, O. V. (2013). Metodychni osoblyvosti navchannia matematyky inshomovnyh studentiv na pidhotovchyh fakultetah vitchyznianyh vuziv. [Methodical features of teaching mathematics to foreign students of preparatory faculties of national universities]. Sumy.
4. Voronina, H. P. (2010). Shliahy efektyvnoho vyvchennia profesijno-orijentovanoji terminolohiji studentamy tehnichnyh spetsialnostej. [Ways of effective studying of professionally oriented terminology students of technical specialties]. Kyiv.
5. Hrytsyk, T. A. (2014). Psyholohopedahohichni osoblyvosti navchannia vyshchoji matematyky studentiv-inizemtsiv. [Psychological and pedagogical features of teaching higher mathematics students]. Kyiv.
6. Dzhedzhula, O. M. (2014). Metodyka vykladannia technichnyh dystsyplin anglijskoju movoju na osnovi vykorystannia multymedijnyh zasobiv. [Methods of teaching technical subjects in English through the use of multimedia]. Kyiv.
7. Karupu, O. V., Oleshko, T. A., Pahnenko, V. V. (2013). Analiz praktyky vykladannia vyshchiyi matematyky ukrajinskym ta inizemnym studentam v Natsionalnomu aviatsijnomu universyteti. [Analysis of the practice of teaching mathematics of the Ukrainian and foreign students in National aviation University]. Kyiv.
8. Milovanova, I. A. (1995). Formirovanije matematicheskih poniatij u studentov-inostrantsev v uslovijah postepennogo ovladenija russkim jazykom. [The formation of mathematical concepts of students with the gradual learning Russian language]. Moscow.
9. Pro dejaki osoblyvosti bykladannia matematychnyh dystsyplin inozemnym studentam za kredytno-modulnoju systemoyu (2013). [Some features of teaching mathematical disciplines to foreign students in credit-modular system]. Cherkassy.
10. Semenenko, I. Ye. (2014). Osoblyvosti fahovoji pidhotovky inozemnyh studentiv vyshchyh tehnichnyh navchalnyh zakladiv. [Features of professional training of foreign students in higher technical educational institutions]. Kyiv.
11. Measurement units. – Elektronnyi resurs. http://www.bipm.org/en/measurement-units /baseunits. html.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри вищої математики

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
НЗ 156.pdfНауковий журнал3,42 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus