DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2013) : [66]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
24 квітня 2013 року на базі факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії пройшла Ⅲ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання
  Головуючі: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М., д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.
  Секретар: асистент кафедри інформатики та математичного моделювання Головатий Б.З.
 2. Інформаційні системи
  Головуючий: д.т.н., проф. Приймак М.В.
  Секретар: асистент кафедри комп’ютерних наук Прошин С.Ю.
 3. Комп’ютерні системи та мережі
  Головуючий: д.т.н., проф. Лупенко С.А.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Стадник Н.Б.
 4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Недашковський М.О.,к.т.н., доц. Петрик М.Р.
  Секретар: асистент кафедри програмної інженерії Рогатинська Л.Р.
 5. Безпека інфокомунікацій
  Головуючий: д.т.н., проф. Карпінський М.П.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних наук Пйонтко Н.В.
 6. Новітні фізико-технічні та освітні технології
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д., к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л.
  Секретар: асистент кафедри фізики, к.т.н., Сіткар О.А.
Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Інформаційні моделі, системи та технології: матеріали Ⅲ науково-технічної конференції, (Тернопіль, 24 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 72 с.

Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
27
28
29
30
31
32
33
34
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
БЕЗПЕКА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ
47
48
49
50
51
52
53
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Content


1
MATEMATICHNE MODELIUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
INFORMATSIINI SYSTEMY
18
19
20
21
22
23
24
25
26
KOMPIUTERNI SYSTEMY TA MEREZHI
27
28
29
30
31
32
33
34
PROHRAMNA INZHENERIIA TA MODELIUVANNIA SKLADNYKH ROZPODILENYKH SYSTEM
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
BEZPEKA INFOKOMUNIKATSII
47
48
49
50
51
52
53
NOVITNI FIZYKO-TEKHNICHNI TA OSVITNI TEKHNOLOHII
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 
67
68

Нові матеріали (усі)

Зміст

Алфавітний покажчик

Перспективні шляхи використання ресурсів MOOC у курсі фізики для технічних спеціальностей

Вплив сферичності поверхні прозорого конденсованого середовища на тиск лазерних ударних хвиль

Перший президент української Академії наук

Особливості мікротвердості зворотної поверхні мідної фольги після наносекундної імпульсної лазерної обробки

Реалізація дистанційної форми навчання в педагогічних вузах на прикладі енмк «механіка» для студентів спеціальності «Фізика»

Формування фундаментальних фізичних понять у процесі вивчення електромагнітної індукції та вихрового електричного поля у студентів технічних спеціальностей вузів

Особливості реалізації спонтанного феромагнітного впорядкування в системах з андерсон-габбардівськими центрами

Апроксимація осциляцій франца–келдиша спектрів модуляційного фотовідбивання епітаксійних плівок LT–GaAs, LT–(Ga,Mn)As

Використання лекційних демонстрацій в курсі загальної фізики

Можливість використання у якості газових сенсорів гетероструктур SnO2-SI виготовлених методом піролізу

Апроксимація даних навчального фізичного експерименту як альтернатива неавтоматизованим методам обробки результатів вимірювань

Про вибір мови для вивчення програмування в навчальних закладах

Математичні моделі дослідження квантових точок із врахуванням реальної зонної структури кристалу

Метод аунтентифікації маршрутизатора за допомогою схеми словника

Геометрична модель ідентифікації атак на бездротові сенсорні мережі

Методи та засоби біометричної аутентифікації людини за клавіатурним почерком

Програмна система криптоаналізу методом неможливих диференціалів

Системи управління безпекою

Керовані операції підстановки блокових шифрів

Система аутентифікації людини за її динамічним підписом

Забезпечення якості вимог до програмних систем

Геолокаційний веб-сервіс та мобільний клієнт для іOS для анонсів та інформаційних повідомлень

Аспекти створення національної програмної платформи в україні

Розробка веб-порталу грід-орієнтованої віртуальної лабораторії

Responsive Web Design – кожному пристрою своє представлення

Переваги функціональної парадигми при розробці програмного забезпечення

Сіткові моделі в практиці управлінської діяльності

Розробка алгоритму роботи та програмного забезпечення пристрою економного управління нагрівачем з захистом від перенапруги і замерзання

Проблеми забезпечення якості архітектури програмних систем і підхід до їх вирішення

Робота з USSD запитами в ОС Android

Математичне моделювання фільтраційної консолідації в багатокомпонентних неоднорідних циліндричних середовищах вологомістких пористих частинок

Порівняльний аналіз технологій веб-дизайну SASS та LESS

Адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція голосового сигналу в комп’ютерних мережах

Оптимізація вибору коефіцієнтів апроксимаційної функції багатьох аргументів із застосуванням інтервального аналізу даних

Використання мікроконтролера для побудови широтно-імпульсного модулятора із змінним коефіцієнтом заповнення

Система управління комп’ютером на основі жестів

Застосування методів машинного навчання у кардіодіагностиці

Обґрунтування вибору API для інформаційної системи обчислення вагових коефіцієнтів та інтегральної оцінки опінії об’єктів

Програмне забезпечення для сегментації детермінованих циклічних функцій в задачах цифрової обробки даних

Метод аналізу ієрархій в задачах проектування та модернізації телемедичних систем

Дослідження ієрархічно-реляційної моделі бази даних в теоретико-числовому базисі Галуа

Аналіз семантичних мереж та їх зв’язок з реляційними базами даних

Автоматична ідентифікація змазаних зображень

Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста

Реалізація регресійного аналізу газоспоживання з використанням пакету Matlab

Інформаційна система моделювання і обробки сейсмічних сигналів

Інтеграція нейромережі в систему контролю й обліку телеметричних показників

Інформаційна системи дослідження якості електроенергії

Визначення станів енергонавантажень для їх аналізу на основі періодичного ланцюга Маркова

Застосування процесів авторегресії та ковзного середнього в задачах економетрики

Лінійний випадковий процес як математична модель зорового викликаного потенціалу

Оцінка математичного сподівання інтенсивності водоспоживання холодної води упродовж доби

Умовні лінійні процеси в задачах математичного моделювання періодичних випадкових сигналів

Дослідження впливу додаткового підігріву після зварювання на розподіл залишкових зварювальних напружень і деформацій

Нестаціонарне температурне поле циліндричної оболонки при її локальному поверхневому нагріві

Лінійний циклічний випадковий процес як конструктивна математична модель сигналів серця

Використання прихованої марковської моделі в системах детектування емотиконів

Формування вектора вхідних даних нейромережі

Умови збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду

Модель енергії магнітного поля індукційних нагрівальних приладів

Знаходження заданого температурного поля при тепловій посадці циліндричних оболонок

Дослідження питомої потужності в колесі, яка затрачається для його нагрівання

Редакційні сторінки

Матеріали Ⅲ-ої науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus