DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >
Кафедра економічної кібернетики (БЕ) >
Навчальна література кафедри економічної кібернетики >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20495

Назва: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційні системи і технології в управлінні" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика”
Автори: Кареліна, Олена Володимирівна
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Бібліографічний опис: Кареліна О. В. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційні системи і технології в управлінні" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика” / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. - 26 с.
Дата публікації: 2016
Дата подання: 24-кві-2017
Країна (код): UA
Ключові слова: інформаційні системи, економіка
Кількість сторінок: 26
Короткий огляд (реферат): Метою курсу “Інформаційні системи і технології в управлінні” є формування професійних компетенцій з методології проектування, організації та використання інформаційних систем (ІС) в управлінні різними галузями економіки. Завдання курсу: вивчення методологій, технологій та інструментальних засобів проектування систем опрацювання управлінської та економічної інформації; оволодіння практичними уміннями створення алгоритмів управлінських та економічних задач, адаптації та використання сучасних програмних засобів опрацювання управлінської інформації в економіці України; оцінювання ефективності інформаційних систем. Предмет: управлінська та економічна інформація й інструментарій її обробки. Результатом вивчення курсу є формування компетенцій з проектування, розробки та впровадження ІС на підприємствах, а також знання про будову і функціонування ІС у галузях управління економікою, що дозволяє майбутньому фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці. Досягнення результату можливе за умови виконання вимог до студентів: – наполегливе та свідоме опрацювання лекційного матеріалу та інформації з рекомендованої літератури; – перевірка теоретичних відомостей на практиці; – добросовісне виконання лабораторних та контрольних робіт; – отримання найновіших даних з періодичних видань та Інтернет. Анотація дисципліни з ОПП підготовки фахівця Мета, завдання та предмет дисципліни викладені вище. Зміст дисципліни розкривається у темах: 1. Поняття про інформаційні системи та процеси їх створення. 2. Структурне проектування ІС. 3. Технічне та робоче проектування ІС. 4. Об’єктне проектування ІС. 5. Упровадження, супровід і керування якістю ІС. 6. ІС управління виробництвом. 7. ІС управління трудовими ресурсами. 8. ІС опрацювання бухгалтерської інформації. 9. ІС опрацювання маркетингової інформації. 10. Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики. 11. ІС опрацювання інформації у податковій сфері. 12. ІС опрацювання інформації у страхуванні. 13. ІС фінансових розрахунків 14. Банківські ІС. 15. ІС опрацювання інформації на фондовому ринку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20495
Власник авторського права: © Кареліна О. В., 2016
Перелік літератури: 1. Андрусенко В. М. Інформаційні системи і технології в економіці: опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. очної і заочної форм навч. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2008. — 134с. 2. Аніловська Г. Я., Чуй І. Р., Вус М. Л., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: навч. посіб. для студ. спец. 6.050105 "Банківські справи". — Л. : ЛКА, 2008. — 332с. 3. Аранчій В. І., Некрасенко Л. А., Зоря О. П., Макаренко Ю. П., Аранчій Д. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Полтава : РВВ ПДАА, 2009. — 400с. 4. Бенько М. М.. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. — К. : Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 2010. — 336 с. 5. Бережна Л. В.. Інформаційні системи та технології у фінансових установах: практикум для студ. напряму підгот. 0501 "Економіка і підприємництво". — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — 107с. 6. Беседовський О. М., Коц Г. П. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні: конспект лекцій. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 292с. 7. Войтюшенко Н. М., Цибульська Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник для вищ. навч. закладів II-IV рівня акредитації. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. — 340c. 8. Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. Інформаційні системи прйняття рішень: навчальний посібник. — К. : НАУ-друк, 2009. — 136с.* 9. Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 524с. 10. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 368с. 11. Домрачев В. М., Єрмак В. В., Гребінець К. М., Домрачев Є. В. Інформаційні банківські системи: Навч. посібник за програмою Європейської Комісії "Магістр бізнес адміністрування" з поглибленною підготовкою по інформаційних технологіях (Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration" & Information Technologies). — К. : Видавництво Європейського університету, 2007. — 333с. 12. ДСТУ ISO/IEC 15288:2005. Інформаційні технології ; Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) / П. Андон (пер.і наук.-техн.ред.). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — VII, 49с. 13. Дубчак Л. В., Іванова Л. І., Свириденко В. Ю. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Ірпінь, 2008. — 194c.* 14. Завдання до лабораторних робіт та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в сучасному бізнесі" для студентів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчання / Р. К. Бутова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2009. — 72с. 15. Заверач М. М., Третько В. В. Бази даних. Інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Хмельницький : ХНУ, 2007. — 303с. 16. Зайцев С. І., Макаревич О. Г., Макаревич Т. А. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні: Навч. посібник. — Алчевськ : ДонДТУ, 2007. — 368с. 17. Іванова Т. С., Постіл С. Д., Сафронова І. О. Інформаційні системи і технології обліку: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. С. П. Ріппи. — Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. — 266 с. 18. Інформаційні системи і технології в обліку: завдання та метод. вказівки для самост. роботи і викон. контрол. завдань для студ. спец. 6.050106 "Облік та аудит" всіх форм навчання / З.П. Наконечна (уклад.) — Л. : Видавництво ЛКА, 2008. — 20с. 19. Інформаційні технології та системи. Методичні вказівки до самостійної й індивідуальної роботи: для самост. роботи студ. напряму "Товарознавство та торговельне підприємство" / В.М. Білик (уклад.), Л.А. Лепак (уклад.) — Л. : ЛКА, 2009. — 52с. 20. Касаткіна Н. В., Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Інформаційні системи та їх застосування: [монографія]. — К. : ПП "Аверс", 2008. — 142с.* 21. Коваленко А. Є. Розподілені інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. "Інтелектуальні системи прийняття рішень". — К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 244c. 22. Корпоративні інформаційні системи: метод. вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт студ. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання / О.М. Ананьев (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 60с. 23. Кошкін В. К., Фаріонова Т. А., Шнейдер О. Б. Інформаційні системи і технології у діяльності НБУ. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT: метод. вказівки для студ. спец. "Фінанси". — Миколаїв : НУК, 2007. — 80с. 24. Кривченко М. С., Радомська Т. А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Курс лекцій: для студ. спец. "Облік та аудит". — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 108с. 25. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві": для студ. напряму підготов. "Економіка підприємства" всіх форм навчання. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. — 106 с. 26. Левицький С. І., Лепа Р. М., Коваленко Ю. О., Фінагіна О. В., Харіна К. В. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 250c. 27. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів спеціальності 6.030502 - "Економічна кібернетика" / Г. Л. Грінберг (уклад.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2009. — 44с. 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизовані інформаційні системи та технології": для студ. спец. напрямку "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / Ю. М. Тесля (уклад.). — Черкаси : ЧНУ, 2007. — 30с. 29. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології в оподаткуванні": для студ. спеціалізації "Оподаткування" всіх форм навч. / О. М. Беседовський (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 27с. 30. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в економіці" для студентів спеціальності 6.080400 "Інформаційні управляючі системи та технології" всіх форм навчання / І. В. Журавльова (уклад.), І. Л. Латишева (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. — 47с. 31. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисціпліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві": для студ. напряму підгот. "Економіка підприємства" всіх форм навч. / А. В. Гниря (уклад.) — Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 91с. 32. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з теми "Використання Case-технологій у проектуванні інформаційних систем та БД" навчальної дисципліни "Інформаційні системи міжнародного бізнесу" для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка" всіх форм навчання / Р. М. Чен (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2008. — 52с. 33. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" денної форми навчання / Л. А. Павленко (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2009. — 52с. 34. Науково-практична конференція до Дня науки "Новітні інформаційні технології і системи в економіці", 20 травня 2009 р. — Ірпінь, 2009. — 120с. 35. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч.-практ. посіб. для студ. екон. та техн. спец. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами "Комп'ютерні науки", "Економіка і підприємництво" — К. : Професіонал, 2008. — 320с. 36. Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 435с.* 37. Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 282с. 38. Перевозчикова О. Л. Інформаційні системи і структури даних: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. — 287с. 39. Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Латишева І. Л. Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 336с. 40. Сиротинська А. П., Лазаришина І. Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 264с. 41. Ситник Н. В. Банківські інформаційні системи: навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2008. — 384с.* 42. Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : УБС НБУ, 2007. — 515с. 43. Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології: навч. посібник для дистанц. навч. / М.І. Жалдак (наук.ред.). — К. : Університет "Україна", 2008. — 211c. 44. Таймазова Е. А. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум. — Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2009. — 196с. 45. Тарнавський Ю. А. Інформаційні системи і технології у фінансах: практикум з ведення комп'ютерної бухгалтерії в системі "1С:Предприятие": [навч. посіб.]. — К. : ІПК ДСЗУ, 2009. — 153с. 46. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: підручник. — К. : КНЕУ, 2008. — 590с. 47. Ушакова І. О., Плеханова Г. О.. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 127 с. 48. Фабричев В. А., Боровик В. М.. Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посібник. — К. : НАУ, 2008. — 100c. 49. Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. — 3-є вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 439c.* 50. Юринець В. Є., Юринець Р. В. Інформаційні системи управліня персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.. — Л. : Тріада плюс, 2008. — 628с.*
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
RobProgrInfSystVUpr16.doc334 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus