DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >
Кафедра економічної кібернетики (БЕ) >
Навчальна література кафедри економічної кібернетики >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20488

Назва: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Інформаційні системи в економіці”
Інші назви: підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст Напрям підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” Спеціальність 7.050102 “Економічна кібернетика”
Автори: Кареліна, Олена Володимирівна
Дата публікації: 2010
Ключові слова: інформаційні системи, економіка
Короткий огляд (реферат): Метою курсу “Інформаційні системи в економіці” є формування системи теоретичних знань та практичних умінь з методології проектування, організації та використання інформаційних систем (ІС) в економіці України. Завдання курсу: вивчення методологій, технологій та інструментальних засобів проектування систем оброблення економічної інформації; набуття практичних умінь застосування сучасних CASE-засобів для автоматизації проектування ІС; оволодіння практичними навичками створення алгоритмів економічних задач, адаптації та використання сучасних програмних засобів оброблення економічної інформації в економіці України; оцінювання ефективності інформаційних систем. Предмет: економічна інформація та інструментарій її обробки. Результатом вивчення курсу є отримання знань та умінь з проектування, розробки та впровадження ІС на підприємствах, а також знання про будову і функціонування ІС у галузях економіки, що дозволяє майбутньому фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20488
Перелік літератури: 1. Ананьєв О. М., Білик В. М., Гончарук Я. А. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підруч. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2006. — 583с.Андрусенко В. М. Інформаційні системи і технології в економіці: опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. очної і заочної форм навч. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2008. — 134с.Аніловська Г. Я., Чуй І. Р., Вус М. Л., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: навч. посіб. для студ. спец. 6.050105 "Банківські справи". — Л. : ЛКА, 2008. — 332с.Антонюк В. А., Курков М. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. — К. : КНЕУ, 2005. — 140с.Аранчій В. І., Некрасенко Л. А., Зоря О. П., Макаренко Ю. П., Аранчій Д. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Полтава : РВВ ПДАА, 2009. — 400с.Бенько М. М.. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. — К. : Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, 2010. — 336 с.Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. — К., 2006. — 362c. 8. Бережна Л. В.. Інформаційні системи та технології у фінансових установах: практикум для студ. напряму підгот. 0501 "Економіка і підприємництво". — Черкаси : ЧДТУ, 2009. — 107с.Беседовський О. М., Коц Г. П. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні: конспект лекцій. — Х. : ХНЕУ, 2007. — 292с.Беседовський О. М. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Коспект лекцій для студ. спец. 7.050106 усіх форм навч. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 102с. 11. Войтюшенко Н. М., Цибульська Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник для вищ. навч. закладів II-IV рівня акредитації. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. — 340c.Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. Інформаційні системи прйняття рішень: навчальний посібник. — К. : НАУ-друк, 2009. — 136с.Галузинський Г. П., Денісова О. О., Писаревська Т. А. Інформаційні системи у бізнесі. Практикум для індивідуальної роботи: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 524с.Глівенко С. В., Лапін Є. В., Павленко О. О., Лебідь В. М., Слабко С. С. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : ТОВ "ВДТ "Університетська книга", 2005. — 408с. 15. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 368с.Домрачев В. М., Єрмак В. В., Гребінець К. М., Домрачев Є. В. Інформаційні банківські системи: Навч. посібник за програмою Європейської Комісії "Магістр бізнес адміністрування" з поглибленною підготовкою по інформаційних технологіях (Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration" & Information Technologies). — К. : Видавництво Європейського університету, 2007. — 333с.Дрінь М. М., Піддубна Л. А., Черевко І. М. Бази даних та інформаційні системи: Навч. посіб. — Чернівці : Рута, 2005. — 194с.ДСТУ ISO/IEC 15288:2005. Інформаційні технології ; Процеси життєвого циклу системи (ISO/IEC 15288:2002, IDT) / П. Андон (пер.і наук.-техн.ред.). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — VII, 49с.Дубчак Л. В. Інформаційні системи та технології на підприємствах: Навч. посібник. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 83с.Дубчак Л. В., Іванова Л. І., Свириденко В. Ю. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. — Ірпінь, 2008. — 194c.Журавльова І. В., Чен Р. М. Інформаційні системи міжнародного бізнесу: навч. посібник. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. — 450с.Журавльова І. В., Чен Р. М., Ананьїна О. В., Цуріхін О. В. Інформаційні системи та технології: лабораторний практикум. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 304с.Завдання до лабораторних робіт та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в сучасному бізнесі" для студентів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчання / Р. К. Бутова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2009. — 72с.Завдання до практичних і лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в промисловості та фінансово-кредитній сфері" для студентів спеціальності 7.080401 денної форми навчання: Для студентів спеціальності 7.080401 / Р. К. Бутова (уклад.), А. А. Гаврилова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2006. — 68с.Заверач М. М., Третько В. В. Бази даних. Інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Хмельницький : ХНУ, 2007. — 303с.Зайцев С. І., Макаревич О. Г., Макаревич Т. А. Інформаційні системи і технології в економіці та управлінні: Навч. посібник. — Алчевськ : ДонДТУ, 2007. — 368с.Іванова Т. С., Постіл С. Д., Сафронова І. О. Інформаційні системи і технології обліку: навч. посіб. / за заг. ред. д.е.н., проф. С. П. Ріппи. — Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. — 266 с.Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС-2005): Матеріали наук.-практ. конф. мол. учених та аспірантів, 21-23 листопада 2005 р. / В.Ю. Ларін (відп.ред.) — К. : НАУ, 2005. — 180с.Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 травня 2006 р. — Чернівці : Рута, 2006. — 304с.Інформаційні системи в економіці: метод. вказівки до виконання комп'ютерного практикуму для студ. спец. 6.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 6.010107 "Економіка підприємств", 6.050103 "Міжнародна економіка", 6.050108 "Маркетинг" / В.О. Катустян (відп.ред.), О. В. Цеслів (уклад.). — К. : НТУУ"КПІ", 2006. — 88с.Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Метод. вказівки та завдання лаб. робіт з дисципліни для студ. спец. 6.050105 "Банківська справа" / Г.Я. Аніловська (уклад.), М.Л. Бучкович (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 39с.Інформаційні системи і технології в обліку: завдання та метод. вказівки для самост. роботи і викон. контрол. завдань для студ. спец. 6.050106 "Облік та аудит" всіх форм навчання / З.П. Наконечна (уклад.) — Л. : Видавництво ЛКА, 2008. — 20с.Інформаційні системи і технології в обліку: практикум для виконання лаб. робіт для студ. спец. 6.050100 та 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" денної та заочної форм навчання / О. Ф. Шаповал (уклад.). — К. : НУХТ, 2006. — 63с.Інформаційні системи і технології обліку: Метод. вказівки до самост. вивчення дисципліни та викон. лабораторних робіт для студ. Ін-ту заоч. та дистанційного навчання спец. 8.050106 "Облік і аудит" / А. М. Мержвинська (уклад.) — К. : НАУ, 2005. — 40с.Інформаційні системи і технології у фінансах: Метод. вказ. для самост. роботи та завдання лабораторних робіт з дисципліни для студ. спец. "Фінанси" / Г.Я. Аніловська (уклад.), І.В. Артищук (уклад.) — Л. : Видавництво ЛКА, 2005. — 44с.Інформаційні системи та структури даних: лабораторний практикум для студ. спец. 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі" / О. В. Іванкевич (уклад.). — К. : НАУ, 2006. — 91с.Інформаційні системи та структури даних: Метод. вказ. до викон. лаборатор. робіт 1-7 для студ. спец. 8.091501 "Комп'ютерні системи та мережі" / І. А. Жуков (уклад.). — К. : НАУ, 2005. — 68с.Інформаційні технології та системи. Методичні вказівки до самостійної й індивідуальної роботи: для самост. роботи студ. напряму "Товарознавство та торговельне підприємство" / В.М. Білик (уклад.), Л.А. Лепак (уклад.) — Л. : ЛКА, 2009. — 52с.Інформаційні управляючі системи та технології: Методичні вказівки до переддипломної практики та дипломного проектування для студентів спеціальності 8.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" / Ю. К. Зіатдінов (уклад.). — К. : НАУ, 2005. — 64с.Касаткіна Н. В., Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Інформаційні системи та їх застосування: [монографія]. — К. : ПП "Аверс", 2008. — 142с.Коваленко А. Є. Розподілені інформаційні системи: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за спец. "Інтелектуальні системи прийняття рішень". — К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 244c.Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в банківській сфері": Для студ. спец. 7.050105 заоч. форми навч. / Р. К. Бутова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2006. — 31с.Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансах" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / І. Б. Медведєва (уклад.). — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2006. — 27с.Корпоративні інформаційні системи: метод. вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт студ. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання / О.М. Ананьев (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 60с.Кошкін В. К., Фаріонова Т. А., Шнейдер О. Б. Інформаційні системи і технології у діяльності НБУ. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT: метод. вказівки для студ. спец. "Фінанси". — Миколаїв : НУК, 2007. — 80с.Кривченко М. С., Радомська Т. А. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Курс лекцій: для студ. спец. "Облік та аудит". — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 108с.Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві": для студ. напряму підготов. "Економіка підприємства" всіх форм навчання. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. — 106 с.Левицький С. І., Лепа Р. М., Коваленко Ю. О., Фінагіна О. В., Харіна К. В. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики. — Донецьк : Юго-Восток, 2007. — 250c.Матюха М. М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. для дистанц. навч. — К. : Університет "Україна", 2005. — 305с.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів спеціальності 6.030502 - "Економічна кібернетика" / Г. Л. Грінберг (уклад.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2009. — 44с.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизовані інформаційні системи та технології": для студ. спец. напрямку "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / Ю. М. Тесля (уклад.). — Черкаси : ЧНУ, 2007. — 30с.Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.050106 заочної форми навчання / О. М. Беседовський (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2006. — 31с.Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології в оподаткуванні": для студ. спеціалізації "Оподаткування" всіх форм навч. / О. М. Беседовський (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 27с.Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в економіці" для студентів спеціальності 6.080400 "Інформаційні управляючі системи та технології" всіх форм навчання / І. В. Журавльова (уклад.), І. Л. Латишева (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. — 47с.Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з курсу "Інформаційні системи в економіці" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / Р. К. Бутова (уклад.), І. О. Золотарьова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2005. — 76с.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання / І. О. Золотарьова (уклад.), Г. О. Плеханова (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2006. — 56с.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в управлінні персоналом": Для студ. спец. 8.050109 усіх форм навч. / І. В. Журавльова (уклад.), І. Л. Латишева (уклад.). — Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. — 63с.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисціпліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві": для студ. напряму підгот. "Економіка підприємства" всіх форм навч. / А. В. Гниря (уклад.) — Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 91с.Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з теми "Використання Case-технологій у проектуванні інформаційних систем та БД" навчальної дисципліни "Інформаційні системи міжнародного бізнесу" для студентів напряму підготовки "Міжнародна економіка" всіх форм навчання / Р. М. Чен (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2008. — 52с.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Інформаційні системи в економіці" для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика" денної форми навчання / Л. А. Павленко (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2009. — 52с.Науково-практична конференція до Дня науки "Новітні інформаційні технології і системи в економіці", 20 травня 2009 р. — Ірпінь, 2009. — 120с.Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу: навч.-практ. посіб. для студ. екон. та техн. спец. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами "Комп'ютерні науки", "Економіка і підприємництво" — К. : Професіонал, 2008. — 320с.Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 435с.Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К. : КНЕУ, 2008. — 282с.Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — 2.вид. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 257с.Пасічник В. В., Жежнич П. І., Кравець Р. Б., Пелещишин А. М., Тарасов Д. О. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних: монографія. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. — 348 с.Перевозчикова О. Л. Інформаційні системи і структури даних: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. — 287с.Писаревська Т. А., Городній О. В. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці: Навч.- метод. посібник / Т.А. Писаревська (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 284с.Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Латишева І. Л. Інформаційні системи в управлінні персоналом: навч. посіб. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 336с.Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Пасенко Н. С., Маляревський Ю. Д. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібник. — Х. : ХНЕУ, 2005. — 295с.Свириденко В. Ю. Інформаційні системи фінансових установ: Навч. посіб. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 80с.Сиротинська А. П., Лазаришина І. Д. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 264с.Ситник Н. В. Банківські інформаційні системи: навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2008. — 384с.Сорока П. М. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч. посібник для дистанційного навчання. — К. : Видавництво Ун-ту "Україна", 2005. — 264с.Страхарчук А. Я., Страхарчук В. П. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : УБС НБУ, 2007. — 515с.Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології: навч. посібник для дистанц. навч. / М.І. Жалдак (наук.ред.). — К. : Університет "Україна", 2008. — 211c.Таймазова Е. А. Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум. — Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2009. — 196с.Тарнавський Ю. А. Інформаційні системи і технології у фінансах: практикум з ведення комп'ютерної бухгалтерії в системі "1С:Предприятие": [навч. посіб.]. — К. : ІПК ДСЗУ, 2009. — 153с.Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. — К. : КНЕУ, 2005. — 290с.Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: підручник. — К. : КНЕУ, 2008. — 590с.Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті: Завдання для практ. занять, самост. й індивід. роботи та метод. вказ. до їх викон. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" для всіх форм навч. / З.П. Наконечна (уклад.), М.В. Жовтанецька (уклад.) — Л. : Видавництво ЛКА, 2005. — 34с.Ушакова І. О., Плеханова Г. О.. Інформаційні системи та технології на підприємстві: конспект лекцій. — Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. — 127 с.Ушакова І. О.. Інформаційні системи та технології в статистиці: Конспект лекцій. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 200с.Фабричев В. А., Боровик В. М.. Інформаційні системи і технології підприємства: навч. посібник. — К. : НАУ, 2008. — 100c.Чекурін В. Ф., Червінка К. А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум для студ. мат. та фіз.-техн. спец. — Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 222с.Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. — 3-є вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 439c.Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С.. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Знання, 2006. — 430с.Юринець В. Є., Юринець Р. В. Інформаційні системи управліня персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.. — Л. : Тріада плюс, 2008. — 628с.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
RobProgrInfSystVEcon10.doc375,5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus