DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Роботи студентів >
Магістр >
8.18010015 — консолідована інформація >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19540

Назва: МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ДИСТРИБУЦІЇ ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
Автори: ВОЛЯНЮК, АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Бібліографічний опис: Волянюк А.М. Моделювання бізнес-процесів підприємства з дистрибуції та сервісного обслуговування автомобілів : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.18010015 — консолідована інформація“/ А.М. Волянюк, Н.Е. Кунанець ; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 7 с.
Дата публікації: 23-лют-2017
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: Тернопіль
Науковий керівник: Кунанець, Наталія Едуардівна
Ключові слова: 8.18010015
консолідована інформація
Короткий огляд (реферат): В Україні особливої актуальності набувають засоби комп'ютерного моделювання, на що вказує наявність великої кількості наукових робіт, які стосуються зазначеної тематики. Поєднання з підходами на основі теорії масового обслуговування дає змогу вирішити численні завдання вдосконалення автомобільного обслуговування, зокрема, клієнтів, замовників, покупців на різних об’єктах та підприємствах виробничої й обслуговуючої інфраструктури українського ринку автомобільних послуг. В ході дослідження були виділені найбільш підходящі системи для обраної предметної області: AnyLogic, Arena та Extend. На підставі проведеного дослідження, в якості середовища моделювання був обраний пакет Extend, так як він володіє достатньою функціональністю і високою ефективністю побудови і дослідження складних систем з використанням імітаційного моделювання. При розв’язанні завдань дослідження використовуються алгоритмічні моделі для моделювання діяльності модуля підприємства з дистрибуції та сервісного обслуговування автомобілів засобами пакету Extend. За поведінкою в часі обрано динамічні моделі (час відіграє роль незалежної змінної, а поведінка об'єкта моделювання змінюється в часі). При моделюванні системи були вирішені всі поставлені завдання та отримані результати. В ході проектування були визначені характеристики сервісу технічного обслуговування, розроблена його модель, проведено ряд експериментів з моделлю, в ході яких встановлено залежності вихідних даних від вхідних параметрів, а також дані рекомендації, що дозволяють підвищити ефективність функціонування даної системи. Були зроблені висновки про якість системи та можливе її поліпшення. Була приведена завдання, що дозволяє істотно збільшити кількість обслужених машин. Об'єкт дослідження – процес функціонування підприємства з дистрибуції та сервісного обслуговування автомобілів. Предмет дослідження – надання сервісних послуг клієнтам підприємства з дистрибуції та сервісного обслуговування автомобілів. Мета магістерської роботи – вдосконалення процесу використання ресурсів, необхідних для обслуговування клієнтів підприємства з дистрибуції та сервісного обслуговування автомобілів шляхом побудови та аналізу імітаційної моделі. Методи дослідження – методи імітаційного моделювання. В результаті дослідження були проаналізовані алгоритми імітаційного моделювання роботи модулів автоцентра, отримані теоретичні значення для подальшого застосування та побудови моделі засобами програмного середовища Extend. Ukraine has become especially important means of computer simulation, as indicated by the large number of scientific papers related to the issue. A combination of approaches based on queuing theory makes it possible to solve many tasks of improving automotive service, including customers, clients, customers at different sites and industrial enterprises and service infrastructure Ukrainian market of automotive services. During the research were selected the most appropriate system for the chosen subject area: AnyLogic, Arena and Extend. Based on the research, as the simulation environment was chosen Extend package, as it has enough functionality and high performance construction and study of complex systems using simulation. When solving research problems using algorithmic models for simulation module of enterprise distribution and service of cars means the package Extend. Over time behavior in selected dynamic models (time acts as the independent variable, and object modeling behavior changes over time). In the simulation system were solved all the tasks and results. During the design specifications were defined maintenance services, developed his model, a series of experiments with a model in which initial data is set depending on the input parameters and recommendations that improve the efficiency of the system. Were conclusions about the quality of the system and possible improvement. It was brought task that can significantly increase the number of vehicles serviced. The object of study - the process of operation of the business of distribution and servicing cars. Subject of research - providing services to customers from enterprise distribution and servicing cars. The purpose of the master's work - improving the process of using the resources needed to serve customers with enterprise distribution and service of cars by building and analyzing simulation model. Research methods - methods of simulation. The study analyzed algorithms for simulation modeling of the modules auto centers, the theoretical value for later use and model building tools software environment Extend.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19540
Розташовується у зібраннях:8.18010015 — консолідована інформація

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Автореферат_Волянюк.doc80 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus