DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

Ⅳ Міжнародна науково–методична конференція „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ : [109]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ІV Міжнародна науково-методична конференція
Форум молодих економістів-кібернетиків
«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

24 жовтня 2013 року в читальному залі бібліотеки університету відбулося відкриття ІV Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід».

Серед її організаторів — Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська асоціація економічної кібернетики», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Львівський національний університет імені Івана Франка, Ягелонський університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан), Тернопільська обласна організація Українського союзу науково-технічної інтелігенції.

Понад 70 учасників зібралися задля обговорення актуальних питань розвитку економіки як в Україні, так і за її межами. Відкривав конференцію проректор з наукової роботи ТНТУ, зав. кафедрою економічної кібернетики, професор Рогатинський Роман Михайлович. До вітального слова Рогатинський Р.М. запросив засновника конференції, співголову оргкомітету, завідувача кафедри економічної кібернетики ЛНУ ім.І.Франка, д.е.н., професора Вовка Володимира Михайловича. «Сьогодні кібернетика — це авангард науки. Виш, у якому навчаються кібернетики має відшліфовувати інструментарій мислення цих молодих людей та бути активним у завоюванні території, де можна впроваджувати цей інструментарій» — зазначив професор Вовк В.М. Про важливість співпраці та обміну досвідом ВНЗ у сфері економічної кібернетики наголосила завідувач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету, д.е.н., професор Коляденко Світлана Василівна. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях під час пленарного засідання, зокрема:

 • Доповідь д.е.н., проф. Вовка В.М. «Проблеми економічної кібернетики на сучасному етапі розвитку економіки України».
 • Доповідь д.е.н.. проф. Ляшенко О.М. «Питання вдосконалення стандарту вищої освіти з підготовки фахівців з економічної кібернетики».
 • Доповідь заступника декана ФПД, к.е.н. Співака С.М. «Особливості та проблеми використання інформаційних систем в процесі підготовки фахівців фінансово-економічного напряму».

Робота конференції тривала впродовж трьох днів. За результатами конференції планується видати збірник тез конференції, а також збірник наукових статей («Вісник Львівського університету. Серія економічна», листопад — грудень 2013 р.).

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

 1. Моделювання економіко-виробничих систем.
 2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
 3. Моделі синергетичної економіки.
 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
 5. Комунікації та якість в управлінні.
 6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
 7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
 8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 • заявку про участь у конференції (приклад див. в інформаційному листі табл. 1); (приклад назви файлу — zayav_Ivaniv) — не пізніше 06 жовтня 2013 р. поштою або konf.ek.kibern@gmail.com;
 • тексти тез (1–2 сторінки, назва файлів, наприклад, tez_Іvaniv) подати не пізніше 13 жовтня 2013 р. поштою або на konf.ek.kibern@gmail.com;
 • роздруковану статтю, підписану авторами та її електронну версію (назва файлів, наприклад, stat_Іvaniv), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, подати до початку конференції (допускається подання тексту статті з оплатою під час проведення конференції).

Інформація для контактів: кафедра економічної кібернетики ТНТУ ім. І. Пулюя; наукові секретарі Захаревич Оксана Ігорівна, Потіха Оксана Богданівна тел.: (0352) 43-06-73, т/факс: (0352) 25-36-74; konf.ek.kibern@gmail.com

Поштова адреса: Завідувачу кафедри економічної кібернетики проф. Рогатинському Р.М. ТНТУ ім. І. Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досві: Тези доповідей ІV Міжнародної науково–методичної конференції, 24-26 жовтня 2013 року, Тернопіль / відпов.ред Р.М.Рогатинський. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя. – 216 с.

Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Зміст


1
2
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
52
53
55
57
59
61
63
65
67
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
69
71
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
114
116
117
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
208
209
211
 
215

Content


1
2
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
10
12
14
17
18
20
21
23
26
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
52
53
55
57
59
61
63
65
67
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
69
71
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
97
99
101
103
106
109
111
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
114
116
117
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
120
121
123
125
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
146
148
150
152
153
155
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
157
159
160
161
163
164
166
168
169
171
173
175
177
180
182
183
185
187
189
190
193
195
197
198
199
201
203
205
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
208
209
211
 
215

Нові матеріали (усі)

Застосування нечіткої логіки для вирішення економічних задач

Основні напрями покращення ефективності використання основних засобів

Проблеми та шляхи вирішення венчурного бізнесу в Україні

Методи регресійного аналізу в наукових дослідженнях

Капіталізація українських фондових бірж

Розвиток підприємництва в Україні

Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності малих підприємств

Прогнозування розвитку кредитного ринку України

Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в Тернопільській області на 2013 рік

Моделі управління державним боргом: європейський досвід

Моделювання показників ефективності використання основних фондів

Формування механізму покращення використання основних фондів підприємства

Аналіз особливостей розвитку енергоринку України

Оптимізація зон транспортного обслуговування поштового відділення

Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем

Інформаційні системи та технології в муніципальному управлінні

Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіці

Рефінансування як сучасний метод управління дебіторською заборгованістю

Роль та особливості ділової комунікації

Формування системи стратегічного розвитку економічної системи

Теоретичні засади моделювання фінансового стану підприємства

Динамічна модель оподаткування туристичної галузі

Система підтримки прийняття рішень щодо планування цінової політики підприємства

Особливості використання OLTP і OLAP-технологій у підтримці прийняття рішень

Методичні аспекти використання системи MOODLE у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики

Прогнозування імовірності банкрутства методами нечіткої логіки

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства

Етапи розрахунку інтегрального показника мотивацій трудових факторів ділової активності підприємства

Механізм діагностики діяльності підприємства з врахуванням ризику

Дослідження взаємозв’язку між поняттями «інновація» та «інноваційний процес»

Оптимізаційна модель для управління транспортним парком

Аналіз інноваційної складової інвестиційної діяльності підприємства

Оптимізація використання коштів автодорожнього підприємства на дорожні роботи

Сучасні тенденції українського біржового ринку акцій

Модель співвідношення страхового тарифу та ймовірності страхового випадку

Державне регулювання біржової діяльності в Україні

Моделювання соціально-економічних процесів на базі нечіткої логіки

Розробка ефективної збутової політики підприємства

Models depending on purchasing power of generalized demand functions

Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем

Сучасні тенденції та проблеми розвитку фондового ринку України

Титульна сторінка

Застосування скорингових моделей у споживчому кредитуванні

Моделювання фрактальних характеристик фінансових ринків

Особливості розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні

Моделювання процесу ціноутворення на ринку нафтопродуктів

Редакційна сторінка

Просування товарів і послуг у соціальних мережах

Роль маркетингового стратегічного планування в управлінні підприємством

Онтології узгодження властивостей структури доменного простору економічної безпеки підприємства

Диагностические экспертные системы с бинечеткими входными данными

Моделювання процесу прийняття управлінських рішень

Організація взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах

Підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних лізингоодержувачів за допомогою механізму оптимізаційного моделювання

Необхідність впровадження CRM у компаніях сфери послуг

Расщепление неоднородного нечетко заданного потока на составляющие

Електронний документообіг та його вплив на підвищення якості прийняття управлінських рішень

Моделювання впливу доходів населення на індекс споживчих цін

Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва

Прогнозування категорії якості кредиту домогосподарства за допомогою економетричних моделей мультиваріантного порядкового вибору

Прогнозування рівня безробіття молоді в Україні за допомогою економетричних методів

Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва

Застосування методу моделей задач прогнозування соціально – економічного розвитку регіону

Моделирование нестационарных временных рядов экономической динамики на основе уравнения фоккера-планка

Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарювання

Тренди сучасної купівельної поведінки клієнтів

Моделювання системи узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства

Особливості фінансування сфери ритуальних послуг

Прогнозування обсягів виробництва продукції ВАТ «Чортківський цукровий завод» із використанням методики трендового аналізу

Концепції створення ефективного інформаційного середовища

Економічна безпека підприємства

Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства

Умови розвитку підприємств в сучасному ринковому середовищі

Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства

Моделювання розвитку будівельного комплексу на основі використання системного аналізу

Основні стратегії поводження підприємства на ринку

Порівняння програм формування та подачі електронної звітності

Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політики

Проблеми та перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку

Визначення оптимальної стратегії торгівлі на валютному ринку Forex

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Використання математичних моделей стосовно прогнозу водневого показника у гідроекосистемах

Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємства

Моделювання приросту населення України

Світовий та вітчизняний неприбутковий сектор: тенденції та перспективи розвитку

Експертні системи в управлінні підприємством

Проектування науково-дослідницької роботи студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»

Оценка эффективности функционирования системы обслуживания с нечетким входящим потоком

Управління економічною рентабельністю підприємства на основі детермінованої факторної моделі «DuPont»

Роль податкових стратегій в управлінні підприємством

Інформаційна система оцінки якості електронних видань

Моделювання розвитку малого підприємництва на основі взаємодії з іншими суб’єктами бізнес-середовища

Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації

Ефективність комунікацій в прийнятті управлінських рішень

Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах

Дослідження можливостей використання генетичних алгоритмів для побудови оптимізаційних моделей виробничих підприємств

Комплексна оцінка ризиків впровадження виробництва біоетанолу на спиртових заводах

Роль і місце факторного аналізу у прибутку підприємства

Проблеми розвитку та перспективи фондового ринку України

Видавничі сторінки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus