DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >

Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» : [131]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ІІ Міжнародна науково-методична конференція форум молодих економістів-кібернетиків
«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»

6 - 8 жовтня 2011 року
м. Тернопіль

На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами:

  1. Моделювання економіко-виробничих систем.
  2. Економетричні моделі та методи прогнозування.
  3. Моделі синергетичної економіки.
  4. Інформаційні технології в моделюванні економіки.
  5. Комунікації та якість в управлінні.
  6. Актуальні задачі теоретичної економіки.
  7. Методологічні та прикладні аспекти функціонування та розвитку економіки підприємств.
  8. Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики.

Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» / ТНТУ. — 2011. — Тернопіль. — 261 с.

Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
11
14
16
18
20
23
25
27
29
32
34
36
38
40
41
43
45
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
67
69
71
74
76
79
81
82
84
86
88
90
92
95
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
97
99
100
103
105
107
109
111
113
115
118
120
121
СЕКЦІЯ 3. МОДЕЛІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
123
125
126
128
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
130
131
134
137
138
140
141
142
144
146
148
151
СЕКЦІЯ 5. КОМУНІКАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ В УПРАВЛІННІ
153
155
157
159
161
162
164
166
168
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
171
173
175
177
178
180
182
184
187
189
191
192
СЕКЦІЯ 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
194
196
198
200
202
204
206
207
209
211
213
214
216
218
221
222
223
225
227
228
230
232
234
236
238
240
242
243
245
247
249
251
СЕКЦІЯ 8. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
254
255
257
258
260

Content


1
3
SEKTSIIA 1. MODELIUVANNIA EKONOMIKO-VYROBNYCHYKH SYSTEM
11
14
16
18
20
23
25
27
29
32
34
36
38
40
41
43
45
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
67
69
71
74
76
79
81
82
84
86
88
90
92
95
SEKTSIIA 2. EKONOMETRYCHNI MODELI TA METODY PROHNOZUVANNIA
97
99
100
103
105
107
109
111
113
115
118
120
121
SEKTSIIA 3. MODELI SYNERHETYCHNOI EKONOMIKY
123
125
126
128
SEKTSIIA 4. INFORMATSIINI TEKHNOLOHII V MODELIUVANNI EKONOMIKY
130
131
134
137
138
140
141
142
144
146
148
151
SEKTSIIA 5. KOMUNIKATSII TA YAKIST V UPRAVLINNI
153
155
157
159
161
162
164
166
168
SEKTSIIA 6. AKTUALNI ZADACHI TEORETYCHNOI EKONOMIKY
171
173
175
177
178
180
182
184
187
189
191
192
SEKTSIIA 7. METODOLOHICHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY FUNKTSIONUVANNIA TA ROZVYTKU EKONOMIKY PIDPRYIEMSTV
194
196
198
200
202
204
206
207
209
211
213
214
216
218
221
222
223
225
227
228
230
232
234
236
238
240
242
243
245
247
249
251
SEKTSIIA 8. PROBLEMY PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV Z EKONOMICHNOI KIBERNETYKY
254
255
257
258
260

Нові матеріали (усі)

Фактори впливу на ефективність адаптивної реструктуризації будівельних підприємств в умовах невизначеності інформації

Економетричне моделювання трудової активності персоналу підприємства

Організація оперативного аналізу виробничої собівартості продукції

Моделювання потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів на основі факторного аналізу

Критерії розподілу завдань співробітникам у процесі підтримки інформаційною системи

Розвиток фінансової науки України у ХХ столітті

Використання міжнародного досвіду застосування стратегії диверсифікації в умовах українських машинобудівних підприємств

Моделювання оцінки стану підприємства в умовах кризового середовища

Використання нечіткої ентропії для прогнозування кризових явищ

Формалізація знань управління економічними процесами

Вдосконалення економічної дільності підприємства на основі управлінського консультування

Забезпечення інформаційної односпрямованості впливу показників в інтегральній оцінці мотивації

Удосконалення інформаційного забезпечення оперативного управління промисловим підприємством

Якісні методи досліджень поведінки споживачів

Інформаційні технології в управлінні взаємовідносинами з клієнтами

Економіко-математичне моделювання утилізації газових продуктів вуглевидобутку

Відповідальна місія економічної кібернетики в розвитку соціально-економічних систем

Аналіз інвестиційно-інноваційного середовища в сучасних ринкових умовах

Максимізація прибутку сільськогосподарського підприємства з урахуванням сезонності

Комунікації у системі управлінні

Експертні системи в управлінні економічними об’єктами

Застосування апарату нечіткої логіки в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства

Управління організаційними змінами на підприємствах

Моделювання довгострокових залежностей у фінансово-економічних процесах

Моделювання управлінської ситуації прийняття рішень на прикладі львівської залізниці методами імітаційного моделювання

Порівняльний аналіз показників диференціації доходів населення України

Моделювання вартості надання освітніх послуг вищими навчальни закладами

Стратегічне планування як ефективний управлінський інструмент щодо підвищення прибутковості підприємства

Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підпрємств автодорожньої галузі

Аналіз діяльності ТНТУ на ринку освітніх послуг з підготовки фахівців з економічної кібернетики

Еконофізичні методи моніторингу раннього сповіщення та прогнозування економічних криз

Впровадження моделі PDCA на підприємстві: нові можливості

Формування товарних стратегій у виробничій діяльності підприємства

Етапи реалізації кластерного маркетинга підприємств логістичної галузі

Теоретичні і прикладні аспекти розвитку адаптаційних процесів до умов ринкової економіки

Актуальні проблеми маркетингової комунікаційної політики підприємств ПЕК

Формування припустимих сценаріїв розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності

Визначення сутності дефініції „провайдинг ефективності”

Облікове відображення фінансових ресурсів в системі управління підприємством

Ресурсозабезпечення виробничих процесів

Сучасні підходи до управління державною заборгованістю

Прогнозування соціальної реакції на структурні реформи

Особливості комунікаційної політики телекомунікаційної компанії

Динамічна модель міжгалузевого балансу: ретроспектива та перспектива використання

Економічні і соціальні наслідки міграційних процесів

Специфіка застосування генетичних алгоритмів до розв’язку задачі маршрутизації транспортних засобів в умовах стохастичного попиту

Methods evaluation effectiveness of НАССР system

Моделювання впливу реклами на покупців продукції

Тіньова економіка в Україні та шляхи її подолання

Титульна сторінка

Інтелектуальні інформаційні системи на торговельному підприємстві

Моделі оновлення підприєств з виготовлення машин неперервного транспорту

Роль мобільного зв’язку в економіці

Учет фактора риска при расчете ставки роялти в случае франчайзинга

Зміст

Моніторинг діяльності персоналу в системах управління знаннями підприємства

Інноваційна політика підприємства, як форма стратегічного управління

Модель оптимізації балансу комерційного банку

Машинобудівний комплекс: тенденції та шляхи виходу з кризи

Метод моделей як інструмент економічного аналізу

Організація взаємодії суб’єктів у підприємництві

Модель оптимізації будівництва і використання автошляхів

Моделювання процесу управління портфельними інвестиціями

Інтерактивний маркетинг: стан розвитку в Україні

Взаємозв’язок мінімальної заробітної плати з рівнем інфляції в Україні

Побудова та дослідження лінійної технологічної моделі української економіки

Застосування методів нечіткої логіки в оцінюванні ефективності інвестиційно-інноваційних проектів

Математичні моделі ритмічності (циклічності) в економіці

Проблема «ринкових оман» в моделях функціонування інвесторів у економічних системах

Подходы к оценке инновационного риска интегрированных структур

Циклічність (ритмічність) в економіці та важливість її дослідження

Вплив організації фінансово-грошових відносин на розвиток захисних функцій національного виробництва в умовах трансформаційної економіки

Сучасний стан управління комунікаціями проекту

Approaches to modeling the use of resources

Роль інноваційних процесів у розвитку економічної системи

Економічна роль та ризики будівництва

До питання про якісну реструктуризацію управління у вузах

Оперативний контролінг і методи діагностики матеріальних потоків на підприємствах

Аналіз ринкових можливостей підприємства

Необхідність та шляхи забезпечення якісного економічного зростання в Україні

Аналіз діяльності підприємства за допомогою збалансованої системи показників

Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства

Використання методів реальних опціонів при оцінці інвестиційного проекту

Методика проведення диверсифікації на виробничих підприємствах

Моделювання економіко-виробничих систем

Теоретичні аспекти політики залучення позикових коштів підприємства

Критерії впливу на розрахунок квот під час здійснення міжнародних автоперевезень

Проблеми становлення та розвитку інноваційних бізнес-інкубаторів в Україні

Особливості застосування логістичних стратегій при конструюванні ланцюга поставок

Оцінка конкурентної надійності соціально-економічної системи

Використання інформаційного управління в галузі місцевого самоврядування

Роль організаційної культури машинобудівного підприємства у підвищенні ефективності його діяльності

Побудова економетричної моделі для аналізу інфляції в Україні

Використання інформаційних технологій при розв’язуванні економіко-математичної моделі розвитку виробництва підприємства за умов стохастичного ринкового середовища

Моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів із використанням сучасних підходів і методів економіко-математичного моделювання

Побудова виробничого фронту витрат на охорону здоров’я України та її сусідів

Квантова еконофізика – проблеми та нові концепції

Формалізація термів та дослідження функцій належності при оцінюванні інвестиційних проектів в галузі зв’язку з застосуванням засад нечіткої логіки

Критеріальні показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності

Моделювання кількості підприємств на ринку

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus