DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19430

Назва: Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Олексюк, Василь Петрович
Сташків, Микола Ярославович
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Стажування з фаху: методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56с.
Дата публікації: 2017
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Район розташування: ТНТУ
УДК: 631.3
ББК: 40.72
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Пропонована програма стажування з фаху розроблена відповідно до навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва».
Опис: Студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» відповідно до навчальних планів підготовки, освітньо-професійних програм (надалі ОПП), освітньо-кваліфікаційних характеристик (надалі ОКХ) освітньо-кваліфікаційного рівня (надалі ОКР) або освітнього ступеня «Магістр» проходять дві практики: стажування з фаху та переддипломну практику. Стажування з фаху студенти п’ятого курсу проходять у десятому семестрі. Тривалість стажування з фаху студентів освітнього ступеня (ОКР) «Магістр» − 6 тижнів. Термін проходження практики встановлюється графіком навчального процесу. Стажування з фаху студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців – магістрів у вищих навчальних закладах. Проводять її на оснащених відповідним чином базах практики – підприємствах і організаціях різних галузей господарства. При організації та проведенні практики повинні бути створені умови, що забезпечують студентам закріплення теоретичних знань зі спеціальних предметів і набуття ними практичних навиків за спеціальністю.
Зміст: Вступ ……………………………………………………………………………. 4 1. Мета й завдання стажування з фаху……………………….……………….. 5 2. Організація та порядок проведення стажування з фаху…………………... 8 3. Бази практики………….……………………………………………………... 10 4. Керівництво стажуванням з фаху…………………………………………... 12 5. Зміст стажування з фаху………..………………………………………........ 14 6. Обов’язки студента-практиканта ………………………………………........ 15 7. Умови виконання студентами програми стажування з фаху….…………... 19 8. Охорона праці й навколишнього середовища ……………………………... 21 9. Навчальні заняття, індивідуальні завдання, екскурсії …………………….. 21 10. Науково-дослідна робота …………………………………………………... 23 11. Збір матерiалiв для дипломної роботи ОКР «Магістр» ………………….. 25 12. Календарний графік проходження стажування з фаху ………...……….... 26 13. Структура та вимоги до складання звіту …………………………………. 26 14. Вимоги до оформлення звіту …………………………………………........ 28 15. Порядок захисту звіту …………………………………………………........ 35 16. Критерії оцінювання ……………………………………………………….. 37 Додаток 1 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ З ФАХУ……………………………........ 39 Додаток 2 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ …………….. 41 Додаток 3 ВЗІРЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИБУТТЯ ДО ПІДПРИЄМСТВА …… 42 Додаток 4 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ …………………... 43 Додаток 5 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТУ ……………… 50 Додаток 6 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА СТАЖУВАННЯ З ФАХУ ……. 51 Додаток 7 ГОСТ 7.1:2006 (на оформлення літературних джерел) ………... 52 Список використаних та рекомендованих джерел …………………………… 54
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19430
Власник авторського права: Хомик Н.І., Олексюк В.П., Сташків М.Я.
Перелік літератури: 1. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс]: нові правила бібліогр. опису /Кн. палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm 2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36с. 3. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 48с. 4. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 5. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 6. Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методика дидактического исследования [Текст] /В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2005. – 208с. 7. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.І (ч.1). Машини та зна-ряддя для обробітку грунту [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2001. – 441с. 8. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Машини для сівби та садіння [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2002. – 452с. 9. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Зернозбиральні машини [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2004. – 404с. 10. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації [Текст] /Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184с. 11. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Текст] /В.В. Ковальчук. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 206с. 12. Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник [Текст] /Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2006. – 206с. 13. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм [Текст] /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. О.В. Нанки. – Xарків: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356с. 14. Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів: підручник [Текст] /Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2004. – 331с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148- 46-0. 15. Кулаковский, Й.В., Кирпичников, Ф.С., Резник, Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.1. Справочник [Текст] /И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 285с. 16. Кулаковский, И.В., Кирпичников, Ф.С., Резник, Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.2. Справочник [Текст] /И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 286с. 17. Лапін, В.М. Безпека життєдіяльності людини [Текст] /В.М. Лапін. – Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000. – 188с. 18. Методичні вказівки з проходження стажування з фаху для студентів спеціальності 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання [Текст] /С.О. Кужель, О.В. Мацюк, О.В. Маєвський – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2013. – 60с. 19. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ-Пресс, 1999. – С. 168–188. 20. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 429с. 21. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті //Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9–13. 22. П’ятницька-Позднякова, І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник [Текст] /І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 115с. 23. Рибак, Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин [Текст] /Т.І. Рибак. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 332с. 24. Робоча програма переддипломної практики: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» [Текст] //О.В. Закалов, І.Г. Погорілець, П.В. Пшоняк. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2011. – 20с. 25. Техника сельскохозяйственная.Методы экономической оценки.ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 26. Справочник по единой системе конструкторской документации [Текст] /Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255с. 27. Український орфографічний словник: близько 170000 слів /За ред. В.М. Русанівського; [уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун]; НАН України; Укр. мовно-інформ. фонд; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К.: Довіра, 2006. – 960с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 28. Філіпенко, А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій [Текст] /А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 207с. 29. Хомик Н.І., Бабій А.В., Олексюк В.П. Конструкторсько-технологічна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».– Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 64 с. 30. Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: курс лекцій. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 248 с. 31. Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 50 с. 32. Хомик Н.І. Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Виробнича практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56 с. 33. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Ознайомлювальна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 52 с. 34. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Довбуш Т.А. Стажування з фаху: методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56 с. 35. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина 1. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 36. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Частина 2. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 37. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. Основи агрономії. Курс лекцій Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с. 38. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до виконання курсової роботи. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 191 с. 39. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Рубінець Н.А. Механізація переробки та зберігання с/г продукції. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 52 с. 40. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Технічна механіка: навчально-методичний посібник до курсової роботи. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. –192 с. 41. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь О.П. Деталі машин. Курс лекцій для студентів заочної форми навчання. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 160 с. 42. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Рубінець Н.А. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво». – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. 43. Хомик Н.І., Олексюк В.П., Сташків М.Я. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобуду-вання» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148 с. 44. Хомик Н.І, Олексюк В.П., Цьонь О.П. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Курс лекцій. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288 с. 45. Хомик Н.І., Сташків М.Я. Робочі програми переддипломної практики та стажування з фаху. Методичні вказівки для студентів ОКР «Спеціаліст», ОКР «Магістр» спеціальності 7.05050312 (8.050503) Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 56 с. 46. Хомик Н.І., Цьонь О.П. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050312 (8.05050312) «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 224 с. 47. Цивільна оборона. Підручник [Текст] /За ред. В.С. Франчука. – К., 2001. – 256с. 48. Черній, А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник [Текст] /За заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232с. 49. Шейко, В.М., Кушнаренко, Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник [Текст] /В.М. Шейко , Н.М. Кушнаренко. – К.:Знання-Прес, 2003.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2017_XC_stazyvan_mag_metod (1).PDF761,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus