DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19428

Назва: Переддипломна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Олексюк, Василь Петрович
Сташків, Микола Ярославович
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Переддипломна практика: методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 56с.
Дата публікації: 2017
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
УДК: 631.3
ББК: 40.72
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Пропонована програма переддипломної практики розроблена відповідно до навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва».
Опис: Студенти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» відповідно до навчальних планів підготовки, освітньо-професійних програм (надалі ОПП), освітньо-кваліфікаційних характеристик (надалі ОКХ) освітньо-кваліфікаційного рівня (надалі ОКР) «Магістр» проходять переддипломну практику. Тривалість переддипломної практики студентів ОКР «Магістр» − 6 тижнів. Термін проходження практики встановлюється графіком навчального процесу. Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців – магістрів у вищих навчальних закладах. Проводять її на оснащених відповідним чином базах практики – підприємствах і організаціях різних галузей господарства. При організації та проведенні практики повинні бути створені умови, що забезпечують студентам закріплення теоретичних знань зі спеціальних предметів і набуття ними практичних навиків за спеціальністю. Проходження переддипломної практики – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних відповідною технікою, виконання ними конкретних службових обов’язків. У даних методичних вказівках розглянуто загальні питання організації, проведення та підбиття підсумків переддипломної практики студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва». Вказівки складено відповідно з діючим положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993р., розробленим Міністерством освіти України та на основі програм спеціальних курсів для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом.
Зміст: Вступ ……………………………………………………………………………. 4 1. Мета і завдання переддипломної практики………………………………… 5 2. Організація та порядок проведення практики ……………………………... 8 3. Бази практики ………………………………………………………………... 10 4. Керівництво практикою ……………………………………………………... 12 5. Зміст переддипломної практики .………………………………………........ 14 6. Обов’язки студента-практиканта ………………………………………........ 15 7. Умови виконання студентами програми переддипломної практики …...... 19 8. Охорона праці й навколишнього середовища ……………………………... 21 9. Навчальні заняття, індивідуальні завдання, екскурсії …………………….. 21 10. Науково-дослідна робота …………………………………………………... 23 11. Збір матерiалiв для дипломної роботи ОКР «Магістр» ………………….. 25 12. Календарний графік проходження переддипломної практики ...………... 26 13. Структура та вимоги до складання звіту …………………………………. 26 14. Вимоги до оформлення звіту …………………………………………........ 29 15. Порядок захисту звіту …………………………………………………........ 35 16. Критерії оцінювання ……………………………………………………….. 37 Додаток 1 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ …………………………………………........ 39 Додаток 2 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ …………….. 41 Додаток 3 ВЗІРЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИБУТТЯ ДО ПІДПРИЄМСТВА …… 42 Додаток 4 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ …………………... 43 Додаток 5 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТУ ……………… 50 Додаток 6 ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ ……………………………………………………………………. 51 Додаток 7 ГОСТ 7.1:2006 (на оформлення літературних джерел) ………... 52 Список використаних та рекомендованих джерел …………………………… 54
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19428
Власник авторського права: Хомик Н.І., Олексюк В.П., Сташків М.Я.
Перелік літератури: 1. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс]: нові правила бібліогр. опису /Кн. палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm 2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36с. 3. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 48с. 4. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 5. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 6. Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методика дидактического исследования [Текст] /В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2005. – 208с. 7. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.І (ч.1). Машини та зна-ряддя для обробітку грунту [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2001. – 441с. 8. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Машини для сівби та садіння [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2002. – 452с. 9. Заїка, П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.ІІ (ч.2). Зернозбиральні машини [Текст] /П.М. Заїка. – Харків: Око, 2004. – 404с. 10. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації [Текст] /Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184с. 11. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник [Текст] /В.В. Ковальчук. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 206с. 12. Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник [Текст] /Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2006. – 206с. 13. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм [Текст] /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; за ред. О.В. Нанки. – Xарків: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356с. 14. Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів: підручник [Текст] /Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2004. – 331с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-8148- 46-0. 15. Кулаковский, Й.В., Кирпичников, Ф.С., Резник, Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.1. Справочник [Текст] /И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 285с. 16. Кулаковский, И.В., Кирпичников, Ф.С., Резник, Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Ч.2. Справочник [Текст] /И.В. Кулаковский, Ф.С. Кирпичников, Е.И. Резник. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 286с. 17. Лапін, В.М. Безпека життєдіяльності людини [Текст] /В.М. Лапін. – Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000. – 188с. 18. Методичні вказівки з проходження стажування з фаху для студентів спеціальності 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання [Текст] /С.О. Кужель, О.В. Мацюк, О.В. Маєвський – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2013. – 60с. 19. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ-Пресс, 1999. – С. 168–188. 20. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва [Текст] /О.А. Науменко, І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, В.І. Дзюба та ін.; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полупанова. – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 429с. 21. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті //Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9–13. 22. П’ятницька-Позднякова, І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник [Текст] /І.С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 115с. 23. Рибак, Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин [Текст] /Т.І. Рибак. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 332с. 24. Робоча програма переддипломної практики: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» [Текст] //О.В. Закалов, І.Г. Погорілець, П.В. Пшоняк. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2011. – 20с. 25. Справочник по единой системе конструкторской документации [Текст] /Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255с. 26. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 27. Український орфографічний словник: близько 170000 слів /За ред. В.М. Русанівського; [уклали: В.В. Чумак, І.В. Шевченко, Л.Л. Шевченко, Г.М. Ярун]; НАН України; Укр. мовно-інформ. фонд; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К.: Довіра, 2006. – 960с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 28. Філіпенко, А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій [Текст] /А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – 207с. 29. Цивільна оборона. Підручник [Текст] /За ред. В.С. Франчука. – К., 2001. – 256с. 30. Черній, А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник [Текст] /За заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2004. – 232с. 31. Шейко, В.М., Кушнаренко, Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник [Текст] /В.М. Шейко , Н.М. Кушнаренко. – К.:Знання-Прес, 2003.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2017_XC_peredduplomna_metod (2).pdf984,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus