DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19408

Назва: Вступ до спеціальності Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050312 (8.05050312) «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Цьонь, Олег Петрович
Бібліографічний опис: Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / Н. І. Хомик, О. П. Цьонь – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 224 с.
Дата публікації: 2015
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
УДК: 621.01
ББК: 34.4
Кількість сторінок: 224
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Природно-кліматичні зони та ґрунтові умови України є сприятливими для вирощування зернових, зернобобових, круп'яних, олійних, технічних культур, насінників трав і сої, кукурудзи і соняшнику на зерно. Кожна з цих культур має свої біологічні та технологічні особливості, які диктують специфічні вимоги до сільськогосподарської техніки та технологій, що застосовується на їх збиранні. Україна має понад 32 млн. га орних земель, значний відсоток яких становлять чорноземи. Вітчизняними селекціонерами виведено і впроваджено у виробництво багато високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, завдяки яким можна отримувати високі врожаї зернових (70…100 ц/га), цукрових буряків (400….500 ц/га), кукурудзи на зерно (понад 100 ц/га) та ін. Щоб реалізувати ці можливості виробники сільськогосподарської продукції повинні мати в достатній кількості сучасну техніку з метою застосування у сільськогосподарському виробництві інтенсивних технологій. Інтенсивна технологія вирощування сільськогосподарських культур – це система науково-обґрунтованих, економічно ефективних, взаємопов’язаних способів, технологічних операцій та прийомів, спрямованих на отримання високих урожаїв культур при виконанні їх передовою технікою. Застосовуються вони у тісному поєднанні й відповідності з фізіологічними потребами рослин за біологічними фазами їх розвитку. Ці технології спрямовані, насамперед, на підвищення ефективності використання біокліматичного потенціалу, можливостей високопродуктивних районованих сортів сільськогосподарських культур, дозованого внесення мінеральних і органічних добрив та інших засобів хімізації. Для цього Україна має потужний промисловий потенціал. Перелік тільки великих спеціалізованих заводів, які виготовляли і можуть виготовляти в достатній кількості різноманітні сільськогосподарські машини, є цьому підтвердженням. Це заводи з виготовлення комбайнів (Херсонський, Дніпропетровський, Тернопільський), жаток (Бердянський), сівалок (Кіровоградський), ґрунтообробної техніки (Одеський), кормозбиральної техніки (Білоцерківський) та ін. Крім того, останніми роками почали виготовляти сільськогосподарські машини й інші заводи, які раніше не спеціалізувалися на їх виробництві. Проте ще не в достатній кількості виготовляють сільськогосподарські машини для енергонасичених тракторів. Багато з машин не відповідають сучасним вимогам, мають низьку продуктивність і надійність, потребують багато часу для їх технічного обслуговування. Поки що не знайшли повсюдного впровадження інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур. Машинобудування завжди було і залишається провідною серед інших галузей промисловості. Це пояснюється тим, що всі процеси в матеріальному виробництві, будівництві, сільськогосподарському виробництві, на транспорті, пов'язані з використанням машин. Конструкції машин безперервно вдосконалюються згідно з вимогами експлуатації та виробництва, а також на основі можливостей, що виявляються з розвитком науково-технічних досліджень, появою нових матеріалів і способів надання їм потрібних форм та властивостей. Важливою умовою підвищення продуктивності машинно-трактор-них агрегатів та високоякісного виконання робіт є досконале оволодіння сільськогосподарською технікою, високоефективне використання і технічно правильне обслуговування її, систематичне вивчення і впровадження у виробництво досягнень науки й передового досліду. Сільськогосподарська техніка безперервно вдосконалюється. Щоб ефективно використовувати її та удосконалювати, майбутні інженери повинні добре знати будову машин і знарядь, принцип їхньої роботи, вміти правильно налаштовувати робочі органи і механізми машин на оптимальні режими роботи залежно від умов, що змінюються, а також властивостей оброблюваного матеріалу. Тому зараз постала проблема забезпечення промисловості і сільськогосподарського виробництва висококваліфікованими фахівцями з розробки та виготовлення сільськогосподарської техніки. Створення й експлуатація продукції машинобудівної промисловості, які б відповідали сучасним вимогам, пов'язані з потребою підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів, здатних розв’язувати задачі розрахунків, конструювання, виробництва та експлуатації машин. Така підготовка проводиться на базі викладання студентам фундаментальних, загальноосвітніх, загальноінженерних та спеціальних дисциплін. Дисципліна «Вступ до спеціальності» є першою, яка безпосередньо пов'язка з майбутнім фахом. Основні завдання курсу: - ознайомлення студентів із загальними характеристиками машинобудівної галузі промисловості та сільськогосподарського виробництва; - ознайомлення з основними напрямками інженерної діяльності; - ознайомлення з особливостями навчального процесу у вищому технічному навчальному закладі. Цей посібник розроблено відповідно до діючих типових програм і навчальних планів.
Опис: Пропонований навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми та навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050312 та 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і призначений для студентів денної та заочної форм навчання. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує короткі теоретичні викладки основного матеріалу.
Зміст: ВСТУП...6 Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ...8 Тема 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СЬОГОДЕННЯ ТНТУ імені ІВАНА ПУЛЮЯ...10 Тема 3. ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ...22 Тема 4. СТУДЕНТ І УНІВЕРСИТЕТ...26 4.1. Студентське самоврядування в університеті...27 4.2 Правовий статус студентів, аспірантів і докторантів, слухачів...28 4.3. Види навчальних занять в університеті...30 4.4. Особливості самостійної роботи студента ...34 4.5. Завдання та форми контролю (оцінювання) знань студентів...38 4.6. Дистанційне навчання студентів...42 4.7. Семестровий контроль і критерії оцінювання знань студентів...45 4.8. Підсумковий контроль з дисципліни «Вступ до спеціальності»...51 Тема 5. СИСТЕМА НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ...52 5.1. Організація навчального процесу в університеті, оцінювання знань студентів...53 5.2. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій...54 5.3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»...58 5.4. Зміст підготовки фахівців спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»...59 5.5. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра машинобудування...62 5.6. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників із вищою освітою бакалаврів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» за професійним спрямуванням на спеціальність 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»...64 5.7. Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалавра машинобудування...65 5.8. Варіативна частина змісту освітньо-професійної програми...70 5.9. Державна атестація бакалавра машинобудування...73 5.10. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра машинобудування, первинні посади...73 Тема 6. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА...77 6.1. Задачі та основні напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва...78 6.2. Історія розвитку сільськогосподарських машин та науки про них...78 6.3. Система машин для комплексної механізації процесів в рослинництві...80 6.4. Загальні класифікаційні ознаки сільськогосподарських машин та напрямки їх розвитку...81 Тема 7. МАШИНОБУДІВНА ГАЛУЗЬ ПРОМИСЛОВОСТІ...88 7.1. Загальна характеристика машинобудівної галузі промисловості...89 7.2. Важке машинобудування...92 7.3. Загальне машинобудування...92 7.4. Середнє машинобудування...93 Тема 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА СУЧАСНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА...95 8.1. Нормативно-правова база підготовки дипломованого фахівця...96 8.2. Сфери професійної діяльності дипломованого фахівця...96 8.3. Об'єкти професійної діяльності інженера-механіка...97 8.4. Види професійної діяльності інженера-механіка...97 8.5. Завдання професійної діяльності інженера-механіка...99 8.6. Кваліфікаційні вимоги до інженера-механіка виробничої дільниці...100 Тема 9. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЮ...102 9.1. Відомості про проектування та конструювання...103 9.2. Відомості про технологія виготовлення деталей ...105 9.3. Сільськогосподарські машини як об’єкти проектування...106 Тема 10. МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ Й ІНСТРУМЕНТИ...116 10.1. Загальні відомості про металорізальні верстати й інструменти...117 10.2. Обробка матеріалів різанням...118 10.2.1. Токарна обробка...119 10.2.2. Фрезерна обробка...122 10.2.3. Обробка на свердлильних верстатах...125 10.2.4. Обробка на розточувальних верстатах...127 10.2.5. Обробка на протяжних верстатах...128 10.2.6. Обробка стругальних верстатів...130 10.2.7. Шліфування і полірування...131 10.2.8. Обробка на верстатах з числовим програмним керуванням...131 Тема 11. ОБРОБКА МЕТАЛІВ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ...136 11.1. Поверхнева обробка металів...137 11.2. Слюсарні роботи...140 11.3. Кування і штампування...141 11.4. Ливарне виробництво...142 11.5. Зварювання...145 11.6. Безпека праці та забезпечення безпеки життєдіяльності...149 11.6.1. Завдання в галузі безпеки життєдіяльності...149 11.6.2. Вимоги безпеки до виробничого обладнання...150 11.6.3. Пожежна безпека...151 11.6.4. Електробезпека...152 11.6.5. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища...152 Тема 12. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ...153 12.1. Механізація й автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні...154 12.2. Використання роботів на промислових підприємствах...155 12.3. Заводи та цехи машинобудівної промисловості...158 12.4. Інформаційні технології в машинобудуванні...160 12.5. Інтенсифікація машинобудівного комплексу промисловості...163 ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА...166 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК...168
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19408
Власник авторського права: © Хомик Н.І., Цьонь О.П. 2015
Перелік літератури: 1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. для втузов / Н.М. Капустин, П.М. Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др.; под ред. Н.М. Капустина. – М.: Высшая школа, 2004. – 415 с. 2. Виноградов,В.М. Технология машиностроения: введение в специальность. Технология машиностроения / В.М. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 176 с. 3. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 447 с. 4. Гевко Б.М. Технологія обробки на верстатах з ЧПК: навч. посібник / Б.М. Гевко, А.В. Матвійчук. – Тернопіль: ТДТУ, 2004. – 131 с. 5. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – Львів: Новий світ, 2000. – 230с. 6. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов / А.М. Дальский. – М.: Машиностроение, 2004. – 512 с. 7. Желєзна А.М. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: навч. посібник / А.М. Желєзна, В.А Кирилович. – К.: Кондор, 2004. – 796 с. 8. Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1976. – 510 с. 9. Кондаков А.И. САПР технологических процессов / А.И. Кондаков. – М.: Академия, 2007. – 272 с. 10. Конюх В.Л. Компьютерная автоматизация производства / В.Л. Конюх. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 108 с. 11. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навч. посібник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько. – К.: Либідь, 2002. – 328 с. 12. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины. – М.: Машиностроение, 1984. – 356 с. 13. Погорелый Л.В., Татьянко Н.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз. – К.: Феникс, 2004. – 232с. 14. Посібник. Машини для збирання зернових та технічних культур /За ред. В.І. Кравчука, Ю.Ф. Мельника. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. – 296 с. 15. Проектування сільськогосподарських машин. Частина 1. Плуги загального призначення / За ред. М.В. Бакума. – Харків, 2003. – 336 с. 16. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – Тернопіль: Збруч, 2003. – 332 с. 17. Рибак Т.І. Підвищення надійності сільськогосподарських машин. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 278 с. 18. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні / П.О. Руденко. – К.: Вища школа, 1993. – 414 с. 19. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 1: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 384 с. 20. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва / П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 21. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. із спец. «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» / За ред. М.І. Черновола. Кн. 3: Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / П.В. Сисолін, М.М. Петренко, М.О. Свірень; За ред. М.І. Черновола. – К.: Фенікс, 2007. – 432 с. 22. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – 285 с. 23. Сільськогосподарські машини. Частина 2. Машини для внесення добрив. У 2-х. т. /За ред. М.В. Бакума. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – 288 с. 24. Сільськогосподарські машини. Частина 3. Посівні машини. / За ред. М.В. Бакума. – Харків: ПП «Черв’як», 2005. – 332 с. 25. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін..; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2004. – 544 с. 26. Сільськогосподарські машини / Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. – К.: Вища школа, 1987. – 486 с. 27. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины /Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др.; Под общ. ред. Г.Е. Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688c. 28. Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств / А.Г. Схиртладзе, В.Ю. Новиков. – М.: Высшая школа, 2001. – 407 с. 29. Ткаченко І.Г. Технологія машинобудування: вступ до спеціальності / Ткаченко І.Г., Капаціла Ю.Б., Паливода Ю.Є. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 84 с. 30. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки / Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с. 31. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування / М.Г. Чумак. – К.: Либідь, 2000. – 368 с. 32. Шишмарев В.Ю. Машиностроительное производство: учебник для студ. учреждений средн. проф. образования / В.Ю. Шишмарев, Т.И. Каспина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
tutylka__COVER.png246,97 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
posibnuk_2015.djvu5,38 MBDjVuПереглянути/Відкрити
tutylka.pdf150,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
posibnuk_2015.pdf4,66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus