DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) >
Навчальні матеріали кафедри ТХ >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19406

Назва: Машини та обладнання для тваринництва КУРС ЛЕКЦІЙ Частина 1
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Приналежність: ТНТУ
Бібліографічний опис: Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Ч. 1 / Хомик Н.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 224с.
Дата публікації: 2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
УДК: 631.22(075)
ББК: 40.715
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Тваринництво є основною галуззю агропромислового комплексу, яка забезпечує населення продуктами харчування, дає сировину для переробної галузі, у поєднанні з рослинництвом, утворює замкнену гармонійну біотехнічну систему. Зменшення поголів'я тварин і птиці, зниження їх продуктивності й показників відтворення призвели до зменшення виробництва всіх видів тваринницької продукції та зниження їх споживання населенням. Головні причини цього – незадовільний за кількістю і якістю рівень кормовиробництва й кормозабезпечення галузі; скорочення виробничого потенціалу; застарілі виробничі тваринницькі приміщення й споруди, машини й технологічне обладнання; недостатня селекція племінних господарств; значне переміщення виробництва продукції тваринництва у приватний сектор, що призвело до погіршення ефективності ведення галузі з питань селекційно-племінної роботи, кормозабезпечення, ветеринарно-санітарного, технічного і технологічного забезпечення та інформаційного і дорадчого супроводження. Скорочення поголів'я худоби призводить до різкого зниження родючості ґрунтів через зменшення внесення органічних добрив, що зумовлює зниження врожайності та валових зборів як продовольчих, так і кормових культур. Відродження і розвиток тваринництва буде успішним і ефективним, якщо в цій галузі будуть застосовуватися нові пріоритетні технології та засоби механізації, технічне переоснащення діючих об'єктів, нові ферми і системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту техніки, адаптовані до рівня концентрації і спеціалізації виробництва, способів утримання й годівлі тварин. Створення обладнання для приготування та роздавання кормів тваринам і птиці, доїльного обладнання, систем для вентиляції та регулювання температурного режиму в тваринницьких приміщеннях, технічних засобів для сепарування, пастеризації та охолодження молока, систем водопостачання та напування тварин і птиці, видалення гною, посліду і приготування з них добрив змінило технології виробництва, способи утримання і годівлі тварин, вимоги до технологічних режимів їх життєзабезпечення. Нові машини і знаряддя впливають на вдосконалення технологій утримання тварин, спрощують їх, зменшують витрати ресурсів на їх виконання, покращують використання генетичного потенціалу. Сучасні технології у тваринництві: кліткове утримання птиці; різні способи утримання худоби; нові технології і форми організації доїння корів у залах і станках, обладнаних автоматичними системами контролю молоковіддачі; автоматичне нормування видавання кормів; створення засобів для машинного обслуговування тварин, автоматизовані системи виробництва яєць, м'яса бройлерів, відгодівлі свиней і т.п. Ефективність виробництва високоякісної конкурентоспроможної тваринницької продукції потребує високого рівня інженерно-технічних працівників, на підготовку яких частково направлений цей посібник.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19406
Власник авторського права: Хомик Н.І., Довбуш А.Д.
Перелік літератури: 1. Алешкин В.Р., Рощин П.М. Мехнизация животноводства. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336с. 2. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. – М.: Колос, 1983. – 360с. 3. Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. – К.: Освіта, 1993. – 240с. 4. Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1978. – 192с. 5. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. – М.: Колос, 1965. – 384с. 6. Дегтерев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224с. 7. Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. – М: Агропромиздат, 1990. – 336с. 8. 3емсков В.И., Ковальчук В.Д. Механизация приготовления кормов на фермах. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1976. 9. Карташев Л.П. Механизация и электрификация животноводства. – М.: Агропромиздат, 1987. – 320с. 10. Кормановский Л.П. Механизация животноводства и кормопроизводства на малой ферме. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207с. 11. Короткевич В.А. Механизация свиноводческих ферм и комплексов. – Мн.: Уроджай, 1979. – 127с. 12. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропроиздат, 1987. – 303с. 13. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник: В 2 т. – М.: Росагропромиздат, 1987 – 1988. – Т1. – 287с.; 1988. – Т2. – 286с. 14. Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. – К.: Урожай, 1970. – 177с. 15. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін..; За ред. О.В. Нанки. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356с. 16. Лобановский Г.А. Кормоцехи на фермах. – М.: Колос, 1971. 17. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В., Полупанов В.М. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 1. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 225с. 18. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 2. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 279с. 19. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. – 560с. 20. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 640с. 21. Мельников СВ., Калюга В.В., Хазанов Е.Е. и др. Справочник по механизации животноводства. – Л.: Колос, 1983. – 336с. 22. Механізація виробництва продукції тваринництва. – Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. – К.: Урожай, 1994. – 264с. 23. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. – К.: Урожай, 1995. 24. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. – М.: Колос, 1984. – 336с. 25. Новиков Г.И. Комплексная механизация в промышленном свиноводстве. – М.: Колос, 1973. 26. Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. – К.: Вища шк., 1994. – 367с. 27. Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормораздаюшие устройства. – М.: Машиностроение, 1971. – 207с. 28. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. – К.: Урожай, 1982. – 270с. 29. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 228с. 30. Потапов Г.П. Транспортеры в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1987. – 95с. 31. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275с. 32. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. /За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба В.І. та інші) Харків ХНТУСГ, 2009. – 429с. 33. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча. – 2004.- 200с. 34. Смирнов И.И. Механизация животноводческих ферм. – М.: Гос. н.-т. изд-во маш. лит., 1959. – 359с. 35. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. – 216с. 36. Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. – Харків: Прапор, 1993. – 140с. 37. Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. – Харків, 2002. – 216с.
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
MOT_LEKZII_CHASTUNA_1_2017_02_27_17_54_01_962.PDF9,79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus