DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18631

Назва: Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку
Інші назви: Tourism as a promising area of the economic development
Автори: Машлій, Галина Богданівна
Машлій, Світлана Олегівна
Mashliy, Halyna
Mashliy, Svitlana
Бібліографічний опис: Машлій Г. Б. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку / Галина Богданівна Машлій, Світлана Олегівна Машлій // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 169-176. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Mashliy H., Mashliy S. (2016) Turyzm yak perspektyvnyi napriamok ekonomichnoho rozvytku [Tourism as a promising area of the economic development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 169-176 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 6-кві-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.48
Ключові слова: туризм
чинники розвитку туризму
туристичні прибуття
надходження від туризму
класифікація туристів
tourism
factors of the development of tourism
Tourist Arrivals
International Tourism Receipts
classification of tourists
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 169-176
Початкова сторінка: 169
Кінцева сторінка: 176
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження динаміки та регіональної структури міжнародних туристичних прибуттів, а також виявлено причини, що їх зумовили. Встановлено, що туристична галузь у світі протягом останніх п’яти років відзначалася стійким зростанням темпів свого розвитку. Проаналізовано рейтинг країн-лідерів за обсягами туристичних прибуттів у 2014 році. Наведено дослідження структури туристів за метою подорожі та використанням різних видів транспорту. Проведено аналізування динаміки надходжень від міжнародного туризму у світі загалом та за окремими регіонами. Висвітлено стан туристичних прибуттів та надходжень від туризму в Україні, виявлено їх тенденції. Обгрунтовано причини наявності високого потенціалу розвитку туризму в нашій державі та умови його реалізації.
Tourism is one of the most promising sectors of the world economy and the economy of many countries. This sector of activity must play a key role in establishing peace and understanding between different nations, and provide recreational, social, economic and environmental effects. The dynamics and regional structure of international tourist arrivals and their reasons are investigated in the article. It is found that the tourist industry in the world it has been marked by steady growth over the past five years. Rating leading countries in terms of tourist arrivals in 2014 is analyzed. The investigation of tourists structure by purpose of travel and using of different means of transport has been carried out. Analysis of the dynamics of cash flows from international tourism in the world and for individual regions has been conducted. Trends analysis of tourists’ arrivals and tourism cash flows in Ukraine has been held. The article states that having a powerful tourist and recreational potential, Ukraine has all chances to become world class tourist state. Due to the expansion of international relations there are conditions for the promotion of national tourist product on the world market, implementation of best practices in tourism, full implementation of the tasks and functions of tourism, which will strengthen the economic foundation of our state. tourism, factors of the development of tourism, Tourist Arrivals, International Tourism Receipts, classification of tourists.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18631
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/48335/12-Okhrimenko.pdf?sequence=1
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition
http://www.ukrstat.gov.ua/
Перелік літератури: 1. Теребух, А.А. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні [Текст] / А.А. Теребух, О.П. Макар, Г.Я. Ільницька // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – Ч. 2. – С. 126 – 129.
2. Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
3. Чернецька, С.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму [Текст] / С.А. Чернецька // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 232. – С. 85 – 88.
4. Любіцева, О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] / О.O. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2005. – 436 с.
5. Полещук, М.І. Основні тенденції розвитку міжнародного туризму [Текст] / М.І. Полещук // Науковий збірник Білоруського державного університету. – 2012. – Вип. III. – С. 176 – 179.
6. Бейдик, О.О. Фактори формування туристичних регіонів і центрів в’їзного туризму України: зб. наук. статей [Текст] / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад // Проблеми міжнародного туризму. – К.: ППНВ, 2010. – С. 284 – 299.
7. Охріменко, А.Г. Тенденції формування в’їзного туристичного потоку до України [Текст] / А.Г. Охріменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/48335/12-Okhrimenko.pdf?sequence=1
8. Мальська, М.П. Туристичний бізнес: теорія і практика: навчальний посібниик [Текст] / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
9. Щербакова, Н.О. Шляхи стимулювання туристичної привабливості України [Текст] / Н.О. Щербакова // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2014. – Вип. 13 (2). – 18 с.
10. Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
11. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.
12. Кифяк, В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. [Текст] / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.
13. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
References: 1. Terebukh, A.A. Problemy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini [Text], A.A. Terebukh, O.P. Makar, H.Ya. Ilnytska, Molodyi vchenyi, 2015, No 11 (26), Ch. 2, P. 126 – 129.
2. Zakon Ukrainy "Pro turyzm" [Electronic resource], Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
3. Chernetska, S.A. Suchasni tendentsii rozvytku mizhnarodnoho turyzmu [Text], S.A. Chernetska, Kultura narodov Prychernomoria, 2012, No 232, P. 85 – 88.
4. Liubitseva, O.O. Rynok turystychnykh posluh [Text], O.O. Liubitseva, K., Alterpres, 2005, 436 p.
5. Poleshchuk, M.I. Osnovni tendentsii rozvytku mizhnarodnoho turyzmu [Text], M.I. Poleshchuk, Naukovyi zbirnyk Biloruskoho derzhavnoho universytetu, 2012, Vyp. III, P. 176 – 179.
6. Beidyk, O.O. Faktory formuvannia turystychnykh rehioniv i tsentriv viznoho turyzmu Ukrainy: zb. nauk. statei [Text], O.O. Beidyk, N.O. Novosad, Problemy mizhnarodnoho turyzmu, K., PPNV, 2010, P. 284 – 299.
7. Okhrimenko, A.H. Tendentsii formuvannia viznoho turystychnoho potoku do Ukrainy [Text], A.H. Okhrimenko [Electronic resource], Access mode: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/48335/12-Okhrimenko.pdf?sequence=1
8. Malska, M.P. Turystychnyi biznes: teoriia i praktyka: navchalnyi posibnyyk [Text], M.P. Malska, V.V. Khudo, K., Centre of Educational Literature, 2009, 424 p.
9. Shcherbakova, N.O. Shliakhy stymuliuvannia turystychnoi pryvablyvosti Ukrainy [Text], N.O. Shcherbakova, Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Tekhnichna seriia, 2014, Iss. 13 (2), 18 p.
10. Diadechko, L.P. Ekonomika turystychnoho biznesu [Text], L.P. Diadechko, K., Centre of Educational Literature, 2007, 224 p.
11. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Electronic resource], Access mode: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.
12. Kyfiak, V.F. Orhanizatsiia turyzmu: tutorial [Text], V.F. Kyfiak, Chernivtsi: Knyhy-KhKhI, 2008, 344 p.
13. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Mashliy_H-Tourism_as_a_promising_169-176__COVER.jpg146,33 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Mashliy_H-Tourism_as_a_promising_169-176.djvu127,42 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Mashliy_H-Tourism_as_a_promising_169-176.pdf3,54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus