DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18630

Назва: Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я
Інші назви: Personnel management as the main function of a manager in the health sector
Автори: Ліштаба, Людмила Вікторівна
Lishtaba, Liudmyla
Бібліографічний опис: Ліштаба Л. В. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я / Людмила Вікторівна Ліштаба // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 163-169. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Lishtaba L. (2016) Upravlinnia personalom yak providna funktsiia menedzhera v sferi okhorony zdorovia [Personnel management as the main function of a manager in the health sector]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 163-169 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 23-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 658.5
Ключові слова: управління
менеджер
система охорони здоров’я
персонал
планування
management
manager
healthcare system
personnel
planning
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 163-169
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 169
Короткий огляд (реферат): В закладах охорони здоров'я існує безліч проблем щодо підвищення ефективності та якості менеджменту щодо управління людськими ресурсами. Одна з таких з проблем зустрічається при відборі співробітників. Для підвищення ефективності управління персоналом запропоновано враховувати ряд характеристик, що є притаманні саме системі управління в сфері охорони здоров’я, які можуть безпосередньо впливати на здійснення тих чи інших функцій в області управління персоналом. Для вирішення проблеми запропоновано впровадження програми тематичних циклів для удосконалення роботи працівників кадрових служб і керівників установ системи охорони здоров’я
In health care, there are many problems related to improving the efficiency and quality of management in human resource administration. One of the problems is encountered in the selection of staff. To improve the efficiency of personnel management, it is recommended to consider a number of characteristics that are inherent in the system of management in healthcare, which may directly affect the implementation of certain functions in the human resource management. To solve the problem, we propose to introduce a program of thematic cycles for improvement of personnel services staff and managers of institutions of the health sector.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18630
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/mg_dpozou.pdf
Перелік літератури: 1. Білинська, М. Розвиток інтелектуального та кадрового менеджменту в державному управлінні охороною здоров’я [Текст] / М. Білинська, Т. Попченко // Главный врач. – 2007. – № 11 (79). – С. 69 – 73.
2. Гладун, З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування й реалізації) [Електронний ресурс]: моногр. / З.С. Гладун. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/mg_dpozou.pdf.
3. Журавель, В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения [Текст] / В. И. Журавель. – К.: Изд-во «Деснянська правда», 1994. – 336 с.
4. Латишев, Є.Є. Управління кадровими ресурсами вітчизняної галузі охорони здоров’я на шляху до європейської інтеграції [Текст] / Є. Є. Латишев // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 1 (87) 2005. – С. 109 – 115.
5. Кузьмін, О.Є. Менеджмент у фармації: підруч. [Текст] / О.Є. Кузьмін, Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк та ін.; за ред. О.Є. Кузьміна і Б.П. Громовика. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 448 с.
6. Мнушко, З.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. 1 : Менеджмент у фармації [Текст] / З.М. Мнушко, Н.М. Діхтярьова. – Х. : Основа, 1998. – 255 с.
7. Москаленко, В.Ф. Глобальні та національні проблеми кадрових ресурсів охорони здоров’я [Текст] / В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузєва // Главный врач. – 2007. – № 1. – С. 32 – 40.
8. Носуліч, Т.М. Кадровий потенціал системи охорони здоров’я: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Т.М. Носуліч // Демографія та соціальна економіка. – 2006. – № 1/2006. – С. 173 – 179.
9. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: кол. моногр. [Текст] / О.В. Баєва, М.М. Білинська, Л.І. Жаліло та ін.; за ред. О.В. Баєвої, І.М. Солоненка. – К.: МАУП, 2007. – 376 с.
References: 1. Bilynska, M. Rozvytok intelektualnoho ta kadrovoho menedzhmentu v derzhavnomu upravlinni okhoronoiu zdorovia [Text], M. Bilynska, T. Popchenko, Hlavnyi vrach, 2007, No 11 (79), P. 69 – 73.
2. Hladun, Z.S. Derzhavna polityka okhorony zdorovia v Ukraini (administratyvno-pravovi problemy formuvannia y realizatsii) [Electronic resource]: monohr., Z.S. Hladun, Access mode: http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/mg_dpozou.pdf.
3. Zhuravel, V.I. Osnovy menedzhmenta v sisteme zdravookhraneniia [Text], V. I. Zhuravel, K., Izd-vo "Desnianska pravda", 1994, 336 p.
4. Latyshev, Ye.Ye. Upravlinnia kadrovymy resursamy vitchyznianoi haluzi okhorony zdorovia na shliakhu do yevropeiskoi intehratsii [Text], Ye. Ye. Latyshev, Odeskyi medychnyi zhurnal, 2005, No 1 (87) 2005, P. 109 – 115.
5. Kuzmin, O.Ye. Menedzhment u farmatsii: pidruch. [Text], O.Ye. Kuzmin, B.P. Hromovyk, H.D. Hasiuk and other; ed. O.Ye. Kuzmina i B.P. Hromovyka, Vinnytsia: Nova knyha, 2005, 448 p.
6. Mnushko, Z.M. Menedzhment ta marketynh u farmatsii. Ch. 1 : Menedzhment u farmatsii [Text], Z.M. Mnushko, N.M. Dikhtiarova, Kh. : Osnova, 1998, 255 p.
7. Moskalenko, V.F. Hlobalni ta natsionalni problemy kadrovykh resursiv okhorony zdorovia [Text], V.F. Moskalenko, T.S. Hruzieva, Hlavnyi vrach, 2007, No 1, P. 32 – 40.
8. Nosulich, T.M. Kadrovyi potentsial systemy okhorony zdorovia: problemy ta perspektyvy rozvytku [Text], T.M. Nosulich, Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2006, No 1/2006, P. 173 – 179.
9. Upravlinnia pidpryiemnytskoiu diialnistiu v haluzi okhorony zdorovia: kol. monohr. [Text], O.V. Baieva, M.M. Bilynska, L.I. Zhalilo and other; ed. O.V. Baievoi, I.M. Solonenka, K., MAUP, 2007, 376 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Lishtaba_L-Personnel_management_as_163-169__COVER.jpg174,4 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Lishtaba_L-Personnel_management_as_163-169.djvu108,6 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Lishtaba_L-Personnel_management_as_163-169.pdf2,92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus