DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18628

Назва: Розвиток соціально-культурної сфери через бюджетне грантування інститутів громадянського суспільства
Інші назви: Development of socio-cultural area through budgetary grants for civil society institutions
Автори: Воронцова, Анна Сергіївна
Мунтян, Віктор Валентинович
Vorontsova, Anna
Muntian, Viktor
Бібліографічний опис: Воронцова А. С. Розвиток соціально-культурної сфери через бюджетне грантування інститутів громадянського суспільства / Анна Сергіївна Воронцова, Віктор Валентинович Мунтян // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 146-155. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Vorontsova A., Muntian V. (2016) Rozvytok sotsialno-kulturnoi sfery cherez biudzhetne hrantuvannia instytutiv hromadianskoho suspilstva [Development of socio-cultural area through budgetary grants for civil society institutions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 146-155 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 23-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.563.1
316.7
061.2
346
Ключові слова: інститут громадянського суспільства
грантування
бюджет
конкурс проектів
бюджетні кошти
молодіжні та дитячі громадські організації
соціально-культура сфера
civil society institute
granting
budget
project competition
budgetary funds
youth and children NGOs
socio-cultural area
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 146-155
Початкова сторінка: 146
Кінцева сторінка: 155
Короткий огляд (реферат): Досліджено законодавчу та нормативно-правову базу надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, описано механізм фінансування на загальнодержавному та місцевому рівнях, технологічний процес подання заявок для отримання фінансування, подальшу процедуру взаємодії з органами виконавчої влади. Автори приділили увагу сучасному стану бюджетного фінансування інститутів громадянського суспільства у розрізі джерел фінансування та регіонів. Проаналізовано успішний досвід освоєння бюджетних коштів на регіональному рівні на прикладі Сумської області. Розкрито проблемні питання фінансування інститутів громадянського суспільства та надано відповідні рекомендації
Nowadays civil society organizations (CSO) became а main catalyst and agents for change. They especially needed in countries with developing and emerging economies. They reflect а general mood of society and implement socially and culturally important projects, build and maintain democracy. Civil society in Ukraine is in the stage of re-establishment since the events on Maidan and movements in the East of the country, non-governmental organizations try to solve social and cultural problems that government cannot solve. However, their main problem is a lack of recourses, especially financial ones. In the developed countries, such problem solves through interaction between civil society organizations and authorities. In addition, it is a very important for a healthy atmosphere in the society. Financial support is one kind of such interaction. The article described the legislative and regulatory framework of CSO financial support in Ukraine and mechanism of budgetary granting for non-governmental associations. The procedure of project competition and stages of a project was stated in the article. Authors analyzed the current state of CSO budgetary financing in terms of funding sources and regions of Ukraine. Also, the results of CSO projects funding from the budget of the Sumy Regional Administration, as one of the leaders in this area, were presented. As a result, authors proposed some recommendations for improving budgetary financial support for CSO.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18628
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/konkurs-proektiv/698-zvit-shchodo-provedennya-konkursu-proektiv-2015-roku
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1102-13/paran18#n18
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2009_8/238-241.pdf
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami
Перелік літератури: 1. Громадянське суспільство в Україні: звіт за результатами дослідження [Текст] / Л. Паливода, О. Вінніков, В. Купрій [та ін.]; упоряд.: Л. Паливода. – K.: БФ «Творчий центр ТЦК», 2016. – 74 с.
2. Державне фінансування організацій громадянського суспільства. Як запровадити європейські стандарти? [Текст] / О.Ю. Вінніков, Д.С. Ковриженко, М.В. Лациба та ін.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство «Україна», 2010. – 224 с.
3. Звіт щодо проведення конкурсу проектів 2015 року [Електронний ресурс]: Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, 2016. – Режим доступу: http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/konkurs-proektiv/698-zvit-shchodo-provedennya-konkursu-proektiv-2015-roku.
4. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс]: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572 – VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
5. Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF.
6. Про затвердження державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF.
7. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF.
8. Про організацію проведення конкурсу з визначення культурно-мистецьких програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка [Електронний ресурс]: Закон України від 12.06.2013 № 513. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1102-13/paran18#n18.
9. Сосєдова, В.С. Державне фінансування діяльності громадських організацій в Україні [Електронний ресурс] / В.С. Сосєдова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2009_8/238-241.pdf.
10. Стан виконання державних цільових програм у 2015 році [Електронний ресурс]: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami.
References: 1. Hromadianske suspilstvo v Ukraini: zvit za rezultatamy doslidzhennia [Text], L. Palyvoda, O. Vinnikov, V. Kuprii [and other]; uporiad., L. Palyvoda, K., BF "Tvorchyi tsentr TTsK", 2016, 74 p.
2. Derzhavne finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva. Yak zaprovadyty yevropeiski standarty? [Text], O.Yu. Vinnikov, D.S. Kovryzhenko, M.V. Latsyba and other; Ukr. nezalezh. tsentr polit. doslidzh, K., Ahentstvo "Ukraine", 2010, 224 p.
3. Zvit shchodo provedennia konkursu proektiv 2015 roku [Electronic resource]: Upravlinnia molodi ta sportu Sumskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii, 2016, Access mode: http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/konkurs-proektiv/698-zvit-shchodo-provedennya-konkursu-proektiv-2015-roku.
4. Pro hromadski obiednannia [Electronic resource]: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 y. No 4572 – VI, Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
5. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy "Molod Ukrainy" na 2009 – 2015 roky [Electronic resource]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 sichnia 2009 y. No 41, Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/41-2009-%D0%BF.
6. Pro zatverdzhennia derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy "Molod Ukrainy" na 2016 – 2020 roky ta vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy [Electronic resource]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 liutoho 2016 y. No 148, Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF.
7. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu z vyznachennia prohram (proektiv, zakhodiv), rozroblenykh instytutamy hromadianskoho suspilstva, dlia vykonannia (realizatsii) yakykh nadaietsia finansova pidtrymka [Electronic resource]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.10.2011 No 1049, Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF.
8. Pro orhanizatsiiu provedennia konkursu z vyznachennia kulturno-mystetskykh prohram (proektiv, zakhodiv), rozroblenykh vseukrainskymy hromadskymy orhanizatsiiamy ta tvorchymy spilkamy, dlia vykonannia (realizatsii) yakykh nadaietsia finansova pidtrymka [Electronic resource]: Zakon Ukrainy vid 12.06.2013 No 513, Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1102-13/paran18#n18.
9. Sosiedova, V.S. Derzhavne finansuvannia diialnosti hromadskykh orhanizatsii v Ukraini [Electronic resource], V.S. Sosiedova, Aktualni problemy ekonomiky, 2009, No 8 – Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/APE/2009_8/238-241.pdf.
10. Stan vykonannia derzhavnykh tsilovykh prohram u 2015 rotsi [Electronic resource]: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 2016, Access mode: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Vorontsova_A-Development_of_socio_146-155__COVER.jpg172,59 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Vorontsova_A-Development_of_socio_146-155.djvu532,71 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Vorontsova_A-Development_of_socio_146-155.pdf3,56 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus