DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18627

Назва: Організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб для цілей податкового контролю
Інші назви: Organizational and legal principles for determination of related persons tax control purposes
Автори: Волошин, Юрій Миколайович
Voloshyn, Yurij
Бібліографічний опис: Волошин Ю. М. Організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб для цілей податкового контролю / Юрій Миколайович Волошин // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 139-145. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Voloshyn Y. (2016) Orhanizatsiino-pravovi zasady vstanovlennia poviazanosti osib dlia tsilei podatkovoho kontroliu [Organizational and legal principles for determination of related persons tax control purposes]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 139-145 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 26-лис-2015
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.225
Ключові слова: податки
податковий контроль
трансфертне ціноутворення
оптимізація сплати податків
пов’язані особи
taxes
tax management
transfer pricing
tax optimization
related entity
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 139-145
Початкова сторінка: 139
Кінцева сторінка: 145
Короткий огляд (реферат): В сучасних економічних умовах гостро стоїть проблема наповнення доходної частини бюджету. Однією з найпоширеніших форм оптимізації платежів є використання пов’язаних осіб для здійснення операцій. У статті розглянуто організаційно-правові засади встановлення пов’язаності осіб під час здійснення податкового контролю. Обґрунтовано важливість практичного застосування процесу визначення кола пов’язаних осіб для правильного визначення об’єкта оподаткування. Методи: Логічного та порівняльного аналізу. Результати: Необхідною умовою ефективного контролю за діяльністю пов’язаних господарюючих суб’єктів є системний аналіз, що має здійснюватися контролюючими органами з використанням розроблених дієвих інструментів. Висновки: Розроблені та запроваджені заходи є важливими необхідними кроками для забезпечення податкового контролю за діяльністю пов’язаних компаній, проте існує ряд недоліків лише після усунення яких буде забезпечено ефективний податковий контроль.
There is an acute problem of filling the revenue part of the budget in the current economic environment. One of the most common forms of optimization of payments is using multiple related parties for making transactions. Objective: the article deals with organizational and legal framework establishing connectivity of people during the tax control. The importance of the practical application of the mechanism of identifying the persons related to calculation of tax object is substantiated. Methods: logical and comparative analysis are applied in the research. Results: a necessary condition for effective control over the activities of economic subjects is a system analysis that the regulatory authorities should carry out with the use of effective tools. Conclusions: measures which are important to ensure tax control of activities of related companies are developed and implemented, but objectively existing shortcomings require further improvement to ensure effective tax control.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18627
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2013_3_4.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18
http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-19
Перелік літератури: 1. Вакульчик, О.М. Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю за трансфертним ціноутворенням [Текст] / О.М. Вакульчик, О.В. Рябич // Вісник АМСУ. Серія «Економіка». – № 2014. – № 1 (51). С. 10 – 16.
2. Задоя, А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі [Текст] / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 156 – 163.
3. Штангрет, А.М. Трансфертне ціноутворення як один з механізмів функціонування транснаціональних корпорацій [Текст] / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, О.Є. Сухомлин // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – № 3. – С. 22 – 27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2013_3_4.pdf
4. Макаренко, М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках: монографія [Текст] / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 238 с.
5. Непесов, К.А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования. Сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 304 с.
6. Греца, Я.В. Вплив законодавства про трансфертне ціноутворення на процес податкового планування [Текст] / Я.В. Греца // Науковий вісник Ужгородського національно університету. Серія «Право». – 2014. – Випуск 26. – С. 149 – 151.
7. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Голос України. – 2010. – № 229 – 230.
8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-IІI // Голос України. – 2001. – № 150.
9. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VII // Голос України. – 2008. – № 211.
10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-IІI // Голос України. – 2001. – № 12.
11. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення: Закон України від 04.07.2013 р. № 408-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення: Закон України від 28.12.14 р. № 72-VIІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-19
13. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations // OECD Publishing. – 22 July 2010. – 371 p.
References: 1. Vakulchyk, O.M. Problemy ta osoblyvosti vprovadzhennia v Ukraini mekhanizmu kontroliu za transfertnym tsinoutvorenniam [Text], O.M. Vakulchyk, O.V. Riabych, Visnyk AMSU. Seriia "Ekonomika", No 2014, No 1 (51). P. 10 – 16.
2. Zadoia, A.O. Transfertne tsinoutvorennia u mizhnarodnomu biznesi [Text], A.O. Zadoia, S.A. Venher, Akademichnyi ohliad, 2011, No 2 (35), P. 156 – 163.
3. Shtanhret, A.M. Transfertne tsinoutvorennia yak odyn z mekhanizmiv funktsionuvannia transnatsionalnykh korporatsii [Text], A.M. Shtanhret, S.H. Martyniuk, O.Ye. Sukhomlyn, Naukovi zapysky Ukrainskoi akademii drukarstva, 2013, No 3, P. 22 – 27, Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2013_3_4.pdf
4. Makarenko, M.I. Systema transfertnoho tsinoutvorennia v komertsiinykh bankakh: monograph [Text], M.I. Makarenko, T.H. Savchenko, Sumy: DVNZ "UABS NBU", 2008, 238 p.
5. Nepesov, K.A. Nalohovye aspekty transfertnoho tsenoobrazovaniia. Sravnitelnyi analiz opyta Rossii i zarubezhnykh stran, M., Volters Kluver, 2007, 304 p.
6. Hretsa, Ya.V. Vplyv zakonodavstva pro transfertne tsinoutvorennia na protses podatkovoho planuvannia [Text], Ya.V. Hretsa, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalno universytetu. Seriia "Pravo", 2014, Issue 26, P. 149 – 151.
7. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 roku No 2755-VI, Holos Ukrainy, 2010, No 229 – 230.
8. Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 No 2664-III, Holos Ukrainy, 2001, No 150.
9. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 No 514-VII, Holos Ukrainy, 2008, No 211.
10. Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 No 2121-III, Holos Ukrainy, 2001, No 12.
11. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo transfertnoho tsinoutvorennia: Zakon Ukrainy vid 04.07.2013 y. No 408-VII [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18
12. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo transfertnoho tsinoutvorennia: Zakon Ukrainy vid 28.12.14 r. No 72-VIII [Electronic resource], Access mode: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-19
13. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD Publishing, 22 July 2010, 371 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Voloshyn_Y-Organizational_and_legal_139-145__COVER.jpg150,6 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Voloshyn_Y-Organizational_and_legal_139-145.djvu104,42 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Voloshyn_Y-Organizational_and_legal_139-145.pdf2,46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus