DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18625

Назва: Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки
Інші назви: Implementation of the european system of technical regulation in Ukraine as a crucial step for entering foreign markets
Автори: Пижик, Олександр Андрійович
Pyzhyk, Olexandr
Бібліографічний опис: Пижик О. А. Імплементація європейської системи технічного регулювання в Україні як вирішальний крок для виходу на зовнішні ринки / Олександр Андрійович Пижик // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 120-129. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Pyzhyk O. (2016) Implementatsiia yevropeiskoi systemy tekhnichnoho rehuliuvannia v Ukraini yak vyrishalnyi krok dlia vykhodu na zovnishni rynky [Implementation of the european system of technical regulation in Ukraine as a crucial step for entering foreign markets]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 120-129 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 5-тра-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Ключові слова: імплементація
Європейська система технічного регулювання і її принципи
технологічна революція і технологічні уклади
Українська система технічного регулювання
зовнішні ринки
implementation
European system of technical regulation and its principles
technological revolution and technological structure
Ukrainian system technical regulations
foreign markets
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 120-129
Початкова сторінка: 120
Кінцева сторінка: 129
Короткий огляд (реферат): На фоні нового етапу технологічної революції і змін у технологічних укладах розглянуто процес імплементації Європейської системи технічного регулювання в українську економіку, змін у впровадженні нової політики стандартизації виробів і послуг для успішного виходу на зовнішні ринки. Грамотне введення змін сприяє запуску механізму реабілітації економіки держави, виходу різних галузей на нові рівні та ринки, зокрема ринки Європейського Союзу, а створення відповідних організацій сприятиме м’якшому та коректнішому процесу інтеграції України в систему стандартизації, контролю якості та відповідності, й у загальному економічну систему Європейського Союзу.
The article on the background of the new phase of technological revolution and changes in the technological structure the process of implementation of the European system of technical regulation in the Ukrainian economy, changes in the implementation of the new policy of product and services standardization for successful entry into foreign markets is discussed. Proper introduction of changes contribute the launch of rehabilitation mechanism of the country economy, entry different sectors of industry on new markets, including EU markets, and creation of the special organization promote softer and correct process of Ukrainian integration in to the system of standardization, quality control and compliance, and in the overall economic system of European Union.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18625
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1448-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2407-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2735-17
http://modernization.fru.org.ua
http://www.me.gov.ua
Перелік літератури: 1. За даними ЦСУ [Електронний ресурс]. «Технічна структура України».
2. Програма діяльності Кабінету Міністрів України № 695 від 09.12.2014 р.
3. Постанова Верховної Ради України № 26 від 11.12.2014 р.
4. Стандартизація, сертифікація, якість. – № 6. – 2015. – С. 58.
5. FOREIGN AFFAIRS CHRONAICLES. – № 3 – 4. – 2014. – С. 24.
6. Закон України «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів колісних транспортних засобів пересування…» від 10.02.2000 № 1448-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1448-14.
7. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05.2001 № 2407-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2407-14.
8. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2735-17.
9. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України що до відміни реєстрації декларації про відповідальність» від 2.12.2012.
10. Закон України «Про внесення змін. до деяких законів «Про стандартизацію» від 5. 06.2014. № 1315 – VII.
11. Гайдуцький, П. М. Дзеркало тижня. – № 10. – 09.03.2016 р. – С. 4.
12. Україна від кризи до економічного зростання // План модернізації України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://modernization.fru.org.ua.
13. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським союзом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
14. Шнипко, О.П. Технічне регулювання та інновації [Текст] / О.П. Шнипко, Л.М. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 6. – 2007. – С. 3 – 11.
15. Бичківський, Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: підруч. для вищ. навч. закл. [Текст] / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – 2-е вид., виправл. і доповн. – Л., 2004. – 559 c.
16. Гальчинський, А.І. Реформи ЄС – справді питання сьогоднішнього порядку денного [Текст] / А.І. Гальчинський // Дзеркало тижня. – № 3. – 30.01.2016 р. – С. 6.
17. Гінзбург, М.Д. Щодо концептуальних засад прийняття іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України [Текст] / М.Д. Гінзбург, Л.Л. Овчаренко, А.М. Клюнь // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 3. – 2015.
18. Абромавічус, А. Перехід від старої системи з обов’язковими ГОСТами до європейської моделі технічного регулювання [Текст] / А. Абромавічус // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 6. – 2015. –С. 58.
References: 1. Za danymy TsSU [Electronic resource]. "Tekhnichna struktura Ukrainy".
2. Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy No 695 vid 09.12.2014 y.
3. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy No 26 vid 11.12.2014 y.
4. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, No 6, 2015, P. 58.
5. FOREIGN AFFAIRS CHRONAICLES, No 3 – 4, 2014, P. 24.
6. Zakon Ukrainy "Pro pryiednannia Ukrainy do Uhody pro pryiniattia yedynykh tekhnichnykh prypysiv kolisnykh transportnykh zasobiv peresuvannia…" vid 10.02.2000 No 1448-III. [Electronic resource], Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1448-14.
7. Zakon Ukrainy "Pro akredytatsiiu orhaniv z otsinky vidpovidnosti" vid 17.05.2001 No 2407-III. [Electronic resource], Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2407-14.
8. Zakon Ukrainy "Pro derzhavnyi rynkovyi nahliad i kontrol nekharchovoi produktsii" vid 02.12.2010 No 2735-VI. [Electronic resource], Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2735-17.
9. Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shcho do vidminy reiestratsii deklaratsii pro vidpovidalnist" vid 2.12.2012.
10. Zakon Ukrainy "Pro vnesennia zmin. do deiakykh zakoniv "Pro standartyzatsiiu" vid 5. 06.2014. No 1315 – VII.
11. Haidutskii, P. M. Dzerkalo Tyzhnia, No 10, 09.03.2016 y, P. 4.
12. Ukraine vid kryzy do ekonomichnoho zrostannia, Plan modernizatsii Ukrainy, [Electronic resource], Access mode: http://modernization.fru.org.ua.
13. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym soiuzom" [Electronic resource], Access mode: http://www.me.gov.ua.
14. Shnypko, O.P. Tekhnichne rehuliuvannia ta innovatsii [Text], O.P. Shnypko, L.M. Vitkin, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, No 6, 2007, P. 3 – 11.
15. Bychkivskyi, R.V. Metrolohiia, standartyzatsiia, upravlinnia yakistiu i sertyfikatsiia: pidruch. dlia vyshch. navch. zakl. [Text], R.V. Bychkivskyi, P.H. Stoliarchuk, P.R. Hamula; Nats. un-t "Lviv. Politekhnika", 2-e vyd., vypravl. i dopovn, L., 2004, 559 c.
16. Halchynskyi, A.I. Reformy YeS – spravdi pytannia sohodnishnoho poriadku dennoho [Text], A.I. Halchynskyi, Dzerkalo Tyzhnia, No 3, 30.01.2016 y, P. 6.
17. Hinzburh, M.D. Shchodo kontseptualnykh zasad pryiniattia inozemnykh dokumentiv zi standartyzatsii yak natsionalnykh normatyvnykh dokumentiv Ukrainy [Text], M.D. Hinzburh, L.L. Ovcharenko, A.M. Kliun, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, No 3, 2015.
18. Abromavichus, A. Perekhid vid staroi systemy z oboviazkovymy HOSTamy do yevropeiskoi modeli tekhnichnoho rehuliuvannia [Text], A. Abromavichus, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, No 6, 2015. –P. 58.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Pyzhyk_O-Implementation_of_the_european_120-129__COVER.jpg153,56 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Pyzhyk_O-Implementation_of_the_european_120-129.djvu181,34 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Pyzhyk_O-Implementation_of_the_european_120-129.pdf4,26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus