DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18623

Назва: Діагностика рівня капіталізації банківської системи України
Інші назви: Diagnosis of the level of capitalization of Ukrainian banking system
Автори: Андрущак, Євгенія Михайлівна
Мельник, Богдан Кирилович
Щуревич, Оксана Ігорівна
Andrushchak, Yevheniya
Melnyk, Bohdan
Shchurevych, Oksana
Бібліографічний опис: Андрущак Є. М. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Євгенія Михайлівна Андрущак, Богдан Кирилович Мельник, Оксана Ігорівна Щуревич // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 105-113. — (Економіка та управління національним господарством).
Bibliographic description: Andrushchak Y., Melnyk B., Shchurevych O. (2016) Diahnostyka rivnia kapitalizatsii bankivskoi systemy Ukrainy [Diagnosis of the level of capitalization of Ukrainian banking system]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 105-113 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 22-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336.71
Ключові слова: капіталізація
банківська система
норматив адекватності регулятивного капіталу
коефіцієнт капіталізації
статутний капітал
власний капітал
capitalization
banking system
regulatory capital adequacy ratio
capitalization factor
authorized capital
equity of the banks
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 105-113
Початкова сторінка: 105
Кінцева сторінка: 113
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню сучасного стану капіталізації вітчизняної банківської системи. Розглянуто показники, які характеризують рівень капіталізації банківської системи України, а саме: норматив адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнт капіталізації та співвідношення статутного і власного капіталу. За допомогою математичних методів визначено прогнозні значення цих показників на наступний звітний період. Надано рекомендації щодо покращення стану капіталізації банківського сектора на макро- та мікрорівнях.
Banking capital is a factor that helps to evaluate the perspectives of development of the banking sector in general and a specific bank in particular. Its size determines the scale of bank’s operations. It is necessary to create sufficient amount of capital for effective functioning on the market. It is also necessary to take into consideration the fact that excessive capitalization is negative due to the fact that cash is not used in credit and investment operations. It reduces the profitability of banking business. The insufficient level of capitalization narrows the possibilities of a bank. Thus, it is important to maintain the required level of banks capital so that a bank has a sufficient degree of security and stimulates the growth of the real economy. The purpose of this article is to make recommendations concerning the improvement of bank capitalization. These recommendations are based on the results of methods of forecasting. In this article, the indexes that characterize the level of capitalization of Ukrainian banking sector were examined. These indexes include regulatory capital adequacy ratio, capitalization factor, and the correlation between statutory and equity capitals. In addition, with the help of mathematic methods, the expected indicator values for the following report period were identified. On the basis of the research f the current state of domestic banking system, it was possible to elaborate a model, which defines the peculiarities of the process of capitalization on the macro- and microeconomic levels and describes the following structural elements: the aim, impact factors and the solutions to the problem of capitalization of Ukrainian banking system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18623
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/pprbsu/2012_35/35_01_05.pdf
http://www.bank.gov.ua
http://www.kbs.org.ua/index.php?get=19&law_id=3892
Перелік літератури: 1. Вовчак, О. Сучасні інструменти реструктуризації вітчизняної банківської системи [Текст] / О. Вовчак, І. Осадчий // Вісник Національного банку України. – 2014. – Випуск № 12. – С. 13 – 17.
2. Диба, М. Методологічні підходи до трактування сутності капіталізації банківської системи [Текст] / М. Диба, І. Краснова, А. Стрижак // Вісник Національного банку України. – 2014. – Випуск № 1. – С. 22 – 29.
3. Шевцова, О. Управління капіталом банку з метою підвищення рівня капіталізації [Текст] / О. Шевцова, Є. Земан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2011. – Випуск № 5 (2). – С. 156 – 162.
4. Коренєва, О. Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливостей покриття банківських ризиків капіталом [Текст] / О. Коренєва, Я. Кузніченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – Випуск № 10. – С. 43 – 49.
5. Мельник, Б. Моделювання діяльності банку в умовах дії різних джерел ризику [Текст] / Б. Мельник // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Наук. збірник «Формування ринкової економіки в Україні»; за ред. В.Є. Швеця. – Львів: Інтереко, 2005. – Спецвип. 15 – Ч. 1. – С. 402 – 407.
6. Онищенко, В. Капіталізація банківської системи України у контексті підвищення її надійності та фінансової стійкості [Текст] / В. Онищенко, С. Манжос // Економіка і регіон. – 2013. – Випуск № 2 (39). – С. 3 – 9.
7. Онищенко, В. Капіталізація банків як інструмент підвищення конкурентоспроможного потенціалу банківської системи України [Електронний ресурс] / В. Онищенко, С. Манжос – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/pprbsu/2012_35/35_01_05.pdf
8. Міщенко, В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи [Текст] / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2013. – Випуск № 7. – С. 11 – 17.
9. Сисоєва, Л. Проблемні аспекти капіталізації банків України [Текст] / Л. Сисоєва, С. Штанько // Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – Випуск 2 (35). – С. 42 – 47.
10. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
11. Аргументи та пропозиції УКБС щодо наслідків постанови НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbs.org.ua/index.php?get=19&law_id=3892
References: 1. Vovchak, O. Suchasni instrumenty restrukturyzatsii vitchyznianoi bankivskoi systemy [Text], O. Vovchak, I. Osadchyi, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 2014, Issue No 12, P. 13 – 17.
2. Dyba, M. Metodolohichni pidkhody do traktuvannia sutnosti kapitalizatsii bankivskoi systemy [Text], M. Dyba, I. Krasnova, A. Stryzhak, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 2014, Issue No 1, P. 22 – 29.
3. Shevtsova, O. Upravlinnia kapitalom banku z metoiu pidvyshchennia rivnia kapitalizatsii [Text], O. Shevtsova, Ye. Zeman, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia "Ekonomika", 2011, Issue No 5 (2), P. 156 – 162.
4. Korenieva, O. Stan kapitalizatsii bankivskoi systemy Ukrainy ta otsinka mozhlyvostei pokryttia bankivskykh ryzykiv kapitalom [Text], O. Korenieva, Ya. Kuznichenko, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 2013, Issue No 10, P. 43 – 49.
5. Melnyk, B. Modeliuvannia diialnosti banku v umovakh dii riznykh dzherel ryzyku [Text], B. Melnyk, Oblikovo-analitychni systemy subiektiv hospodarskoi diialnosti v Ukraini. Nauk. zbirnyk "Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini"; ed. V.Ye. Shvetsia, Lviv: Intereko, 2005, Spetsvyp. 15 – Ch. 1, P. 402 – 407.
6. Onyshchenko, V. Kapitalizatsiia bankivskoi systemy Ukrainy u konteksti pidvyshchennia yii nadiinosti ta finansovoi stiikosti [Text], V. Onyshchenko, S. Manzhos, Ekonomika i rehion, 2013, Issue No 2 (39), P. 3 – 9.
7. Onyshchenko, V. Kapitalizatsiia bankiv yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnoho potentsialu bankivskoi systemy Ukrainy [Electronic resource], V. Onyshchenko, S. Manzhos – Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/pprbsu/2012_35/35_01_05.pdf
8. Mishchenko, V. Kapitalizatsiia bankivskoi systemy Ukrainy: sohodennia ta perspektyvy [Text], V. Mishchenko, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 2013, Issue No 7, P. 11 – 17.
9. Sysoieva, L. Problemni aspekty kapitalizatsii bankiv Ukrainy [Text], L. Sysoieva, S. Shtanko, Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 2013, Issue 2 (35), P. 42 – 47.
10. Ofitsiinyi sait NBU [Electronic resource], Access mode: http://www.bank.gov.ua
11. Arhumenty ta propozytsii UKBS shchodo naslidkiv postanovy NBU [Electronic resource], Access mode: http://www.kbs.org.ua/index.php?get=19&law_id=3892
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Andrushchak_Y-Diagnosis_of_the_level_105-113__COVER.jpg150,12 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Andrushchak_Y-Diagnosis_of_the_level_105-113.djvu373,46 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Andrushchak_Y-Diagnosis_of_the_level_105-113.pdf4,08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus