DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18622

Назва: Необхідність податкового планування у сільськогосподарських підприємствах
Інші назви: The need for tax planning in agrarian enterprises
Автори: Щербина, Юлія Олегівна
Scherbyna, Juliya
Бібліографічний опис: Щербина Ю. О. Необхідність податкового планування у сільськогосподарських підприємствах / Юлія Олегівна Щербина // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 98-104. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Scherbyna J. (2016) Neobkhidnist podatkovoho planuvannia u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [The need for tax planning in agrarian enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 98-104 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 4-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 657
658.14
Ключові слова: податкове планування
податкове навантаження
етапи податкового планування
примітки до внутрішньої податкової звітності
tax planning
tax burden
tax planning stages
notes on the internal tax reporting
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 98-104
Початкова сторінка: 98
Кінцева сторінка: 104
Короткий огляд (реферат): Досліджено сутність поняття «податкове планування». Запропоновано його визначення як спосіб оптимізації податкових виплат, який не вступає в суперечність із чинним законодавством та у майбутньому, як очікується, призведе до поступового зменшення рівня податкового навантаження на підприємство. Розраховано рівень податкового навантаження на окреме сільськогосподарське підприємство. Запропоновано та обґрунтовано етапи податкового планування. Розроблено примітки до внутрішньої податкової звітності.
In the article the essence of the «tax planning» concept is discussed. Its definition as a way to optimize tax payments is proposed, which is not in conflict with applicable law and in the future it is expected to lead to a gradual reduction of the tax burden on business. The tax burden for a separate agrarian enterprise is calculated. Some reasonable steps as for tax planning are proposed. The notes on the domestic tax auditing are given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18622
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2786/1/Несвітайло%20М.А.%20Податкове%20планування%20та%20податковий%20потенціал%20як%20фактори%20впливу%20на%20розвиток%20підприємства.pdf
http://nuwm.edu.ua/images/content/radamv/visnyk1/V26.pdf
Перелік літератури: 1. Поддєрьогін, А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством [Текст] / А.М. Поддєрьогін, В.К. Черненко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 47 – 54.
2. Єрiс, Л. Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів підприємств [Текст] / Л. Єріс // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 76 – 87.
3. Елисеев, А. Налоговое планирование. Минимизация налогообложения законными способами: учеб. [Текст] / А. Елисеев, Н. Подлужный. – Днепропетровск, 2002. – 221 с.
4. Горб, В.А. Управління податковими платежами підприємства: автореф. дис. на здобуття … канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» [Текст] / В.А. Горб. – Маріуполь, 2005. − 22 с.
5. Пепеляева, С.Г. Налоговое право: учеб. пособ. [Текст] / С.Г. Пепеляева. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2000. – 591 с.
6. Сухарева, Л.О. Податкове планування в системі управління підприємством: моногр. [Текст] / Л.О. Сухарева, Л.М. Сухарев, Я.І. Глущенко – Донецьк: Дон дует, 2006. – 209 с.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.
8. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
10. Несвітайло, М.А. Податкове планування та податковий потенціал як фактори впливу на розвиток підприємства [Електронний ресурс] / М.А. Несвітайло. // Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2786/1/Несвітайло%20М.А.%20Податкове%20планування%20та%20податковий%20потенціал%20як%20фактори%20впливу%20на%20розвиток%20підприємства.pdf.
11. Єлисєєв, А. Організація податкового планування на підприємстві [Текст] / А. Єлисєєв // Власна справа. – 2011. – С. 2.
12. Борейко, С.В. Зміст податкового планування та проблеми його впровадження на підприємстві [Електронний ресурс] / С.В. Борейко // Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/images/content/radamv/visnyk1/V26.pdf.
References: 1. Poddierohin, A.M. Korporatyvne podatkove planuvannia u finansovomu upravlinni pidpryiemstvom [Text], A.M. Poddierohin, V.K. Chernenko, Finansy Ukrainy, 2011, No 4, P. 47 – 54.
2. Yeris, L. Podatkove planuvannia yak zasib zbilshennia finansovykh resursiv pidpryiemstv [Text], L. Yeris, Aktualni problemy ekonomiky, 2004, No 2, P. 76 – 87.
3. Eliseev, A. Nalohovoe planirovanie. Minimizatsiia nalohooblozheniia zakonnymi sposobami: ucheb. [Text], A. Eliseev, N. Podluzhnyi, Dnepropetrovsk, 2002, 221 p.
4. Horb, V.A. Upravlinnia podatkovymy platezhamy pidpryiemstva: avtoref. dys. na zdobuttia … kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01 "Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy" [Text], V.A. Horb, Mariupol, 2005. − 22 p.
5. Pepeliaeva, S.H. Nalohovoe pravo: tutorial [Text], S.H. Pepeliaeva, M., FBK-PRESS, 2000, 591 p.
6. Sukhareva, L.O. Podatkove planuvannia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom: monohr. [Text], L.O. Sukhareva, L.M. Sukharev, Ya.I. Hlushchenko – Donetsk: Don duet, 2006, 209 p.
7. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 y. No 2755-VI [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.
8. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy: Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 y. No 71-VIII [Electronic resource], Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19.
9. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini": Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 y. No 996-XIV [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
10. Nesvitailo, M.A. Podatkove planuvannia ta podatkovyi potentsial yak faktory vplyvu na rozvytok pidpryiemstva [Electronic resource], M.A. Nesvitailo., Access mode : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2786/1/Nesvitailo%20M.A.%20Podatkove%20planuvannia%20ta%20podatkovyi%20potentsial%20iak%20faktory%20vplyvu%20na%20rozvytok%20pidpryiemstva.pdf.
11. Yelysieiev, A. Orhanizatsiia podatkovoho planuvannia na pidpryiemstvi [Text], A. Yelysieiev, Vlasna sprava, 2011, P. 2.
12. Boreiko, S.V. Zmist podatkovoho planuvannia ta problemy yoho vprovadzhennia na pidpryiemstvi [Electronic resource], S.V. Boreiko, Access mode: http://nuwm.edu.ua/images/content/radamv/visnyk1/V26.pdf.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Scherbyna_J-The_need_for_tax_planning_98-104__COVER.jpg149,13 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Scherbyna_J-The_need_for_tax_planning_98-104.djvu107,41 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Scherbyna_J-The_need_for_tax_planning_98-104.pdf2,79 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus