DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613

Назва: Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств
Інші назви: Adaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprises
Автори: Красноруцький, Олексій Олександрович
Зайцев, Юрій Олександрович
Krasnorutskyy, Oleksij
Zaytsev, Yurij
Бібліографічний опис: Красноруцький О. О. Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств / Олексій Олександрович Красноруцький, Юрій Олександрович Зайцев // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 37-46. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description: Krasnorutskyy O., Zaytsev Y. (2016) Adaptyvni mekhanizmy v systemakh upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii ahrarnykh pidpryiemstv [Adaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 37-46 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 50
Дата публікації: 30-сер-2016
Дата подання: 22-вер-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 338.436
339.924
631.11
Ключові слова: конкуренція
конкурентний потенціал
концентрація капіталу
цільовий ринок
адаптивний механізм
competition
competitive potential
concentration of capital
target market
an adaptive mechanism
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 37-46
Початкова сторінка: 37
Кінцева сторінка: 46
Короткий огляд (реферат): Здійснено теоретичне узагальнення адаптаційного інструментарію управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на цільових ринках збуту сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано цілісну концепцію побудови та функціонування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах їх адаптації до умов цільових ринків збуту продукції, в основі якої лежить ідентифікація конкурентної структури цільового ринку, визначення раціональної позиції підприємства-товаровиробника, обґрунтований вибір інструментарію впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства та мобілізації його конкурентного потенціалу. Ідентифіковано економічні передумови та структурні тенденції конкурентного розвитку об’єктних ринків продукції аграрних підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення конкурентного потенціалу аграрних підприємств на основі систематизації їх збутових систем та визначення ступеня їх адаптивності до змін конкурентної структури та кон’юнктури цільових ринків збуту. Розвинено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі забезпечення позитивної динаміки концентрації капіталу з метою прискорення адаптації підприємств до змін характеристик цільових ринків.
The article is devoted to the theoretical generalization and obtaining a new solution of scientific substantiation of adaptive economic mechanisms of agricultural enterprises competitiveness improving in the target markets of agricultural products. The conception of construction and operation of the organizational and economic mechanism of agricultural enterprises competitiveness increase on the basis of their adaptation to target markets products is grounded. The economic conditions and structural trends of objective competitive product markets of agricultural enterprises are identified. The methodical approach to determining the competitive potential of agricultural enterprises based on systematization of their marketing systems and determination of the adaptability to changes in the competitive structure of the market situation and target markets degree is considered. Strategic directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of ensuring the positive dynamics of the enterprises-producers capital concentration to accelerate and streamline enterprise adapt to changes are developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Перелік літератури: 1. Амбросов, В.Я. Зібрання наукових праць. Т. 5 Економічні умови відтворення сучасних агроформувань [Текс] / В.Я. Амбросов. – Х.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 477 с.
2. Андрійчук, В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія [Текс] / В.Г. Андрійчук. – К., 2006. – 292 с.
3. Гришова, І.Ю. Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості [Текс] / І.Ю. Гришова, О.В. Митяй // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – № 11. – С. 211 – 218.
4. Кваша, С.М. Наукові підходи до регулювання аграрного ринку [Текс] /С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С.42 – 45.
5. Амбросов, В.Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства [Текс] / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК. – № 10. – 2005. – С. 14 – 19.
6. Онегіна, В.М. Державне регулювання цін і доходів аграрних товаровиробників: монографія [Текс] / В.М. Онєгіна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.
7. Могильний, О.М. Регулювання аграрної сфери: монографія [Текс] / О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – 400 с.
8. Ульянченко, О.В. Державна політика захисту і розвитку конкуренції в аграрному секторі як метод регулювання ринку [Текс] / О.В. Ульянченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць – Вип. 252: в 6 т. – Т.6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1467 – 1472.
9. Язлюк, Б.О. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства [Текс] / Б.О. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149 – 152.
10. Сільське господарство України за 2014 рік. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.
References: 1. Ambrosov, V.Ya. Zibrannia naukovykh prats. V. 5 Ekonomichni umovy vidtvorennia suchasnykh ahroformuvan [Teks], V.Ya. Ambrosov, Kh., NNTs IAE, 2010, 477 p.
2. Andriichuk, V.H. Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz: monograph [Teks], V.H. Andriichuk, K., 2006, 292 p.
3. Hryshova, I.Yu. Osoblyvosti formuvannia konkurentnykh perevah v systemi konkurentnykh vidnosyn pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Teks], I.Yu. Hryshova, O.V. Mytiai, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", 2014, No 11, P. 211 – 218.
4. Kvasha, S.M. Naukovi pidkhody do rehuliuvannia ahrarnoho rynku [Teks] /S.M. Kvasha, Ekonomika APK, 2006, No 7, P.42 – 45.
5. Ambrosov, V.Ya. Naukovi polozhennia udoskonalennia ekonomichnoho i hospodarskoho mekhanizmiv rozvytku silskoho hospodarstva [Teks], V.Ya. Ambrosov, T.H. Marenych, Ekonomika APK, No 10, 2005, P. 14 – 19.
6. Onehina, V.M. Derzhavne rehuliuvannia tsin i dokhodiv ahrarnykh tovarovyrobnykiv: monograph [Teks], V.M. Oniehina, K., NNTs IAE, 2007, 590 p.
7. Mohylnyi, O.M. Rehuliuvannia ahrarnoi sfery: monograph [Teks], O.M. Mohylnyi, Uzhhorod: IVA, 2005, 400 p.
8. Ulianchenko, O.V. Derzhavna polityka zakhystu i rozvytku konkurentsii v ahrarnomu sektori yak metod rehuliuvannia rynku [Teks], O.V. Ulianchenko, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats – Iss. 252: v 6 t, V.6, Dnipropetrovsk: DNU, 2009, P. 1467 – 1472.
9. Yazliuk, B.O. Formuvannia ta realizatsiia investytsiino-innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Teks], B.O. Yazliuk, Naukovi zapysky Ternop. nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Ser. Ekonomika, 2006, No 20, P. 149 – 152.
10. Silske hospodarstvo Ukrainy za 2014 year. Statystychnyi zbirnyk, K., Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015, 379 p.
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016v50n1_Krasnorutskyy_O-Adaptive_mechanisms_37-46__COVER.jpg169,69 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Krasnorutskyy_O-Adaptive_mechanisms_37-46.djvu182,77 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016v50n1_Krasnorutskyy_O-Adaptive_mechanisms_37-46.pdf4,22 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus